Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Wdrożenie opłaty za osiągnięty wynik w Santander PPK SFIO

3 stycznia 2022

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (dalej: Towarzystwo) informuje, że 3 stycznia 2022 roku następuje uruchomienie naliczania opłaty za osiągnięty wynik* w poniższych subfunduszach działających w ramach funduszu Santander PPK SFIO:

 • Santander PPK 2025,
 • Santander PPK 2030,
 • Santander PPK 2035,
 • Santander PPK 2040,
 • Santander PPK 2045,
 • Santander PPK 2050,
 • Santander PPK 2055,
 • Santander PPK 2060.

1. Opis modelu naliczania i pobierania opłaty za osiągnięty wynik

Towarzystwo będzie naliczać i pobierać opłatę za osiągnięty wynik zgodnie z zasadami szczegółowo opisanymi w:

 • ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (dalej: Ustawa o PPK),
 • rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu ustalania stopy referencyjnej i szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, pobieranego przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne lub zakłady ubezpieczeń, umieszczone w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych – dalej: Rozporządzenie),
 • statucie funduszu Santander PPK SFIO.

Opłata za osiągnięty wynik nie może być naliczana i pobierana do końca roku kalendarzowego, w którym upływa termin 2 lat od dnia utworzenia subfunduszu – wszystkie ww. subfundusze funduszu Santander PPK SFIO zostały uruchomione w 2019 r., co oznacza, że Towarzystwo może rozpocząć naliczanie opłaty od pierwszego dnia wyceny w 2022 r.

Zgodnie z powyższymi regulacjami opłata za osiągnięty wynik w ww. subfunduszach będzie pobierana pod warunkiem:

 • realizacji dodatniej stopy zwrotu przez dany subfundusz za dany rok,
 • osiągnięcia w danym roku przez dany subfundusz stopy zwrotu przewyższającej stopę referencyjną obliczaną zgodnie z Rozporządzeniem,
 • osiągnięcia przez subfundusz na ostatni Dzień Wyceny w listopadzie w danym roku stopy zwrotu na poziomie nie niższym niż 75% najwyższych stóp zwrotu subfunduszy tej samej zdefiniowanej daty.

2. Stawka opłaty za osiągnięty wynik

Opłata będzie naliczana wg stawki wynoszącej 20%, przy czym pobrana opłata nie przekroczy 0,1% wartości aktywów netto danego subfunduszu w skali roku.

3. Naliczanie i pobieranie opłaty za osiągnięty wynik

Rezerwa na opłatę za osiągnięty wynik naliczana jest na każdy Dzień Wyceny według wzoru wskazanego w Rozporządzeniu. Opłata za osiągnięty wynik jest równa wartości rezerwy ustalonej na ostatni Dzień Wyceny w danym roku. W przypadku, gdy którykolwiek z ww. warunków pobrania opłaty nie zostanie spełniony – rezerwa na ostatni Dzień Wyceny wyniesie 0, a opłata za dany rok nie zostanie pobrana. W przypadku spełnienia wszystkich ww. warunków należna opłata jest pobierana przez Towarzystwo do 15. dnia roboczego po zakończeniu roku.

* Pojęcie „opłaty za osiągnięty wynik” jest tożsame z pojęciem „wynagrodzenia za osiągnięty wynik”, które jest wykorzystywane w opisach zamieszczonych w statucie i prospekcie informacyjnym funduszu.