Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Koronawirus: Duże spadki zagrożeniem, czy okazją?

13 marca 2020

Ze wszystkich stron bombardują nas zdjęcia pustych półek w sklepach, kolejek przed bankomatami, informacje o zamkniętych miastach i krajach. W sytuacji paniki, nawet sensowne działania Banków Centralnych i Rządów okazują się być niewystarczające.

W efekcie paniki indeks giełdy amerykańskiej spadł w ciągu ostatniego miesiąca o ponad 26%, a warszawski WIG aż o 36%, a indeksy obligacji korporacyjnych o blisko 10%.

Nie ma obiektywnego uzasadnienia do tak wielkich spadków – to efekt strachu i niepewności. Musimy pamiętać, że poprzednia pandemia wystąpiła na świecie 10 lat temu. Nie był on wówczas tak bardzo przygotowany do pracy zdalnej jak obecnie.

Nie da się ukryć, że na rynkach finansowych – jak i w życiu codziennym – strach i dezinformacja napędzają się nawzajem dając sygnał do spadków. To jest szczególnie widoczne obecnie, gdzie spada wartość wszystkich aktywów. Wahania są znacznie większe niż się do tego przyzwyczailiśmy przez ostatnie 10 lat. Jednak po raz kolejny powtórzymy – najgorszym doradcą w tej sytuacji jest strach.

Nie wiemy, czy jest to koniec spadków. Jednak przestrzeń na kolejne spadki wydaje się niewielka. Jeśli któryś z leków obecnie testowanych okaże się być skuteczny, możemy być świadkami równie euforycznych wzrostów jak głębokie obecnie obserwujemy spadki. Nawet jeśli do tego nie dojdzie szybko, jeśli przyjrzymy się historii indeksów – po ogromnych spadkach zwykle następują dwa lata bardzo dobre. Samo prawdopodobieństwo, że rynek wyjdzie na prostą w ciągu roku – dwóch – oceniamy jako bardzo duże. Co więcej – trend ten powinien dotyczyć zarówno akcji, jak i obligacji korporacyjnych.

Czy zatem warto teraz sprzedawać i umarzać? Zależy to oczywiście od decyzji inwestującego. Ale szczególnie osoby o większej awersji do ryzyka chcielibyśmy przestrzec przed gwałtownymi działaniami. Sprzedaż akcji przy niemal 40% spadkach, czy obligacji korporacyjnych przy kilkuprocentowych spadkach, oznacza zrealizowanie dużej straty.

Może się okazać, że czas potrzebny na odrobienie strat wynikających z ruchów podyktowanych paniką, zakładając inwestycje tylko w aktywa obarczone dużo mniejszym ryzykiem, może zająć wiele lat.
To co warto w tej sytuacji zrobić, to uzbroić się w cierpliwość, ewentualnie dywersyfikować inwestycję, może nawet dokupić – obecnie mocno przecenionych – aktywów bardziej ryzykownych. To pozostawiamy decyzji inwestujących, jednocześnie – dbając o dobro naszych inwestorów – przestrzegając przed gwałtownymi i podyktowanymi emocjami ruchami.


Materiał jest prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy funduszy Santander cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Dane finansowe subfunduszy, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszach znajdują się w prospektach informacyjnych oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na stronie SantanderTFI.pl i u dystrybutorów funduszy.

Niniejszy dokument nie może być kopiowany, cytowany lub rozpowszechniany w jakikolwiek sposób bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Santander TFI S.A. Informacje zawarte w dokumencie są dobierane zgodnie z najlepszą wiedzą jego autorów i pochodzą ze źródeł uznawanych za wiarygodne, jakkolwiek autorzy nie gwarantują ich dokładności i kompletności. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych wskutek interpretacji powyższego dokumentu.