Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Komentarz specjalny - koronawirus

13 marca 2020

Choć to dziś mamy piątek 13-go, to wczorajszy dzień był bardzo nerwowy na rynkach. Po informacjach, że USA blokują ruch pasażerski z Europy, a Włochy blokuję handel – poza sklepami z żywnością i aptekami, inwestorzy mocno zwracali się do aktywów bezpiecznych. Ponadto pewną nieufność budzi przechodzenie dużej części rynku finansowego na model zdalny. Oczywiście celem tego ostatniego jest stabilizacja i bezpieczeństwo, ale model ten stanowi pewną nowość.

Najważniejszą decyzją wczoraj była decyzja Europejskiego Banku Centralnego o braku obniżki stóp. Choć chwilowo było to postrzegane jako informacja negatywna, może przynieść więcej dobrego niż złego. Bardziej ujemne stopy mogłyby w ostatecznym rozrachunku zaszkodzić strefie EURO. Dodatkowo EBC zadecydował o przeznaczeniu dodatkowych 120 mld EUR na skup długu (głównie korporacyjnego); wdrożeniu serii pożyczek dla banków po stopie nawet -0,75%, poluzowaniu różnych wymogów regulacyjnych dla banków. Całość pakietu wydaje się być pozytywna dla rynku, ale nie jest wystarczająca, by całkowicie uspokoić nastroje. Prezes Lagarde zapowiedziała także że możliwe jest uruchomienie kolejnych narzędzi. Będzie to efekt obserwacji tego, co dzieje się w gospodarce. W razie zaostrzenia warunków finansowych lub zagrożeń dla realizacji celu inflacyjnego, EBC bierze pod uwagę obniżenie stóp procentowych.

Niestety przy obecnych spadkach zapowiedzi to za mało by uspokoić nastroje. Wczoraj na wartości traciły właściwie wszystkie klasy aktywów. Kombinacja rozczarowania brakiem drastycznych działań i obaw związanych z koronawirusem przyniósł najgorszy dzień dla giełd od dziesięcioleci lub w ogóle w historii. Mimo to powinniśmy pamiętać, że z perspektywy rynku akcji po każdym silnym tąpnięciu przychodzi moment odbicia. Nie znamy tylko jego zasięgu i momentu wystąpienia. Nowe informacje dotyczące wpływu i zasięgu koronawirusa jeszcze nie raz mogą zachwiać nastrojami, choć im niepewności będzie mniej, tym większa szansa na odbicie.

Panika rynkowa opiera się na trzech nogach: płynnościowej, ekonomicznej i biologicznej. W zakresie płynnościowej pojawiły się już pierwsze działania banków centralnych, ekonomiczna zaczyna być wspierana działaniami rządów (także polskiego), w zakresie biologicznej – trwają badania nad kolejnymi lekami na wirusa – jeden z leków na malarię daje obiecujące efekty. To oczywiście wciąż za mało, tym bardziej, że wirus nadal się szerzy, ale też po przejściu na pracę, nauczanie zdalne – niektóre ryzyka zostaną zmitygowane. Napływają pozytywne sygnały z Chin dotyczące opanowania sytuacji z kolejnymi zachorowaniami i stopniowym powrocie do normalności.

Dalszy rozwój sytuacji trudno przewidzieć, w najbliższym czasie możliwa jest dalsza reakcja ze strony rządów i głównych banków centralnych, które mogą podjąć działania ukierunkowane na podtrzymanie płynności na rynkach, co powinno nieco uspokoić sytuację.


Materiał jest prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy funduszy Santander cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Dane finansowe subfunduszy, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszach znajdują się w prospektach informacyjnych oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na stronie SantanderTFI.pl i u dystrybutorów funduszy.

Niniejszy dokument nie może być kopiowany, cytowany lub rozpowszechniany w jakikolwiek sposób bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Santander TFI S.A. Informacje zawarte w dokumencie są dobierane zgodnie z najlepszą wiedzą jego autorów i pochodzą ze źródeł uznawanych za wiarygodne, jakkolwiek autorzy nie gwarantują ich dokładności i kompletności. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych wskutek interpretacji powyższego dokumentu.