Komentarz specjalny – koronawirus

15 lipca 2020

Na rynkach utrzymuje się zmienność ze sporą przewagą optymizmu. Pomimo pogarszającej się statystyki zakażeń COVID-19 (w poniedziałek szef WHO ostrzegł, że wiele krajów zmierza w złym kierunku i że sytuacja pogorszy się, chyba że rządy podejmą odpowiednie działania) nie widać większej nerwowości w związku z możliwą drugą falą koronawirusa. Rynki skupiają się na informacjach o postępach prac nad lekiem i szczepionką, a dane makro potwierdzają wyraźne ożywienie w gospodarce, po zniesieniu części restrykcji.

Wydaje się, że żadne doniesienia nie mają znaczenia dla rynku, póki nie są okraszone informacjami lub przesłankami na temat realnego wpływu na gospodarkę. I stąd w tym tygodniu aktywa ryzykowne zaliczają kolejną huśtawkę, bo choć informacje o rekordowym dziennym przyroście nowych zachorowań na COVID-19 w USA wydawały się bez znaczenia, to już wiadomość, że Kalifornia ponownie zamyka sklepy i inne punkty usługowe spowodowała wzrost awersji do ryzyka. Tak samo rynki zareagowały na informacje, o tym że Hongkong ponownie wprowadził niektóre ograniczenia, australijski stan Wiktoria wstrzymał otwarcie swojej gospodarki, w USA Floryda zamknęła bary i restauracje, a Filadelfia zakazuje dużych wydarzeń publicznych.

Oprócz kwestii zdrowotnych, rynki również muszą zmagać się z rosnącymi napięciami między USA i Chinami – ale te w chwili obecnie wydają się mieć mniejszy wpływ na nastroje. Tym bardziej, że firma Moderna ogłosiła, że jej potencjalna szczepionka na Covid-19 zapewniła silną odpowiedź immunologiczną na wczesnym etapie badań na ludziach, co okazało się nie tylko być znakomitą wiadomością z punktu widzenia perspektyw opanowania epidemii, ale też poprawiło nastawienie inwestorów.

Wydaje się, że w obecnej sytuacji – jedna dobra wiadomość niweluje dwie złe. A nastroje na rynkach w momencie pisania niniejszego komentarza są bardzo pozytywne.


Materiał jest prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy funduszy Santander cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Dane finansowe subfunduszy, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszach znajdują się w prospektach informacyjnych oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na stronie SantanderTFI.pl i u dystrybutorów funduszy.

Niniejszy dokument nie może być kopiowany, cytowany lub rozpowszechniany w jakikolwiek sposób bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Santander TFI S.A. Informacje zawarte w dokumencie są dobierane zgodnie z najlepszą wiedzą jego autorów i pochodzą ze źródeł uznawanych za wiarygodne, jakkolwiek autorzy nie gwarantują ich dokładności i kompletności. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych wskutek interpretacji powyższego dokumentu.