Regulacje MIFID II / EMIR

Regulacja MIFID II

MIFID II

Dyrektywa MIFID II to pakiet regulacji przyjętych przez Parlament Europejski w 2014 roku, obejmujący Dyrektywę oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rynków instrumentów finansowych, wraz z aktami wykonawczymi.

Podstawowym celem MiFID II jest zapewnienie Klientom odpowiedniego poziomu ochrony inwestycyjnej, uczciwej konkurencji w sektorze finansowym oraz gwarantowanie przejrzystości działania firm inwestycyjnych i banków na rynkach instrumentów finansowych w Unii Europejskiej.

Zasady klasyfikacji Klientów

Santander Bank Polska S.A. świadczy usługi zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1636 z późn. zmianami) („Ustawa o obrocie”) oraz aktami wykonawczymi do powyższej ustawy, a także Rozporządzeniem 565/2017 uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy  („Rozporządzenie Delegowane”)

Mając na celu zapewnienie naszym Klientom najwyższego poziomu świadczonych usług, pragniemy przedstawić Państwu sposób wykonywania przez Santander Bank Polska S.A. obowiązków wynikających z powyższych regulacji prawnych oraz zaprezentować dokumenty i polityki, których wdrożenie wynikało z przyjęcia w/w przepisów.

W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa i ochrony, wynikających z Ustawy o obrocie Santander Bank Polska S.A. klasyfikuje swoich Klientów na:

 • Klientów detalicznych,
 • Klientów profesjonalnych
 • Uprawnionych kontrahentów.

Szczegółowy zakres ochrony zależy od kategorii Klienta. Zgodnie z Ustawą o obrocie najwyższy poziom ochrony przysługuje Klientom detalicznym, zaś najniższy Uprawnionym kontrahentom.

Zgodnie z Ustawą o obrocie Klienci Banku podlegają ochronie polegającej na:

 • przekazywaniu Klientom ściśle określonych informacji,
 • badaniu, czy dane usługi lub instrumenty finansowe są adekwatne dla Klienta,
 • stosowaniu w stosunku do Klientów określonych polityk, których treść jest pochodną dokonanej klasyfikacji Klienta,
 • wykonywaniu innych obowiązków przewidzianych treścią Ustawy o obrocie.

Klient ma prawo w dowolnym czasie wnioskować o zmianę kategorii, do której został zakwalifikowany składając pisemny wniosek do Banku. W przypadku złożenia przez Państwa wniosku o zmianę kategorii oraz zastosowanie niższego poziomu bezpieczeństwa i ochrony, Santander Bank Polska S.A. w oparciu o informacje przedstawione we wniosku, jak również mając na względzie wymogi Ustawy o obrocie, dokona oceny Państwa kompetencji, wiedzy i doświadczenia w odniesieniu do instrumentów finansowych i usług, które potencjalnie mogą podlegać Państwa zainteresowaniu. Wniosek o zaklasyfikowanie do kategorii podlegającej zmniejszonej ochronie w stosunku do dotychczasowej - będzie każdorazowo rozpatrywany przez Bank. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że mając na względzie wyłącznie zapewnienie możliwie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony działalności Klienta, Santander Bank Polska S.A. może odmówić zmiany kategorii na podlegającą niższej ochronie.

Zasady klasyfikacji Klientów w Santander Bank Polska - obowiązuje od 03.01.2018
28 Luty 2019 r.
390.2 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

 

Informacje o instrumentach i ryzykach towarzyszących zawieraniu transakcji skarbowych

Informacja o ryzykach przy zawieraniu transakcji skarbowych - obowiązuje od 04.04.2022 r.
4 Kwiecień 2022 r.
446.2 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta

Bank wdrożył „Politykę wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta" („Polityka”). Polityka ma zastosowanie do zleceń składanych zarówno przez Klientów Detalicznych, jak i Profesjonalnych. Polityka nie dotyczy Uprawnionych Kontrahentów.

Polityka zawierania zleceń i działania w interesie klienta - obowiązuje od 03.01.2018
28 Luty 2019 r.
445.3 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

 

Raporty najlepszych systemów wykonywania zleceń oraz uzyskanej jakości wykonywania zleceń

Raporty wynikające z RTS 28

Bank, zgodnie z postanowieniami art. 3 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/576, raz do roku zobowiązany jest opublikować wykaz pięciu najlepszych systemów wykonywania zleceń pod względem wolumenu obrotu, w których wykonywał zlecenia klientów w poprzednim roku wraz z informacjami dotyczącymi, jakości wykonania tych zleceń.

Raport najlepszych systemów wykonywania zleceń oraz uzyskanej jakość wykonywania zleceń za rok 2021
29 Marzec 2022 r.
370.2 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Raport najlepszych systemów wykonywania zleceń oraz uzyskanej jakość wykonywania zleceń za rok 2020
31 Marzec 2021 r.
433.6 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Raport najlepszych systemów wykonywania zleceń oraz uzyskanej jakość wykonywania zleceń za rok 2019
28 Luty 2020 r.
368.5 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Raport najlepszych systemów wykonywania zleceń oraz uzyskanej jakość wykonywania zleceń za rok 2018
1 Kwiecień 2019 r.
301.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
 

 

Raporty wynikające z RTS 27

Dane publikowane na podstawie RTS 27 obejmują transakcje zawierane z klientami detalicznymi, profesjonalnymi oraz z uprawnionymi kontrahentami. Obowiązek raportowy nie obejmuje transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych (SFT).

Raport z jakości wykonywanych zleceń za 2Q 2021 r. – RTS 27
30 Wrzesień 2021 r.
272.2 kB
ZIP
pl_PL
Pobierz
Raport z jakości wykonywanych zleceń za 1Q2021 – RTS 27
30 Czerwiec 2021 r.
330.1 kB
ZIP
pl_PL
Pobierz
Raport z jakości wykonywanych zleceń za 4Q 2020 r. – RTS 27
31 Marzec 2021 r.
310.4 kB
ZIP
pl_PL
Pobierz
Raport z jakości wykonywanych zleceń za 3Q 2020 r. – RTS 27
31 Grudzień 2020 r.
275.2 kB
ZIP
pl_PL
Pobierz
Raport z jakości wykonywanych zleceń za 2Q 2020 r. – RTS 27
30 Wrzesień 2020 r.
219.5 kB
ZIP
pl_PL
Pobierz
Raport z jakości wykonywanych zleceń za 1Q 2020 r. - RTS 27
30 Czerwiec 2020 r.
305.5 kB
ZIP
pl_PL
Pobierz
Raport z jakości wykonywanych zleceń za 4Q 2019 r. - RTS 27
21 Maj 2020 r.
227.6 kB
ZIP
pl_PL
Pobierz
Raport z jakości wykonywanych zleceń za 3Q 2019 r. - RTS 27
31 Grudzień 2019 r.
307.0 kB
ZIP
pl_PL
Pobierz
Raport z jakości wykonywanych zleceń za 2Q 2019 r. - RTS 27
26 Wrzesień 2019 r.
260.6 kB
ZIP
pl_PL
Pobierz
Raport z jakości wykonywanych zleceń za 1Q 2019 r. - RTS 27
28 Czerwiec 2019 r.
303.8 kB
ZIP
pl_PL
Pobierz
Raport z jakości wykonywanych zleceń za 4Q 2018 r. - RTS 27
17 Październik 2018 r.
263.6 kB
ZIP
pl_PL
Pobierz
Raport z jakości wykonywanych zleceń za 3Q 2018 r. - RTS 27
28 Luty 2019 r.
245.0 kB
ZIP
pl_PL
Pobierz
Raport z jakości wykonywanych zleceń za 2Q 2018 r. - RTS 27
28 Luty 2019 r.
331.1 kB
ZIP
pl_PL
Pobierz
Raport z jakości wykonywanych zleceń za 1Q 2018 r. - RTS 27
28 Luty 2019 r.
1129.7 kB
ZIP
pl_PL
Pobierz

Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów w Santander Bank Polska S.A

W toku świadczenia usług finansowych oraz w przypadku niektórych transakcji finansowych dla Klientów mogą wystąpić sytuacje prowadzące do potencjalnych lub rzeczywistych konfliktów interesów pomiędzy interesem Klientów a interesem usługodawcy (włączając jego pracowników oraz podmioty zależne i stowarzyszone).

Santander Bank Polska S.A. („Bank”) oraz jego podmioty zależne potwierdzają swoje obowiązki prawne, regulacyjne i etyczne, aby efektywnie zarządzać potencjalnymi lub rzeczywistymi konfliktami interesów, które mogłyby się wiązać z ryzykiem naruszenia interesów Klientów.

Bank realizuje zarządzanie konfliktem interesów w trzech etapach. Pierwszy etap zakłada generalne unikanie sytuacji mogących grozić potencjalnym konfliktem. Drugi etap to podejmowane przez Bank działania organizacyjne, które w sposób zinstytucjonalizowany zapobiegają powstawaniu konfliktu interesów, a w razie jego powstania pozwalają na takie zarzadzanie konfliktem interesów, by nie doszło do naruszenia interesów Klientów.

Jeżeli te dwa etapy nie pozwalają skutecznie wyeliminować ryzyka naruszenia interesu Klientów, trzecim etapem jest ujawnienie ryzyka w konkretnym przypadku konfliktu interesów Klientowi i uzależnienie dalszego działania Banku od decyzji Klienta.

W celu zarządzania takimi sytuacjami Bank wdrożył „Politykę przeciwdziałania konfliktom interesów w Santander Bank Polska S.A.” („Polityka”).

Polityka określa:

 • Okoliczności, które mogą prowadzić do lub stanowią rzeczywisty konflikt interesów pomiędzy Bankiem a jego Klientami;
 • Procedury oraz środki organizacyjne i administracyjne mające na celu zarządzanie takimi konfliktami interesów

Polityka, jako środek ostateczny przewiduje wymóg ujawnienia charakteru i/ lub źródła konfliktu interesów, jeżeli według oceny i najlepszej wiedzy kierownictwa, zastosowane środki organizacyjne i administracyjne wprowadzone w Banku w celu zarządzania konfliktem interesów nie są wystarczające, w celu zapobiegania konfliktami interesów lub zarządzania nimi, w celu zapewnienia należytej ochrony interesów Klienta. Ponadto, Bank może odmówić świadczenia danej usługi w przypadku wystąpienia takiego konfliktu.

Polityka opiera się na regulacjach wewnętrznych mających na celu przeciwdziałanie i zarządzanie określonymi konfliktami interesów i zawiera wymagania związane z zapewnieniem przestrzegania zapisów zawartych m.in. w:

 • Generalnym Kodeksie Postępowania
 • Kodeksie postępowania na rynku papierów wartościowych,
 • Regulaminie inwestowania przez Osoby Powiązane lub na ich rachunek w Instrumenty finansowe,
 • Regulaminie ochrony przepływu informacji poufnych, stanowiących tajemnicę zawodową i innych Informacji Szczególnie Wrażliwych oraz przeciwdziałania i ujawniania przypadków manipulacji w Santander Bank Polska S.A.
 • Polityce przyjmowania i przekazywania zachęt w Santander Bank Polska S.A
 • Wytycznych dla pracowników Santander Bank Polska S.A w zakresie wiążących interpretacji zapisów Generalnego Kodeksu Postępowania w części dotyczącej zakazu konkurencji i zasiadania w radach nadzorczych i zarządach spółek handlowych we własnym imieniu poza Grupą Santander Polska.

Na życzenie Klienta mogą mu zostać przekazane, przy użyciu trwałego nośnika informacji lub za pośrednictwem strony internetowej Banku, szczegółowe postanowienia Polityki oraz  informacje dotyczące w/w dokumentów i zasad.

Polityka podlega regularnym przeglądom, nie rzadziej niż raz do roku w zakresie oceny przyjętych środków.

Informacja o Polityce przeciwdziałania konfliktom interesów
28 Luty 2019 r.
414.6 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Informacje o nagrywaniu rozmów i prawie dostępu do nich

Każdy Klient ma prawo, a Bank obowiązek rejestrowania wszelkich wzajemnych rozmów telefonicznych lub komunikatów przekazywanych w innej uzgodnionej przez Strony formie, a odnoszących się pośrednio bądź bezpośrednio do zawieranych transakcji.

Na wniosek Klienta Bank udostępnia Klientowi na trwałym nośniku nagranie z rozmowy telefonicznej lub korespondencję elektroniczną związane z daną transakcją przez okres 5-ciu lat, a w przypadku gdy żąda tego właściwy organ, przez okres do siedmiu lat. Bank dodatkowo wskazuje, że udostępnienie takiego nagrania następuje wyłącznie w celu weryfikacji kwestii bezpośrednio lub pośrednio odnoszących się do transakcji i nie może być wykorzystywane przez Klienta w innym celu, czy też przetwarzane przez Klienta w jakikolwiek inny sposób bez zgody Banku, chyba że przepisy obowiązującego prawa stanowią inaczej.

Informacjach o kosztach i sprawozdawczości

Bank informuje Państwa, że wszelkie opłaty należne z tytułu świadczonych Usług Inwestycyjnych mają charakter jawny i będą stosowane jedynie po uprzednim powiadomieniu Klienta.

Bank będzie powiadamiał Klienta o wszelkich zmianach w taryfie opłat i prowizji przed ich wprowadzeniem w życie. Forma zawiadomień  określona jest każdorazowo treścią umowy ramowej łączącej Państwa z Bankiem.

Klient jest zobowiązany do zapłaty podatków, opłat brokerskich, prowizji i opłat za przelewy i transfery, opłat skarbowych i innych zobowiązań, kosztów, opłat i wydatków płatnych w związku ze świadczeniem Usług inwestycyjnych w oparciu o ogólne warunki zawierania transakcji skarbowych.

Bank jest uprawiony do pobrania wszelkich opłat i prowizji, należnych Bankowi lub osobom trzecim z tytułu zawieranych transakcji skarbowych, lub w związku ze świadczonymi Usługami inwestycyjnymi, z wszelkich kwot należnych klientowi od Banku z tytułu transakcji skarbowych, umowy rachunku bankowego, bądź innych umów łączących Bank i Klienta. 

Maksymalne poziomy marż stosowanych przez Santander Bank Polska S.A.:

W związku z zawieraniem transakcji na instrumentach pochodnych Bank może naliczyć koszty transakcyjne, które są uwzględnione w cenie kwotowanego produktu. W przypadku zwrócenia się Klienta o przedterminowe rozliczenie transakcji Bank może naliczyć koszty zamknięcia transakcji.

Transakcje walutowe

 • Terminowe transakcje walutowe Forward: maksymalnie 3,5% nominału w transakcji do 1 roku oraz dodatkowo 1% za każdy następny rozpoczęty rok trwania transakcji
 • Swapy walutowe: maksymalnie 3,5% nominału w transakcji do 1 roku oraz dodatkowo 1% za każdy następny rozpoczęty rok trwania transakcji
 • Opcje walutowe: maksymalnie 3,5% nominału w transakcji do 1 roku oraz dodatkowo 1% za każdy następny rozpoczęty rok trwania transakcji
 • Swapy walutowo-procentowe: maksymalnie 0,8% w stawce procentowej

Transakcje pochodne na stopę procentową

 • Swapy procentowe: maksymalnie 0,8% w stawce procentowej
 • Opcje na stopę procentową (Cap/Floor): maksymalnie 0,8% od nominału transakcji za każdy rozpoczęty rok jej trwania

Transakcje inwestycyjne

 • Depozyty: maksymalnie 3% w stawce procentowej
 • Lokaty strukturyzowane: maksymalnie 5% w stawce procentowej
 • Obligacje: maksymalnie 3% w cenie obligacji

Przynajmniej raz w roku, Bank przesyła klientowi w formie elektronicznej na adres wskazany do kontaktów, sprawozdanie dotyczące kosztów i opłat powiązanych z tytułu zawartych transakcji.

Koszty i opłaty dotyczące produktów i usług świadczonych przez Bank dla transakcji skarbowych
28 Luty 2019 r.
622.3 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Ogólne warunki zawierania transakcji skarbowych

Ogólne warunki zawierania transakcji skarbowych - obowiązuje od 04.04.2022 r.
4 Kwiecień 2022 r.
512.6 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Informacja o firmie

Santander Bank Polska S.A. jest podmiotem dominującym w Grupie Santander Polska oraz, jako podmiot zależny Banco Santander S.A., należy do Grupy Santander.

Bank zarejestrowany jest w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000008723, kapitał zakładowy: 1 021 893 140 zł w całości wpłacony, NIP 896-00-05-673.

KOD LEI: 259400LGXW3K0GDAG361

Siedziba Banku:

Al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa
Infolinia: 1 9999
z zagranicy +48 61 81 19999
kontakt@santander.pl
www.santander.pl

Zezwolenie i organ nadzoru:

 Santander Bank Polska S.A. został powołany rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 1988 r. w sprawie utworzenia Banku Zachodniego we Wrocławiu (Dz. U. Nr 21, poz. 142 z późn. zmianami). Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego i posiada zezwolenie KNF na prowadzenie rachunku papierów wartościowych (decyzja KPWiG) obecnie KNF, z 09.10.1998r. nr  KPWiG-4042-2/98)

Komisja Nadzoru Finansowego:

Plac Powstańców Warszawy 1,
00-950 Warszawa
tel. (+48 22) 262 50 00, (+48 22) 262-58-00  
faks (+48 22) 262 51 11 (95)
e-mail: knf@knf.gov.pl 
www.knf.gov.pl

Metody komunikacji z Santander Bank Polska S.A.:

Klient może kontaktować się z Bankiem osobiście oraz za pośrednictwem kanałów elektronicznych (sieć telefoniczna, faksowa, sieć Internet).

Języki, w których Bank świadczy swoje usługi:

Bank świadczy usługi oraz sporządza dokumenty i informacje w języku polskim.

Informacja na temat zarządzania reklamacjami i skargami w Santander Bank Polska S.A.:

Bank umożliwia składanie swoim klientom skarg lub reklamacji w związku z jakimkolwiek aspektem świadczeniem usług inwestycyjnych. Skarga lub reklamacja może być złożona:

 • ustnie: osobiście w placówce Banku lub telefonicznie pracownikowi prowadzącemu obsługę transakcyjną Klienta lub pracownikowi Banku.
 • pisemnie: przesyłką pocztową lub poprzez kuriera lub posłańca na adres siedziby Santander Bank Polska S.A. al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa lub placówki Banku lub osobiście w placówce Banku.
 • w formie elektronicznej w usłudze Santander internet, Mini Firma internet, Moja Firma plus internet, iBiznes24 lub na adres e-mail kontakt@santander.pl

Odpowiednie adresy oraz numery telefonów dostępne są w placówce Banku oraz na stronie internetowej Banku santander.pl

Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji przez Bank dostępne są na stronie internetowej Banku santander.pl oraz w placówkach Banku.

Klient będący Konsumentem może się zwrócić:

 • o bezpłatną pomoc prawną – do miejskich lub powiatowych rzeczników konsumenta,
 • o pozasądowe rozwiązanie sporu wynikającego z umowy – do Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich, gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 12 000 zł. Adres strony internetowej Arbitra Bankowego: zbp.pl/dla-konsumentow/arbiterbankowy

Klient będący Konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą może się zwrócić o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów przed Rzecznikiem Finansowym, w trybie określonym w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym – w sytuacji nieuwzględnienia przez Bank reklamacji posiadacza. Adres strony internetowej Rzecznika Finansowego: https://rf.gov.pl.

Informacje na temat statusu firmy inwestycyjnej na potrzeby przejrzystości post-transakcyjnej – raportowanie APA

Do czasu dostarczenia przez Klienta wystarczających informacji, które umożliwią nam prawidłową ocenę statusu Klienta jako Firmy inwestycyjnej, w rozumieniu Dyrektywy MIFID II, Santander Bank Polska S.A. będzie raportował zawarte z Klientem transakcje, w których:

 • Santander Bank Polska S.A. jest sprzedającym, a żadna ze stron nie jest albo obie strony są podmiotami systematycznie internalizującymi transakcje (SI) we właściwych klasach instrumentów finansowych,
 • Santander Bank Polska S.A. jest SI, a Klient (Firma Inwestycyjna) nie jest SI.

Zakładamy, że w pozostałym zakresie Klient spełniający definicję Firmy inwestycyjnej będzie raportować transakcje na potrzeby raportowania post-transakcyjnego (APA).

Systematic Internalizer

Santander Bank Polska S.A. działając zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu realizacji obowiązków wynikających z wymogów transparentności przed transakcyjnej oraz obowiązków informacyjnych, niniejszym publikuje Politykę Handlową właściwą dla usług świadczonych przez Obszar Rynków Finansowych Pionu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej Santander Bank Polska S.A., której wdrożenie wynika z przepisów Rozporządzenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 ("MiFIR").

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia MIFIR Santander Bank Polska S.A. ma obowiązek publikować na zasadach określonych w niniejszej Polityce Handlowej, kwotowania cen w odniesieniu do instrumentów finansowych, na których działa jako podmiot systematycznie internalizujący transakcje. Prosimy o zapoznanie się z załączonym dokumentem.

Polityka Handlowa Santander Bank Polska S.A.
13 Sierpień 2021 r.
639.0 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Lista instrumentów, dla których Santander Bank Polska S.A. działa jako podmiot systematycznie internalizujący transakcje
15 Maj 2022 r.
240.6 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

 

Komunikaty ESMA

22.03.2019 r.

Decyzja ESMA ( UE ) 2019/509 w sprawie przedłużenia tymczasowego zakazu wprowadzania do obrotu, dystrybucji lub sprzedaży opcji binarnych klientom detalicznym.

Regulacja EMIR

EMIR

Regulacja EMIR (ang. European Market Infrastructure Regulation) - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady UE nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji, wraz z rozporządzeniami wykonawczymi wydanymi na jego podstawie. Regulacja określa wymogi w zakresie technik ograniczania ryzyka, zabezpieczania transakcji, rozliczania transakcji w izbach rozliczeniowych oraz ich raportowania do repozytoriów transakcji. Rozporządzenie stosowane jest we wszystkich Państwach Członkowskich, co oznacza, że jego przepisy bezpośrednio nakładają obowiązki na polskie podmioty zawierające transakcje pochodne.

EMIR REFIT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/834 z dnia 20 maja 2019 r. zmieniającej rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do obowiązku rozliczania, zawieszenia obowiązku rozliczania, wymogów dotyczących zgłaszania, technik ograniczania ryzyka związanego z kontraktami pochodnymi będącymi przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez kontrahenta centralnego, rejestracji repozytoriów transakcji i nadzoru nad nimi, a także wymogów dotyczących repozytoriów transakcji (dalej zwane „EMIR REFIT”). Celem rozporządzenia jest uproszczenie niektórych obowiązków wynikających z rozporządzenia EMIR. EMIR REFIT rozszerza katalog podmiotów uznawanych za kontrahentów finansowych o alternatywne fundusze inwestycyjne (AFI) mające siedzibę w UE, albo których ZAFI otrzymali zezwolenie lub zostali zarejestrowani zgodnie z dyrektywą AIFMD. W konsekwencji podmioty, który dotychczas były traktowane jako NFC (AFI zarządzane przez ZAFI spoza UE), teraz traktowane są jako FC. Wprowadza także nową kategorię wśród kontrahentów – tj. małego kontrahenta finansowego SFC (Small Financial Counterparty). Podmioty należące do tej kategorii kontrahentów zwolnione są z obowiązku centralnego rozliczania transakcji, jednak zobowiązane zostają do stosowania technik ograniczania ryzyka, w szczególności podlegają obowiązkowi wymiany zabezpieczeń. Rozróżnienie pomiędzy FC a SFC następować będzie według tych samych progów, jakie stosowane są dla kontrahentów niefinansowych przy określaniu obowiązku rozliczania transakcji tj.:

 • 1 miliard EUR wartości nominalnej brutto dla pozagiełdowym kredytowych instrumentów pochodnych
 • 1 miliard EUR wartości nominalnej brutto dla pozagiełdowych akcyjnych instrumentów pochodnych
 • 3 miliardy EUR wartości nominalnej brutto dla pozagiełdowych instrumentów pochodnych na stopę procentową
 • 3 miliardy EUR wartości nominalnej brutto dla pozagiełdowych walutowych instrumentów pochodnych
 • 3 miliardy EUR wartości nominalnej brutto dla pozagiełdowych instrumentów pochodnych na towary oraz innych instrumentów pochodnych niewymienionych w powyższych punktach.

Obowiązkowi centralnego rozliczania transakcji będą podlegać:

 • kontrahenci finansowi oraz kontrahenci niefinansowi, którzy nie będą obliczać swojej zagregowanej średniej pozycji w kontraktach pochodnych na koniec miesiąca za poprzednie 12 miesięcy,
 • kontrahenci finansowi, którzy przekroczą dowolny z progów wiążących się z obowiązkiem rozliczania, będą zobowiązani do centralnego rozliczania wszystkich kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, dotyczących jakiejkolwiek klasy instrumentów pochodnych,
 • kontrahenci niefinansowi, którzy przekroczą progi w odniesieniu do co najmniej jednej klasy instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, będą zobowiązani do centralnego rozliczania kontraktów dotyczących tych klas aktywów, w odniesieniu do których przekroczono progi wiążące się z obowiązkiem rozliczania.

Ponadto kontrahenci finansowi będą ponosić wyłączną odpowiedzialność za zgłaszanie w imieniu obu kontrahentów danych do repozytorium transakcji zawartych z kontrahentami NFC. W celu zapewnienia, by kontrahent finansowy dysponował danymi niezbędnymi do wypełnienia jego obowiązku zgłaszania, kontrahent niefinansowy powinien dostarczyć mu wszelkie szczegółowe informacje niezbędne do wypełnienia tego wymogu. Kontrahenci niefinansowi mają możliwość podjęcia decyzji o tym, że sami będą zgłaszać ich kontrakty pochodne będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym. W takich przypadkach kontrahent niefinansowy zobowiązany jest poinformować o tym kontrahenta finansowego i ponosi odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność prawną, za zgłoszenie tych danych i zapewnienie ich prawidłowości.

Klasyfikacja Klientów
24 Październik 2019 r.
108.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

 

LEI - Raportowanie transakcji do repozytoriów transakcji

Zgodnie z art. 9 EMIR wszyscy kontrahenci zawierający transakcje na instrumentach pochodnych są zobowiązani do zgłaszania danych takich transakcji do wyznaczonych repozytoriów. Dane należy przekazywać nie później niż w dniu roboczym następującym po zawarciu, zmianie lub rozwiązaniu kontraktu.

Repozytoria transakcji to szczególny rodzaj podmiotów, które na podstawie uzyskanych zezwoleń zajmują się gromadzeniem i przechowywaniem na szczeblu centralnym danych dotyczących instrumentów pochodnych.

Szczegóły dotyczące zakresu danych, które podlegają raportowaniu zdefiniowane są w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji UE 2017/104 z dnia 19 października 2016 r. oraz Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji UE 2017/105 z dnia 19 października 2016 r.

Istnieje możliwość delegowania raportowania zawieranych transakcji na inny podmiot.

W celu prawidłowego wykonania raportowania kontrahenci muszą posiadać nadany i ważny kod LEI (Legal Entity Identifier). Kod LEI unikalną identyfikację każdego podmiotu w każdej jurysdykcji. Santander Bank Polska S.A. nie zawiera transakcji na instrumentach finansowych z Klientami, którzy nie posiadają Kodu LEI (nie dotyczy to transakcji bieżącej wymiany walutowej, transakcji depozytowych oraz transakcji lokat strukturyzowanych).

Bank nie świadczy usługi w zakresie uzyskiwania kodu LEI. Klienci zobowiązani są indywidualnie wystąpić o nadanie lub odnowienie kodu LEI na kolejny okres w autoryzowanej agencji kodyfikującej.

W Polsce podmiotem uprawnionym do nadawania kodów LEI jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”). Klient może uzyskać Kod LEI za pośrednictwem KDPW, składając wniosek na stronie internetowej: https://lei.kdpw.pl/. Możliwe jest nadania kodu LEI za pośrednictwem innych niż KDPW podmiotów posiadających w tym zakresie stosowną autoryzację. Lista tych podmiotów dostępna jest na stronie: https://gleif.org/pl/.

Santander Bank Polska S.A. będzie zgłaszał dane do Repozytorium transakcji w imieniu Klienta chyba, że Klient wyraźnie zastrzeże samodzielne zgłaszanie danych do Repozytorium transakcji. Warunkiem umożliwiającym zgłaszanie danych do repozytorium transakcji w imieniu Klienta przez Bank jest posiadanie i utrzymywanie przez Klienta ważnego kodu LEI.

Komunikat dotyczący wymogu pozyskania przez klientów kodów LEI
13 Listopad 2019 r.
165.5 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Regulacja SFTR

Oświadczenie informacyjne Santander Bank Polska S.A. w przedmiocie z art. 15 rozporządzenia w sprawie transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania.
Niniejsze oświadczenie informacyjne ma zastosowanie, jeżeli zawarli Państwo lub mogą w przyszłości zawrzeć z Santander Bank Polska S.A. jedno lub więcej uzgodnień dotyczących przeniesienia tytułu lub uzgodnień dotyczących zabezpieczeń zawierających prawo użytkowania (dalej zwane „uzgodnieniami dotyczącymi zabezpieczeń").

Oświadczenie_SFTR
16 Kwiecień 2020 r.
366.3 kB
PDF
pl_PL
Pobierz