Szukaj na stronie

Finansowanie działalności

Nowoczesna i elastyczna oferta rozwiązań finansowania potrzeb bieżących i inwestycyjnych przedsiębiorstw

Kompleksowa oferta finansowania dla firm

Lokalne i globalne know-how

Korzystamy z wiedzy, którą zdobyliśmy przez lata działalności na polskim rynku
i wspieramy się międzynarodowym doświadczeniem Grupy Santander. Dzięki temu oferujemy innowacyjne rozwiązania, które pomagają naszym klientom stabilnie budować swoją pozycję i przewagę konkurencyjną.

Elastyczna oferta

Nasza oferta bazuje na wieloletniej współpracy z klientami oraz najnowszych rozwiązaniach technologicznych i systemowych. Oferujemy zarówno standardowe produkty, jak i finansowanie łączące wiele funkcjonalności
i produktów w jednej umowie tak, aby najlepiej dostosować warunki transakcji do indywidualnych potrzeb.

Finansowanie unijne i dodatkowe programy

Implementujemy do oferty najkorzystniejsze możliwości, wynikające z krajowych
i unijnych programów nastawionych na wsparcie rozwoju przedsiębiorców jak np. refundację odsetek w ramach gwarancji Biznesmax, czy obniżone oprocentowanie kredytu dzięki wykorzystaniu środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Nasze rozwiązania z zakresu finansowania

Finansowanie bieżące

Kredyty w rachunku bieżącym (overdraft) oraz kredyty obrotowe i rewolwingowe

Zapewniamy krótko i średnioterminowe finansowanie działalności bieżącej w wielu walutach. Pomagamy sfinansować pojedyncze płatności, jak również cykliczne transakcje klienta. Udzielone usługi mogą podlegać automatycznemu odnowieniu na kolejny okres.

Oferujemy funkcjonalności ograniczające ryzyko zmienności stóp procentowych.

Po podpisaniu umowy kredytowej klient ma możliwość składania dyspozycji uruchomienia i zarządzania kredytem bez zbędnych formalności za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Kredyty w rachunku pomocniczym mogą stanowić wsparcie usług typu cash-pooling.

Faktoring

Zapewniamy natychmiastowy dostęp do gotówki za wystawione faktury, bieżącą informację o płatnościach od kontrahentów, wsparcie w monitoringu i zarządzaniu spłatami, a także zabezpieczenie ryzyka niewypłacalności kontrahentów.

Co to oznacza dla klienta? Za faktury wystawione z odroczonym terminem płatności, klient otrzymuje pieniądze od razu. Firma faktoringowa prowadzi stały monitoring spłat, a w przypadku opóźnień lub braku zapłaty od kontrahentów, podejmuje działania, aby odzyskać należność. W ramach oferowanego pakietu usług, firma faktoringowa zarządza i administruje należnościami zdejmując ten ciężar z klienta. Dodatkową opcją może być także zabezpieczenie ryzyka niewypłacalności kontrahentów.

Multilinia

W ramach  linii wieloproduktowych możemy łączyć zarówno produkty finansowania handlu, jak i finansowania działalności bieżącej. Najczęstsze połączenie stanowi kombinacja limitu na gwarancje oraz limitu na akredytywy z kredytem w rachunku bieżącym lub kredytem rewolwingowym, również z elastycznym wykorzystaniem przyznanych limitów.
W ramach jednej umowy możliwe jest korzystanie z wielu produktów, w wielu walutach i dla wielu podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej.

Kredyty udzielane w oparciu o środki pozyskane z linii zagranicznych

Bank podpisał umowy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi — Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), Bank Rozwoju Rady Europy (CEB) - na mocy których może zaoferować Klientom spełniającym określone warunki, atrakcyjne cenowo kredyty na finansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej. 

Finansowanie inwestycyjne

Kredyty inwestycyjne

Zapewniamy finansowanie inwestycji zarówno w PLN, jak i walutach obcych.

Oferowane kredyty inwestycyjne dostosowujemy do specyfiki realizowanych projektów, zarówno w zakresie harmonogramu realizacji inwestycji, okresu amortyzacji, jak i celu finansowania.

Nasi klienci wykorzystują możliwość połączenia kredytu inwestycyjnego z leasingiem aktywów oraz finansowaniem ze wsparciem agencji eksportowych, co pozwala budować kompleksowe rozwiązania finansowania dużych projektów.

Kredyty udzielane w oparciu o środki pozyskane z linii zagranicznych

 • Bank podpisał umowy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi jak Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), Bank Rozwoju Rady Europy (CEB), na mocy których może zaoferować Klientom spełniającym określone warunki atrakcyjne cenowo kredyty na finansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej. 

Leasing

Zapewniamy finansowanie wformie leasingu aktywów przez Santander Leasing SA. Udzielamy leasingu finansowego i operacyjnego, a także pożyczek leasingowych. Naszym klientom umożliwiamy także skorzystanie z leasingu zwrotnego.

Okres leasingu, walutę, kwotę i aktywa będące jego przedmiotem ustalamy indywidualnie, dzięki czemu możemy je dostosować do specyficznych potrzeb naszych klientów.

Project Finance

Oferujemy specjalistyczne rozwiązania w zakresie finansowania projektów inwestycyjnych bez regresu do inwestora. Naszymi klientami są w szczególności duże przedsiębiorstwa, fundusze infrastrukturalne oraz jednostki sektora publicznego realizujące projekty inwestycyjne.

W ramach struktury Project Finance finansujemy w szczególności projekty w sektorze energetycznym, infrastruktury, przemysłu i TMT.

Grupa Santander należy do wiodących organizatorów i doradców w zakresie projektów Project Finance na świecie, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom najbardziej aktualne i zaawansowanie rozwiązania w tym obszarze.

Kredyty syndykowane

Jesteśmy jednym z wiodących organizatorów i uczestników kredytów syndykowanych. Strukturyzujemy i uczestniczymy w największych finansowaniach syndykowanych na rynku polskim, a naszymi klientami są największe polskie przedsiębiorstwa i grupy kapitałowe.

Nasze rozwiązania obejmują również underwriting, w ramach którego Santander Bank Polska gwarantuje objęcie całości lub istotnej części finansowania, które następnie we własnym zakresie dystrybuuje innym instytucjom finansującym na rynku wtórnym. Pozwala to naszym klientom na znaczne ograniczenie liczby instytucji uczestniczących w pierwotnym procesie pozyskania finansowania.

W ramach pełnego pakietu rozwiązań dla finansowań syndykowanych oferujemy również kompleksową obsługę agencyjną oraz koordynację finansowania i hedgingu.

Finansowanie akwizycyjne

Santander Bank Polska jest aktywnym uczestnikiem polskiego rynku fuzji i przejęć. Finansujemy szeroki zakres projektów akwizycyjnych. Nasze rozwiązania obejmują w szczególności:

 • finansowanie akwizycji w formie wykupów lewarowanych (LBO - leveraged buy-out),
 • finansowanie akwizycji spółek giełdowych (zarówno pakiety większościowe, jak i mniejszościowe),
 • finansowanie akwizycji na rynkach międzynarodowych.

Nasze rozwiązania obejmują zarówno finansowanie w strukturze korporacyjnej (z regresem do sponsora transakcji), jak i transakcje bez regresu, w których akwizycji dokonuje spółka celowa.

Nasze rozwiązania są zawsze dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta i uwzględniają specyfikę transakcji.

Finansowanie przy wsparciu środków unijnych

Kredyt ekologiczny

Kredyt ekologiczny, udzielany przez Santander Bank Polska na podstawie zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowy, ma za zadanie wspierać polskich przedsiębiorców w transformacji energetycznej, której celem jest obniżenie konsumpcji energii poprzez modernizację posiadanej infrastruktury. 
Przedsiębiorca realizujący inwestycję spełniającą kryteria programu, ma prawo ubiegać się w BGK o dotację w formie premii ekologicznej, która to premia przeznaczana jest wyłącznie na spłatę kapitału kredytu ekologicznego. 
Do ubiegania się o premię ekologiczną w BGK, wymagany jest audyt efektywności energetycznej, wskazujący, na zmniejszenie w wyniku realizacji projektu, zużycia energii pierwotnej o min. 30% w zakresie objętym projektem.

Kredyt ekologiczny może być udzielony firmom:

 •  MŚP według Rozporządzenia KE 651/2014
 • „małym spółkom o średniej kapitalizacji” tzw. small mid-cap oznaczające podmioty zatrudniające nie więcej niż 499 pracowników, niebędące MŚP; w rozumieniu art. 2 pkt 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r. oraz art. 2 pkt 103e Rozporządzenia Komisji nr 651/2014
 • „spółkom o średniej kapitalizacji” tzw. mid-cap oznaczające podmioty zatrudniające nie więcej niż 3 000 pracowników, niebędące MŚP ani małymi spółkami o średniej kapitalizacji; w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r. 

posiadającym zdolność kredytową, potwierdzoną wystawioną przez Bank promesą kredytu ekologicznego.

Dofinansowanie w postaci premii ekologicznej uzależnione jest od rodzaju inwestycji, wielkości firmy, miejsca realizacji inwestycji i może wynieść maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Kredyt udzielany jest w PLN.

Jak uzyskać kredyt ekologiczny z premią?

 1. Złóż wniosek o udzielenie kredytu ekologicznego w Santander Bank Polska. Jeśli rozpatrzymy go pozytywnie, wydamy promesę kredytu ekologicznego.
 2. Złóż wniosek o dofinansowanie w BGK w okresie trwania naboru (wraz z pozostałą niezbędną dokumentacją). W przypadku pozytywnej oceny wniosku, BGK wyda promesę premii ekologicznej.
 3. Podpisz z Santander Bank Polska umowę kredytu ekologicznego.
 4. Podpisz z BGK umowę o dofinansowanie projektu, a następnie zrealizuj projekt. 
 5. BGK wypłaci premię ekologiczną tytułem spłaty część kapitału kredytu ekologicznego.
   

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w BGK dla Działania 3.01 Kredyt ekologiczny, Priorytet 3. Zazielenienie przedsiębiorstw, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki:

 • I nabór - od 25.04 do 25.07.2024 r. (ogłoszenie o konkursie 28.03.2024 r.)
 • II nabór - od 17.10 do 30.12.2024 r. (ogłoszenie o konkursie 26.09.2024 r.)

Szczegółowe informacje i dokumentację konkursową znajdziesz na stronie BGK Uruchomi się w nowym oknie
Udzielenie kredytu oraz warunki kredytowania uzależniamy od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego.

Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny udzielany jest na realizację inwestycji technologicznej, a przedsiębiorca uprawniony jest do uzyskania z Banku Gospodarstwa Krajowego dotacji w formie premii technologicznej przeznaczonej na częściową spłatę kapitału kredytu.

Celem inwestycji technologicznej jest:

 • zakup i wdrożenie nowej technologii albo wdrożenie własnej nowej technologii oraz 
 • uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług oraz zapewnieniu warunków dla prowadzenia produkcji tych produktów, procesów lub usług.

Przez nową technologię należy rozumieć:

 • prawa własności przemysłowej,
 • wyniki prac rozwojowych,
 • wyniki badań przemysłowych,
 • nieopatentowaną wiedzę techniczną,

która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług.

Kredyt technologiczny może być udzielany firmom zaklasyfikowanym do kategorii MSP według Rozporządzenia KE 651/2014 oraz posiadającym zdolność kredytową.

Dofinansowanie w postaci premii technologicznej może wynieść maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Maksymalna kwota dofinansowania ustalana jest zgodnie z limitami wynikającymi z mapy pomocy regionalnej na lata 2022–2027.

Kredyt udzielany jest w PLN.

Harmonogram naboru wniosków dla Działania 2.32 Kredyt technologiczny, Priorytet 2. Środowisko sprzyjające innowacjom, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki:

 • brak naborów w 2024 r.

Szczegółowe informacje i dokumentację konkursową znajdziesz na stronie BGK Uruchomi się w nowym oknie

Kredyty na finansowanie przedsięwzięć unijnych

Wszystkim firmom, jednostkom samorządowym i podmiotom ubiegającym się bądź korzystającym z dotacji unijnych oferujemy indywidualnie dopasowaną pomoc w finansowaniu inwestycji, zarówno w części podlegającej refundacji ze środków unijnych, jak i w nie objętej dofinansowaniem.

Finansowaniu podlegają koszty kwalifikowane oraz pozostałe koszty inwestycyjne ponoszone przez klienta w związku z realizowanym przedsięwzięciem.

Wszelkie informacje o Kredytach z dotacjami unijnymi są dostępne w Centrach Klienta Biznesowego i Centrach Klienta Korporacyjnego. Udzielenie kredytu oraz warunki kredytowania uzależniamy od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego.

Polfund

Kredyty z poręczeniem POLFUND

Na podstawie podpisanej przez bank umowy z POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. Bank, oferuje poręczenia klientom banku, którzy ubiegają się o kredyt lub gwarancję w Banku i nie posiadają wystarczającego zabezpieczenia. Istotą poręczenia jest przyjęcie przez POLFUND części ryzyka ponoszonego przez Bank.

Więcej informacji na https://polfund.pl/ Uruchomi się w nowym oknie

Podstawowe korzyści z gwarancji:

 • zwiększenie możliwości uzyskania bieżącego finansowania działalności gospodarczej lub finansowania wydatków inwestycyjnych - zapewnienie płynności finansowej kredytobiorcy,
 • lepsze warunki kredytowania,
 • zabezpieczenie do 80% kwoty kredytu - kwota gwarancji do 200 mln zł,
 • kwota kredytu objętego gwarancją - do 250 mln zł (lub równowartość tej kwoty w walucie obcej),
 • znaczny okres obowiązywania zabezpieczenia: do 39 miesięcy – dla kredytu obrotowego; do 72 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego.

Więcej informacji www.bgk.pl Uruchomi się w nowym oknie

De minimis

Kredyty zabezpieczone gwarancjami BGK w formie gwarancji de minimis

Gwarancja de minimis stosowana jest na zabezpieczenie spłaty kredytu finansującego bieżącą, obrotową
i inwestycyjną działalność gospodarczą udzielonego mikro-, małemu albo średniemu przedsiębiorcy (MŚP), który spełnia definicję określoną w rozporządzeniu Komisji Europejskiej i posiada zdolność kredytową.

Korzyści:

 • dodatkowe i atrakcyjne zabezpieczenie kredytu obrotowego, w tym kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu inwestycyjnego,
 • dostęp do finansowania dla przedsiębiorców nieposiadających wystarczającego majątku na zabezpieczenie kredytu,
 • niski koszt zabezpieczenia,
 • minimum formalności — wszystko procesowane jest jednocześnie z formalnościami związanymi
  z udzieleniem kredytu,
 • ograniczenie wymogów dokumentowych związanych z uzyskaniem gwarancji,
 • brak konieczności obciążenia majątkowego własnego majątku – przedsiębiorca posiada elastyczność
  w zakresie dysponowania własnym majątkiem, nie jest zobowiązany go zastawiać na rzecz banku udzielającego kredytu obrotowego lub kredytu inwestycyjnego.

Prowizja za gwarancję BGK wynosi 0,5% kwoty gwarancji za roczny okres gwarancji. 

Więcej informacji www.deminimis.gov.pl Uruchomi się w nowym oknie

Biznesmax Plus

Kredyt z gwarancją Biznesmax Plus

Gwarancja Biznesmax Plus zabezpiecza kredyty, które są udzielane innowacyjnym przedsiębiorcom
na finansowanie bieżącej działalności lub na projekty o charakterze innowacyjnym, ekoinnowacyjnym
lub związane z transformacją cyfrową.

Gwarancji Biznesmax Plus udziela Bank Gospodarstwo Krajowego (BGK) w ramach Funduszu Gwarancyjnego ze środków Unii Europejskiej, z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

Parametry gwarancji

Zakres gwarancji BGK: do 80% wartości kredytów

Waluta kredytu: PLN

Maksymalna łączna kwota czynnych gwarancji w ramach gwarancji Biznesmax Plus i Ekomax udzielonych w naszym banku oraz pozostałych bankach: 2 500 000 EUR

Zabezpieczenie gwarancji: weksel in blanco na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego

Maksymalny okres gwarancji: 63 miesiące dla kredytów obrotowych oraz do 240 miesięcy dla kredytów inwestycyjnych

Gwarancja zabezpieczająca kredyty obrotowe może być udzielona w ramach pomocy de minimis, a gwarancja zabezpieczająca kredyty inwestycyjne – w ramach pomocy de minimis lub regionalnej.

Korzyści dla przedsiębiorstw, które spełniają kryteria MŚP[1]

Przedsiębiorstwa:

 • mogą uzyskać dopłatę do oprocentowania dla kredytów, które są przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności (dopłata przewidziana jest na okres 24 miesięcy do 5% rocznie);
 • mogą uzyskać dopłatę do kapitału:
  • 10% w przypadku inwestycji na innowacje lub ekoinnowacje;
  • 20% w przypadku inwestycji, które wspierają transformację cyfrową przedsiębiorstwa;
 • nie płacą prowizji za udzielenie gwarancji;
 • otrzymują korzystniejsze niż standardowe warunki kredytowe.

Więcej informacji znajdziesz na stronie BGK: Gwarancja Biznesmax Plus - BGK

Udzielenie kredytu, jego kwota oraz warunki kredytowania uzależnione są od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego.

Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu Cywilnego.

O szczegóły pytaj doradcę z bankowości biznesowej i korporacyjnej.

[1] MŚP – przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 250 pracowników, jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

Ekomax

Kredyt z gwarancją Ekomax

Gwarancja Ekomax zabezpiecza kredyty inwestycyjne, finansujące projekty modernizacyjne, które przyczynią się do poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie. Skutkiem poprawy efektywności powinno być zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o minimum 30%.

Gwarancji udziela Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach Zielonego Funduszu Gwarancyjnego FENG ze środków Unii Europejskiej, z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

Parametry gwarancji

Zakres gwarancji BGK: do 80% wartości kredytu

Waluta kredytu: PLN

Maksymalna łączna kwota czynnych gwarancji w ramach gwarancji Biznesmax Plus i Ekomax udzielonych w Santanderze i pozostałych bankach: 2 500 000 EUR

Wysokość gwarancji zależy również od pomocy de minimis lub intensywności pomocy regionalnej.

Maksymalny okres gwarancji: do 240 miesięcy dla kredytów inwestycyjnych

Gwarancja stanowi pomoc de minimis lub regionalną pomoc inwestycyjną.

Zabezpieczenie gwarancji: weksel in blanco na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego

 

Korzyści dla przedsiębiorstw, które spełniają kryteria MŚP[1]

Przedsiębiorstwa:

 • mogą uzyskać dopłatę do kapitału w wysokości 20% kwoty wypłaconego kredytu,
 • nie płacą prowizji za udzielenie gwarancji,
 • otrzymują korzystniejsze niż standardowe warunki kredytowe.

 

Więcej informacji znajdziesz na stronie BGK: Gwarancja Ekomax - BGK

Udzielenie kredytu, jego kwota oraz warunki kredytowania uzależnione są od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego.

Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu Cywilnego.

O szczegóły pytaj doradcę z bankowości biznesowej i korporacyjnej.

 

[1] MŚP – przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 250 pracowników, jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR  w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

Dokumenty