Uważaj na telefony od oszustów! Przestępcy wyłudzają poufne dane poprzez rozmowę telefoniczną. Więcej na naszej stronie >

Kompleksowa oferta finansowania dla firm

Kompleksowa oferta finansowania dla firm

Lokalne i globalne know-how

Korzystamy z wiedzy, którą zdobyliśmy przez lata działalności na polskim rynku
i wspieramy się międzynarodowym doświadczeniem Grupy Santander. Dzięki temu oferujemy innowacyjne rozwiązania, które pomagają naszym klientom stabilnie budować swoją pozycję i przewagę konkurencyjną.

Elastyczna oferta

Nasza oferta bazuje na wieloletniej współpracy z klientami oraz najnowszych rozwiązaniach technologicznych i systemowych. Oferujemy zarówno standardowe produkty, jak i finansowanie łączące wiele funkcjonalności
i produktów w jednej umowie tak, aby najlepiej dostosować warunki transakcji do indywidualnych potrzeb.

Finansowanie unijne i dodatkowe programy

Implementujemy do oferty najkorzystniejsze możliwości, wynikające z krajowych
i unijnych programów nastawionych na wsparcie rozwoju przedsiębiorców jak np. refundację odsetek w ramach gwarancji Biznesmax, czy obniżone oprocentowanie kredytu dzięki wykorzystaniu środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Nasze rozwiązania z zakresu finansowania

Finansowanie bieżące

Kredyty w rachunku bieżącym (overdraft) oraz kredyty obrotowe i rewolwingowe

Zapewniamy krótko i średnioterminowe finansowanie działalności bieżącej w wielu walutach. Pomagamy sfinansować pojedyncze płatności, jak również cykliczne transakcje klienta. Udzielone usługi mogą podlegać automatycznemu odnowieniu na kolejny okres.

Oferujemy funkcjonalności ograniczające ryzyko zmienności stóp procentowych.

Po podpisaniu umowy kredytowej klient ma możliwość składania dyspozycji uruchomienia i zarządzania kredytem bez zbędnych formalności za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Kredyty w rachunku pomocniczym mogą stanowić wsparcie usług typu cash-pooling.

Faktoring

Zapewniamy natychmiastowy dostęp do gotówki za wystawione faktury, bieżącą informację o płatnościach od kontrahentów, wsparcie w monitoringu i zarządzaniu spłatami, a także zabezpieczenie ryzyka niewypłacalności kontrahentów.

Co to oznacza dla klienta? Za faktury wystawione z odroczonym terminem płatności, klient otrzymuje pieniądze od razu. Firma faktoringowa prowadzi stały monitoring spłat, a w przypadku opóźnień lub braku zapłaty od kontrahentów, podejmuje działania, aby odzyskać należność. W ramach oferowanego pakietu usług, firma faktoringowa zarządza i administruje należnościami zdejmując ten ciężar z klienta. Dodatkową opcją może być także zabezpieczenie ryzyka niewypłacalności kontrahentów.

Multilinia

W ramach  linii wieloproduktowych możemy łączyć zarówno produkty finansowania handlu, jak i finansowania działalności bieżącej. Najczęstsze połączenie stanowi kombinacja limitu na gwarancje oraz limitu na akredytywy z kredytem w rachunku bieżącym lub kredytem rewolwingowym, również z elastycznym wykorzystaniem przyznanych limitów.
W ramach jednej umowy możliwe jest korzystanie z wielu produktów, w wielu walutach i dla wielu podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej.

Kredyty udzielane w oparciu o środki pozyskane z linii zagranicznych

Bank podpisał umowy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi — Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), Bank Rozwoju Rady Europy (CEB) - na mocy których może zaoferować Klientom spełniającym określone warunki, atrakcyjne cenowo kredyty na finansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej. 

Finansowanie inwestycyjne

Kredyty inwestycyjne

Zapewniamy finansowanie inwestycji zarówno w PLN, jak i walutach obcych.

Oferowane kredyty inwestycyjne dostosowujemy do specyfiki realizowanych projektów, zarówno w zakresie harmonogramu realizacji inwestycji, okresu amortyzacji, jak i celu finansowania.

Nasi klienci wykorzystują możliwość połączenia kredytu inwestycyjnego z leasingiem aktywów oraz finansowaniem ze wsparciem agencji eksportowych, co pozwala budować kompleksowe rozwiązania finansowania dużych projektów.

Kredyty udzielane w oparciu o środki pozyskane z linii zagranicznych

 • Bank podpisał umowy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi jak Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), Bank Rozwoju Rady Europy (CEB), na mocy których może zaoferować Klientom spełniającym określone warunki atrakcyjne cenowo kredyty na finansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej. 

Kredyty na finansowanie przedsięwzięć unijnych

Wszystkim firmom, jednostkom samorządowym i podmiotom ubiegającym się bądź korzystającym z dotacji unijnych oferujemy indywidualnie dopasowaną pomoc w finansowaniu inwestycji, zarówno w części podlegającej refundacji ze środków unijnych, jak i w nie objętej dofinansowaniem.

Finansowaniu podlegają koszty kwalifikowane oraz pozostałe koszty inwestycyjne ponoszone przez klienta
w związku z realizowanym przedsięwzięciem.

Kredyt technologiczny

Kredyt na realizację inwestycji technologicznych polegających na zakupie nowej lub wdrożeniu własnej technologii. Udzielany we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Leasing

Zapewniamy finansowanie w formie leasingu aktywów przez Santander Leasing SA. Udzielamy leasingu finansowego i operacyjnego, a także pożyczek leasingowych. Naszym klientom umożliwiamy także skorzystanie z leasingu zwrotnego.

Okres leasingu, walutę, kwotę i aktywa będące jego przedmiotem ustalamy indywidualnie, dzięki czemu możemy je dostosować do specyficznych potrzeb naszych klientów.

Project Finance

Oferujemy specjalistyczne rozwiązania w zakresie finansowania projektów inwestycyjnych bez regresu do inwestora. Naszymi klientami są w szczególności duże przedsiębiorstwa, fundusze infrastrukturalne oraz jednostki sektora publicznego realizujące projekty inwestycyjne.

W ramach struktury Project Finance finansujemy w szczególności projekty w sektorze energetycznym, infrastruktury, przemysłu i TMT.

Grupa Santander należy do wiodących organizatorów i doradców w zakresie projektów Project Finance na świecie, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom najbardziej aktualne i zaawansowanie rozwiązania w tym obszarze.

Kredyty syndykowane

Jesteśmy jednym z wiodących organizatorów i uczestników kredytów syndykowanych. Strukturyzujemy
i uczestniczymy w największych finansowaniach syndykowanych na rynku polskim, a naszymi klientami są największe polskie przedsiębiorstwa i grupy kapitałowe.

Nasze rozwiązania obejmują również underwriting, w ramach którego Santander Bank Polska gwarantuje objęcie całości lub istotnej części finansowania, które następnie we własnym zakresie dystrybuuje innym instytucjom finansującym na rynku wtórnym. Pozwala to naszym klientom na znaczne ograniczenie liczby instytucji uczestniczących w pierwotnym procesie pozyskania finansowania.

W ramach pełnego pakietu rozwiązań dla finansowań syndykowanych oferujemy również kompleksową obsługę agencyjną oraz koordynację finansowania i hedgingu.

Finansowanie akwizycyjne

Santander Bank Polska jest aktywnym uczestnikiem polskiego rynku fuzji i przejęć. Finansujemy szeroki zakres projektów akwizycyjnych. Nasze rozwiązania obejmują w szczególności:

 • finansowanie akwizycji w formie wykupów lewarowanych (LBO - leveraged buy-out),
 • finansowanie akwizycji spółek giełdowych (zarówno pakiety większościowe, jak i mniejszościowe),
 • finansowanie akwizycji na rynkach międzynarodowych.

Nasze rozwiązania obejmują zarówno finansowanie w strukturze korporacyjnej (z regresem do sponsora transakcji), jak i transakcje bez regresu, w których akwizycji dokonuje spółka celowa.

Nasze rozwiązania są zawsze dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta i uwzględniają specyfikę transakcji.

Gwarancje BGK i Polfund

Kredyty zabezpieczone gwarancjami BGK w formie gwarancji de minimis

W celu ograniczenia negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania klientów, którzy korzystają z gwarancji de minimis, informujemy, iż stawka opłaty prowizyjnej należna do zapłaty za okres roczny gwarancji w terminie do 31 grudnia 2021 r. wynosi 0%. 

Gwarancja de minimis stosowana jest na zabezpieczenie spłaty kredytu finansującego bieżącą, obrotową
i inwestycyjną działalność gospodarczą udzielonego mikro-, małemu albo średniemu przedsiębiorcy (MŚP), który spełnia definicję określoną w rozporządzeniu Komisji Europejskiej i posiada zdolność kredytową.

Korzyści:

 • dodatkowe i atrakcyjne zabezpieczenie kredytu obrotowego, w tym kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu inwestycyjnego,
 • dostęp do finansowania dla przedsiębiorców nieposiadających wystarczającego majątku na zabezpieczenie kredytu,
 • niski koszt zabezpieczenia,
 • minimum formalności — wszystko procesowane jest jednocześnie z formalnościami związanymi
  z udzieleniem kredytu,
 • ograniczenie wymogów dokumentowych związanych z uzyskaniem gwarancji,
 • brak konieczności obciążenia majątkowego własnego majątku – przedsiębiorca posiada elastyczność
  w zakresie dysponowania własnym majątkiem, nie jest zobowiązany go zastawiać na rzecz banku udzielającego kredytu obrotowego lub kredytu inwestycyjnego.

Więcej informacji www.deminimis.gov.pl

Gwarancja de minimis


Kredyty z poręczeniem POLFUND

Na podstawie podpisanej przez bank umowy z POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. Bank, oferuje poręczenia klientom banku, którzy ubiegają się o kredyt lub gwarancję w Banku i nie posiadają wystarczającego zabezpieczenia. Istotą poręczenia jest przyjęcie przez POLFUND części ryzyka ponoszonego przez Bank.

Więcej informacji www.polfund.pl

Kredyt z refundacją odsetek w ramach programu BGK gwarancji Biznesmax

Bezpłatna forma zabezpieczenia spłaty kredytu, udzielana ze środków Funduszu Gwarancyjnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Realizowana w oparciu o umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Gwarancja przeznaczona jest na zabezpieczenie kredytów finansujących rozwój działalności gospodarczej firm innowacyjnych, w tym na wdrażanie wyników prac badawczo–rozwojowych przedsiębiorstw
z sektora MŚP, wg definicji Komisji Europejskiej zakwalifikowanych w Banku do segmentu korporacyjnego.

Do 31.12.2021 r. zostały przedłużone poniższe zmiany mające na celu  ograniczenia negatywnych skutków pandemii COVID-19 (pomocy de minimis):

 1. Możliwość objęcia gwarancją Biznesmax w formie pomocy de minimis kredytu obrotowego na bieżącą działalność firmy (kredyty obrotowe odnawialne i kredyty w rachunku bieżącym) – potrzeby płynnościowe.
 2. Do gwarancji udzielanej w formie pomocy de minimis rezygnacja z „Planu Projektu Inwestycyjnego” i konieczności rozpisywania kosztów kwalifikowanych na rzecz „Informacji  dotyczącej spełnienia kryteriów do objęcia gwarancją Biznesmax w ramach pomocy de minimis”
 3. Dodanie kryterium umożliwiającego firmom efektywnym ekologicznie, skorzystanie z gwarancji obejmującej odnawialny kredyt obrotowy (na potrzeby płynnościowe).

4.  Wydłużenie do 31.12.2021 r. okresu obowiązywania 5% stawki rocznej dla wyliczenia dopłaty do oprocentowania. Dopłaty dotyczą również kredytów obrotowych.

Kredyt z refundacją odsetek w ramach programu BGK gwarancji Biznesmax

Więcej informacji www.bgk.pl

Kredyty zabezpieczone gwarancjami BGK w formie gwarancji płynnościowych PLG-FGP, udzielane w ramach pakietu pomocowego COVID 19.

Gwarancja płynnościowa PLG-FGP stosowana jest na zabezpieczenie spłaty kredytu finansującego bieżącą i obrotową działalność gospodarczą poprawiając płynność finansową dla średnich i dużych przedsiębiorców. Gwarancje stosowane są do kredytów udzielanych w okresie od 1 marca 2020 do 31 grudnia 2021 r.. Gwarancja jest dostępna dla firm, niezależnie od branż, które na 31 grudnia 2019 r. nie znajdowały się w trudnej sytuacji, a na 1 lutego 2020 r. nie miały zaległości w US, ZUS/KRUS.

Korzyści:

 • poprawa płynności finansowej
 • zabezpieczenie do 80% kwoty kredytu w PLN - kwota gwarancji do 200 mln zł
 • kwota kredytu objętego gwarancją - do 250 mln zł (lub równowartość tej kwoty w walucie obcej)
 • minimum formalności – wszystko procesowane jednocześnie z formalnościami związanymi z udzieleniem kredytu
 • niski koszt zabezpieczenia

Więcej informacji www.bgk.pl

Dokumenty

Gwarancja de minimis

Dokumenty do pobrania - dla gwarancji udzielanych od 1 lipca 2021 r.

Wzór weksla obowiązuje od 01.07.2018
1 Lipiec 2018 r.
255.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Załącznik nr 4 Warunki uzyskania GDM udzielonej od 01.07.2021
28 Czerwiec 2021 r.
895.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Wzór deklaracji wekslowej obowiązuje od 01.07.2021
28 Czerwiec 2021 r.
510.6 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Załącznik nr 4a warunki uzyskania GDM udzielonej do 30.06.2018
1 Styczeń 2021 r.
632.0 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

 

Dokumenty do pobrania - dla gwarancji udzielanych od 1 stycznia 2021 r.

Wzór weksla obowiązuje od 01.07.2018
1 Lipiec 2018 r.
255.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Wzór deklaracji wekslowej obowiązuje od 01.01.2021
1 Styczeń 2021 r.
510.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Załącznik nr 4 Warunki uzyskania GDM udzielonej od 1.07.2018
1 Styczeń 2021 r.
894.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Załącznik nr 4a warunki uzyskania GDM udzielonej do 30.06.2018
1 Styczeń 2021 r.
632.0 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

 

Dokumenty do pobrania - dla gwarancji udzielanych od 10 sierpnia 2020 r.

Wzór weksla obowiązuje od 01.07.2018
1 Lipiec 2018 r.
255.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Wzór deklaracji wekslowej obowiązuje od 19.12.2019
19 Grudzień 2019 r.
311.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Załącznik nr 4 Warunki uzyskania GDM udzielonej od 1.07.2018 (dla gwarancji udzielanych do 31 grudnia 2020 r.)
10 Sierpień 2020 r.
1048.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Załącznik nr 4a warunki uzyskania GDM udzielonej do 30.06.2018 (dla gwarancji udzielanych do 31 grudnia 2020 r.)
10 Sierpień 2020 r.
741.1 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

 

Dokumenty do pobrania – dla gwarancji udzielonych od 19 grudnia 2019 r.

Wzór weksla obowiązuje od 01.07.2018
1 Lipiec 2018 r.
255.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Wzór deklaracji wekslowej obowiązuje od 19.12.2019
19 Grudzień 2019 r.
311.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Warunki uzyskania gwarancji de minimis w BGK obowiązuje od 19.12.2019
19 Grudzień 2019 r.
858.6 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Oświadczenie wejścia w prawa zaspokojonego wierzyciela obowiązuje od 01.07.2018
1 Lipiec 2018 r.
266.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

 

Dokumenty do pobrania – dla gwarancji udzielanych od 1 lipca 2018 r. do 18 grudnia 2019 r.

Wzór weksla obowiązuje od 01.07.2018
1 Lipiec 2018 r.
255.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Wzór deklaracji wekslowej obowiązuje od 01.07.2018
1 Lipiec 2018 r.
290.1 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Warunki uzyskania gwarancji de minimis w BGK obowiązuje od 01.01.2017
1 Styczeń 2017 r.
623.1 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Oświadczenie wejścia w prawa zaspokojonego wierzyciela obowiązuje od 01.07.2018
1 Lipiec 2018 r.
266.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

 

Dokumenty do pobrania – dla gwarancji udzielanych do 30 czerwca 2018 r.

Wzór weksla obowiązuje od 05.04.2013
5 Kwiecień 2013 r.
112.0 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Wzór deklaracji wekslowej obowiązuje od 25.05.2018
25 Maj 2018 r.
198.8 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Warunki uzyskania gwarancji de minimis w BGK obowiązuje od 01.01.2017
1 Styczeń 2017 r.
623.1 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

 

Dokumenty obowiązujące do 20.12.2018

Warunki uzyskania gwarancji de minimis w BGK obowiązuje od 01.07.2018
1 Lipiec 2018 r.
396.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

 

Gwarancja BiznesmaxDokumenty obowiązujące od 01.07.2021

Regulaminy

Warunki uzyskania gwarancji z FG POIR
28 Czerwiec 2021 r.
1313.3 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Wnioski

Wzór - wniosek de minimis
28 Czerwiec 2021 r.
843.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Informacja dotycząca spełnienia kryteriów do objęcia gwarancja Biznesmax w ramach pomocy de minimis
1 Styczeń 2021 r.
860.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Plan projektu - pomoc regionalna
1 Styczeń 2021 r.
942.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Wzór - wniosek w ramach pomocy regionalnej
28 Czerwiec 2021 r.
833.8 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Weksel na rzecz BGK
8 Sierpień 2019 r.
254.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Deklaracja wekslowa na rzecz BGK
28 Czerwiec 2021 r.
712.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Gwarancja BiznesmaxDokumenty obowiązujące od 01.01.2021

Regulaminy

Warunki uzyskania gwarancji z FG POIR
1 Styczeń 2021 r.
1109.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Wnioski

Wzór - wniosek de minimis
1 Styczeń 2021 r.
836.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Informacja dotycząca spełnienia kryteriów do objęcia gwarancja Biznesmax w ramach pomocy de minimis
1 Styczeń 2021 r.
860.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Plan projektu - pomoc regionalna
1 Styczeń 2021 r.
942.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Wzór - wniosek w ramach pomocy regionalnej
1 Styczeń 2021 r.
827.1 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Weksel na rzecz BGK
8 Sierpień 2019 r.
254.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Deklaracja wekslowa na rzecz BGK
1 Styczeń 2021 r.
500.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Gwarancja BiznesmaxDokumenty obowiązujące od 07.09.2020

Regulaminy

Warunki udzielenia gwarancji
1 Wrzesień 2020 r.
1002.3 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Wnioski

Wzór - wniosek de minimis
1 Wrzesień 2020 r.
587.5 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Informacje dotyczące spełnienia kryteriów do objęcia gwarancją Biznesmax w ramach pomocy de minimis
1 Wrzesień 2020 r.
707.8 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Plan projektu - pomoc regionalna
25 Maj 2020 r.
952.0 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Wzór - wniosek w ramach pomocy regionalnej
1 Wrzesień 2020 r.
584.3 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Weksel na rzecz BGK
8 Sierpień 2019 r.
254.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Deklaracja wekslowa na rzecz BGK
8 Sierpień 2019 r.
288.8 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Gwarancja BiznesmaxDokumenty obowiązujące od 25.05.2020

Regulaminy

Warunki udzielania gwarancji
25 Maj 2020 r.
1105.8 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Wnioski

Wzór wniosku o udzielenie przez BGK dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR
25 Maj 2020 r.
854.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Plan projektu - pomoc de minimis
25 Maj 2020 r.
915.5 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Wzór - wniosek de minimis
25 Maj 2020 r.
591.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Plan projektu - pomoc regionalna
25 Maj 2020 r.
952.0 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Oświadczenie o wstąpieniu w prawa zaspokojonego wierzyciela
8 Sierpień 2019 r.
267.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Weksel na rzecz BGK
8 Sierpień 2019 r.
254.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Deklaracja wekslowa na rzecz BGK
8 Sierpień 2019 r.
288.8 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Gwarancja BiznesmaxDokumenty obowiązujące od 8.08.2019

Regulaminy

Warunki uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR
8 Sierpień 2019 r.
830.0 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Wnioski

Wniosek o udzielenie przez BGK dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR
8 Sierpień 2019 r.
368.6 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Oświadczenie o wstąpieniu w prawa zaspokojonego wierzyciela
8 Sierpień 2019 r.
267.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Weksel na rzecz BGK
8 Sierpień 2019 r.
254.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Deklaracja wekslowa na rzecz BGK
8 Sierpień 2019 r.
288.8 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Gwarancja BiznesmaxDokumenty obowiązujące do 7.08.2019

Regulaminy

Warunki uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR do 7.08.2019
20 Grudzień 2018 r.
1250.5 kB
DOC
pl_PL
Pobierz

Wnioski

Wniosek o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR – regionalna pomoc inwestycyjna
20 Grudzień 2018 r.
823.0 kB
DOC
pl_PL
Pobierz
Załącznik do wniosku o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR – pomoc de minimis
20 Grudzień 2018 r.
72.5 kB
XLSX
pl_PL
Pobierz
Załącznik do wniosku o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR – pomoc de minimis
20 Grudzień 2018 r.
72.5 kB
XLSX
pl_PL
Pobierz
Plan projektu inwestycyjnego - wzór
20 Grudzień 2018 r.
85.0 kB
DOCX
pl_PL
Pobierz

Dokumenty pomocnicze

Przewodnik po kryteriach uprawniających do otrzymania gwarancji z Funduszu Gwarancyjnego POIR do 7.08.19
20 Grudzień 2018 r.
620.5 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Deklaracja wekslowa do 7.08.19
20 Grudzień 2018 r.
47.0 kB
DOC
pl_PL
Pobierz

 

Gwarancja BiznesmaxDokumenty obowiązujące do 19.12.2018

Regulaminy

Warunki uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR do 19.12.2018
19 Grudzień 2018 r.
1121.0 kB
DOC
pl_PL
Pobierz

Wnioski

Wniosek o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR – regionalna pomoc inwestycyjna do 19.12.2018
19 Grudzień 2018 r.
822.5 kB
DOC
pl_PL
Pobierz
Załącznik do wniosku o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR – regionalna pomoc inwestycyjnado 19.12.2018
19 Grudzień 2018 r.
830.5 kB
DOC
pl_PL
Pobierz
Załącznik do wniosku o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR – pomoc de minimis do 19.12.2018
19 Grudzień 2018 r.
53.0 kB
ZIP
pl_PL
Pobierz
Załącznik do wniosku o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR – pomoc de minimis do 19.12.2018
19 Grudzień 2018 r.
53.0 kB
ZIP
pl_PL
Pobierz
Plan projektu inwestycyjnego - wzór do 19.12.2018
19 Grudzień 2018 r.
87.1 kB
DOCX
pl_PL
Pobierz
Oświadczenie wstąpienia w prawa do 19.12.2018
19 Grudzień 2018 r.
269.1 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Dokumenty pomocnicze

Przewodnik po kryteriach uprawniających do otrzymania gwarancji z Funduszu Gwarancyjnego POIR do 19.12.2018
19 Grudzień 2018 r.
620.5 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Weksel do 19.12.2018
19 Grudzień 2018 r.
27.5 kB
DOC
pl_PL
Pobierz
Deklaracja wekslowa do 19.12.2018
19 Grudzień 2018 r.
47.5 kB
DOC
pl_PL
Pobierz

 

Gwarancja BiznesmaxDokumenty obowiązujące do 01.07.2018

Regulaminy

Warunki uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR do 01.07.2018
1 Lipiec 2018 r.
713.3 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Wnioski

Wniosek o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR – regionalna pomoc inwestycyjna do 01.07.2018
1 Lipiec 2018 r.
821.0 kB
DOC
pl_PL
Pobierz
Załącznik do wniosku o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR – regionalna pomoc inwestycyjna do 01.07.2018
1 Lipiec 2018 r.
76.7 kB
XLSX
pl_PL
Pobierz
Wniosek o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR – pomoc de minimis do 01.07.2018
1 Lipiec 2018 r.
830.5 kB
DOC
pl_PL
Pobierz
Załącznik do wniosku o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR – pomoc de minimis do 01.07.2018
1 Lipiec 2018 r.
71.1 kB
XLSX
pl_PL
Pobierz
Plan projektu inwestycyjnego - wzór do 01.07.2018
1 Lipiec 2018 r.
84.1 kB
DOCX
pl_PL
Pobierz

Dokumenty pomocnicze

Przewodnik po kryteriach uprawniających do otrzymania gwarancji z Funduszu Gwarancyjnego POIR do 01.07.2018
1 Lipiec 2018 r.
620.5 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Weksel do 01.07.2018
1 Lipiec 2018 r.
255.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Deklaracja wekslowa do 01.07.2018
1 Lipiec 2018 r.
288.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

 

Gwarancja płynnościowa PLG FGPDokumenty obowiązujące do 01.07.2021

Regulaminy

Warunki uzyskania gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej PLG FGP (aneks 4)
28 Czerwiec 2021 r.
723.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Wnioski

Wniosek o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej PLG FGP (aneks 4)
28 Czerwiec 2021 r.
561.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Dokumenty do pobrania

Weksel
8 Maj 2020 r.
430.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Wzór deklaracji wekslowej
28 Czerwiec 2021 r.
510.5 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Gwarancja płynnościowa PLG FGPDokumenty obowiązujące do 01.01.2021

Regulaminy

Warunki uzyskania gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej PLG FGP (aneks 3)
1 Styczeń 2021 r.
723.6 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Wnioski

Wniosek o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej PLG FGP (aneks 3)
1 Styczeń 2021 r.
561.0 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Dokumenty do pobrania

Weksel
8 Maj 2020 r.
430.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Wzór deklaracji wekslowej
31 Sierpień 2020 r.
503.1 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Gwarancja płynnościowa PLG FGPDokumenty obowiązujące od 02.09.2020

Regulaminy

Warunki uzyskania gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej PLG FGP
31 Sierpień 2020 r.
711.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Warunki uzyskania gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej PLG FGP (konsorcja)
17 Wrzesień 2020 r.
715.5 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Wnioski

Wniosek o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej PLG FGP
31 Sierpień 2020 r.
555.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Dokumenty do pobrania

Weksel
8 Maj 2020 r.
430.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Wzór deklaracji wekslowej
31 Sierpień 2020 r.
503.1 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

 

Gwarancja płynnościowa PLG FGPDokumenty obowiązujące do 01.09.2020

Regulaminy

Warunki uzyskania gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej PLG FGP
6 Maj 2020 r.
709.2 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Wnioski

Wniosek o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej PLG FGP
6 Maj 2020 r.
551.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Dokumenty do pobrania

Weksel
8 Maj 2020 r.
430.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Wzór deklaracji wekslowej
8 Maj 2020 r.
503.0 kB
PDF
pl_PL
Pobierz