Finansowanie działalności

Nowoczesna i elastyczna oferta rozwiązań finansowania potrzeb bieżących i inwestycyjnych przedsiębiorstw

Kompleksowa oferta finansowania dla firm

Kompleksowa oferta finansowania dla firm

Lokalne i globalne know-how

Korzystamy z wiedzy, którą zdobyliśmy przez lata działalności na polskim rynku
i wspieramy się międzynarodowym doświadczeniem Grupy Santander. Dzięki temu oferujemy innowacyjne rozwiązania, które pomagają naszym klientom stabilnie budować swoją pozycję i przewagę konkurencyjną.

Elastyczna oferta

Nasza oferta bazuje na wieloletniej współpracy z klientami oraz najnowszych rozwiązaniach technologicznych i systemowych. Oferujemy zarówno standardowe produkty, jak i finansowanie łączące wiele funkcjonalności
i produktów w jednej umowie tak, aby najlepiej dostosować warunki transakcji do indywidualnych potrzeb.

Finansowanie unijne i dodatkowe programy

Implementujemy do oferty najkorzystniejsze możliwości, wynikające z krajowych
i unijnych programów nastawionych na wsparcie rozwoju przedsiębiorców jak np. refundację odsetek w ramach gwarancji Biznesmax, czy obniżone oprocentowanie kredytu dzięki wykorzystaniu środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Nasze rozwiązania z zakresu finansowania

 • Finansowanie bieżące

 • Finansowanie inwestycyjne

 • Gwarancje

Finansowanie bieżące

Kredyty w rachunku bieżącym (overdraft) oraz kredyty obrotowe i rewolwingowe

Zapewniamy krótko i średnioterminowe finansowanie działalności bieżącej w wielu walutach. Pomagamy sfinansować pojedyncze płatności, jak również cykliczne transakcje klienta. Udzielone usługi mogą podlegać automatycznemu odnowieniu na kolejny okres.

Oferujemy funkcjonalności ograniczające ryzyko zmienności stóp procentowych.

Po podpisaniu umowy kredytowej klient ma możliwość składania dyspozycji uruchomienia i zarządzania kredytem bez zbędnych formalności za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Kredyty w rachunku pomocniczym mogą stanowić wsparcie usług typu cash-pooling.

Faktoring

Zapewniamy natychmiastowy dostęp do gotówki za wystawione faktury, bieżącą informację o płatnościach od kontrahentów, wsparcie w monitoringu i zarządzaniu spłatami, a także zabezpieczenie ryzyka niewypłacalności kontrahentów.

Co to oznacza dla klienta? Za faktury wystawione z odroczonym terminem płatności, klient otrzymuje pieniądze od razu. Firma faktoringowa prowadzi stały monitoring spłat, a w przypadku opóźnień lub braku zapłaty od kontrahentów, podejmuje działania, aby odzyskać należność. W ramach oferowanego pakietu usług, firma faktoringowa zarządza i administruje należnościami zdejmując ten ciężar z klienta. Dodatkową opcją może być także zabezpieczenie ryzyka niewypłacalności kontrahentów.

Multilinia

W ramach  linii wieloproduktowych możemy łączyć zarówno produkty finansowania handlu, jak i finansowania działalności bieżącej. Najczęstsze połączenie stanowi kombinacja limitu na gwarancje oraz limitu na akredytywy z kredytem w rachunku bieżącym lub kredytem rewolwingowym, również z elastycznym wykorzystaniem przyznanych limitów.
W ramach jednej umowy możliwe jest korzystanie z wielu produktów, w wielu walutach i dla wielu podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej.

Kredyty zabezpieczone gwarancjami BGK w formie gwarancji de minimis

Gwarancja de minimis stosowana jest na zabezpieczenie spłaty kredytu finansującego bieżącą, obrotową
i inwestycyjną działalność gospodarczą udzielonego mikro-, małemu albo średniemu przedsiębiorcy (MŚP), który spełnia definicję określoną w rozporządzeniu Komisji Europejskiej i posiada zdolność kredytową.

Korzyści:

 • dodatkowe i atrakcyjne zabezpieczenie kredytu obrotowego, kredytu w rachunku bieżącym.
 • dostęp do finansowania dla przedsiębiorców nieposiadających wystarczającego majątku na zabezpieczenie kredytu,
 • niski koszt zabezpieczenia,
 • minimum formalności — wszystko procesowane jest jednocześnie z formalnościami związanymi
  z udzieleniem kredytu,
 • ograniczenie wymogów dokumentowych związanych z uzyskaniem gwarancji,
 • brak konieczności obciążenia majątkowego własnego majątku – przedsiębiorca posiada elastyczność
  w zakresie dysponowania własnym majątkiem, nie jest zobowiązany go zastawiać na rzecz banku udzielającego kredytu obrotowego.

Więcej informacji www.deminimis.gov.pl

Gwarancja de minimis

Kredyty z poręczeniem POLFUND

Na podstawie podpisanej przez bank umowy z POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. Bank, oferuje poręczenia klientom banku, którzy ubiegają się o kredyt lub gwarancję w Banku i nie posiadają wystarczającego zabezpieczenia. Istotą poręczenia jest przyjęcie przez POLFUND części ryzyka ponoszonego przez Bank.

Kredyty udzielane w oparciu o środki pozyskane z linii zagranicznych

Bank podpisał umowy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi — Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), Bank Rozwoju Rady Europy (CEB) - na mocy których może zaoferować Klientom spełniającym określone warunki, atrakcyjne cenowo kredyty na finansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej. 

Finansowanie inwestycyjne

Kredyty inwestycyjne

Zapewniamy finansowanie inwestycji zarówno w PLN, jak i walutach obcych.

Oferowane kredyty inwestycyjne dostosowujemy do specyfiki realizowanych projektów, zarówno w zakresie harmonogramu realizacji inwestycji, okresu amortyzacji, jak i celu finansowania.

Nasi klienci wykorzystują możliwość połączenia kredytu inwestycyjnego z leasingiem aktywów oraz finansowaniem ze wsparciem agencji eksportowych, co pozwala budować kompleksowe rozwiązania finansowania dużych projektów.

Kredyt z refundacją odsetek w ramach programu BGK gwarancji Biznesmax

Bezpłatna forma zabezpieczenia spłaty kredytu, udzielana ze środków Funduszu Gwarancyjnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Realizowana w oparciu o umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Gwarancja przeznaczona jest na zabezpieczenie kredytów finansujących rozwój działalności gospodarczej firm innowacyjnych, w tym na wdrażanie wyników prac badawczo–rozwojowych przedsiębiorstw
z sektora MŚP, wg definicji Komisji Europejskiej zakwalifikowanych w Banku do segmentu korporacyjnego.

Kredyt z refundacją odsetek w ramach programu BGK gwarancji Biznesmax

Kredyty udzielane w oparciu o środki pozyskane z linii zagranicznych

 • Bank podpisał umowy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi jak Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), Bank Rozwoju Rady Europy (CEB), na mocy których może zaoferować Klientom spełniającym określone warunki atrakcyjne cenowo kredyty na finansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej. 

Kredyty zabezpieczone gwarancjami BGK w formie gwarancji de minimis

Gwarancja de minimis stosowana jest na zabezpieczenie spłaty kredytu finansującego bieżącą, obrotową
i inwestycyjną działalność gospodarczą udzielonego mikro-, małemu albo średniemu przedsiębiorcy (MŚP), który spełnia definicję określoną w rozporządzeniu Komisji Europejskiej i posiada zdolność kredytową.

Korzyści:

 • dodatkowe i atrakcyjne zabezpieczenie kredytu obrotowego, kredytu w rachunku bieżącym.
 • dostęp do finansowania dla przedsiębiorców nieposiadających wystarczającego majątku na zabezpieczenie kredytu,
 • niski koszt zabezpieczenia,
 • minimum formalności — wszystko procesowane jest jednocześnie z formalnościami związanymi
  z udzieleniem kredytu,
 • ograniczenie wymogów dokumentowych związanych z uzyskaniem gwarancji,
 • brak konieczności obciążenia majątkowego własnego majątku – przedsiębiorca posiada elastyczność
  w zakresie dysponowania własnym majątkiem, nie nie jest zobowiązany go zastawiać na rzecz banku udzielającego kredytu obrotowego.

Więcej informacji www.deminimis.gov.pl

Gwarancja de minimis

Kredyty na finansowanie przedsięwzięć unijnych

Wszystkim firmom, jednostkom samorządowym i podmiotom ubiegającym się bądź korzystającym z dotacji unijnych oferujemy indywidualnie dopasowaną pomoc w finansowaniu inwestycji, zarówno w części podlegającej refundacji ze środków unijnych, jak i w nie objętej dofinansowaniem.

Finansowaniu podlegają koszty kwalifikowane oraz pozostałe koszty inwestycyjne ponoszone przez klienta
w związku z realizowanym przedsięwzięciem.

Kredyt technologiczny

Kredyt na realizację inwestycji technologicznych polegających na zakupie nowej lub wdrożeniu własnej technologii. Udzielany we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Kredyty z poręczeniem POLFUND

Na podstawie podpisanej przez bank umowy z POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. Bank, oferuje poręczenia klientom banku, którzy ubiegają się o kredyt lub gwarancję w Banku i nie posiadają wystarczającego zabezpieczenia. Istotą poręczenia jest przyjęcie przez POLFUND części ryzyka ponoszonego przez Bank.

Leasing

Zapewniamy finansowanie w formie leasingu aktywów przez Santander Leasing SA. Udzielamy leasingu finansowego i operacyjnego, a także pożyczek leasingowych. Naszym klientom umożliwiamy także skorzystanie z leasingu zwrotnego.

Okres leasingu, walutę, kwotę i aktywa będące jego przedmiotem ustalamy indywidualnie, dzięki czemu możemy je dostosować do specyficznych potrzeb naszych klientów.

Project Finance

Oferujemy specjalistyczne rozwiązania w zakresie finansowania projektów inwestycyjnych bez regresu do inwestora. Naszymi klientami są w szczególności duże przedsiębiorstwa, fundusze infrastrukturalne oraz jednostki sektora publicznego realizujące projekty inwestycyjne.

W ramach struktury Project Finance finansujemy w szczególności projekty w sektorze energetycznym, infrastruktury, przemysłu i TMT.

Grupa Santander należy do wiodących organizatorów i doradców w zakresie projektów Project Finance na świecie, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom najbardziej aktualne i zaawansowanie rozwiązania w tym obszarze.

Kredyty syndykowane

Jesteśmy jednym z wiodących organizatorów i uczestników kredytów syndykowanych. Strukturyzujemy
i uczestniczymy w największych finansowaniach syndykowanych na rynku polskim, a naszymi klientami są największe polskie przedsiębiorstwa i grupy kapitałowe.

Nasze rozwiązania obejmują również underwriting, w ramach którego Santander Bank Polska gwarantuje objęcie całości lub istotnej części finansowania, które następnie we własnym zakresie dystrybuuje innym instytucjom finansującym na rynku wtórnym. Pozwala to naszym klientom na znaczne ograniczenie liczby instytucji uczestniczących w pierwotnym procesie pozyskania finansowania.

W ramach pełnego pakietu rozwiązań dla finansowań syndykowanych oferujemy również kompleksową obsługę agencyjną oraz koordynację finansowania i hedgingu.

Finansowanie akwizycyjne

Santander Bank Polska jest aktywnym uczestnikiem polskiego rynku fuzji i przejęć. Finansujemy szeroki zakres projektów akwizycyjnych. Nasze rozwiązania obejmują w szczególności:

 • finansowanie akwizycji w formie wykupów lewarowanych (LBO - leveraged buy-out),
 • finansowanie akwizycji spółek giełdowych (zarówno pakiety większościowe, jak i mniejszościowe),
 • finansowanie akwizycji na rynkach międzynarodowych.

Nasze rozwiązania obejmują zarówno finansowanie w strukturze korporacyjnej (z regresem do sponsora transakcji), jak i transakcje bez regresu, w których akwizycji dokonuje spółka celowa.

Nasze rozwiązania są zawsze dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta i uwzględniają specyfikę transakcji.

Gwarancje

Gwarancje bankowe zwiększają wiarygodność i wzmacniają pozycję importerów oraz poprawiają bezpieczeństwo importerów w wymianie handlowej zarówno krajowej, jak i zagranicznej. Zabezpieczają spłatę zobowiązań bez konieczności angażowania środków własnych kupującego.

Obsługujemy gwarancje w obrocie krajowym i zagranicznym, zarówno oparte na prawie polskim, jak i obcym. Dostosowujemy produkt do indywidualnych potrzeb i sytuacji przedsiębiorstwa — również w zakresie gwarancji bezterminowych.

Obsługujemy gwarancje w PLN oraz walutach obcych (EUR, USD, CHF i GBP) - w zależności od waluty, w której przeprowadzana jest zabezpieczana transakcja.

e-Gwarancja

e-Gwarancja to innowacyjna forma gwarancji bankowej.  Jest wystawiana w formie elektronicznej, która wykorzystuje kwalifikowany podpis elektroniczny. Prezentowana jest w systemie bankowości elektronicznej iBiznes24 lub wysyłana na wskazany adres e-mailowy.

Okres obowiązywania, walutę, dokumentację i zabezpieczenia gwarancji dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klienta. Zapewniamy dedykowane wsparcie operacyjne i prawne, dzięki czemu proces wystawienia gwarancji jest sprawny i bardzo elastyczny.  Pozwala to nam również na negocjację i akceptację niestandardowych treści dokumentów.

W swojej ofercie mamy także gwarancje zagraniczne — zapraszamy do zapoznania się z ich ofertą na stronie Finansowania handlu.

 Kontakt w sprawie współpracy
 

Pracownicy Santander Bank Polska posiadający pełnomocnictwa
do podpisania e-Gwarancji:

Beata Dąbrowska
Anna Roszkowska
Magdalena Więckowska
Małgorzata Żołądkiewicz
Dorota Wiśniewska
 

Dokumenty

 • Gwarancja de minimis

 • Gwarancja BiznesmaxDokumenty obowiązujące od 8.08.2019

 • Gwarancja BiznesmaxDokumenty obowiązujące do 7.08.2019

 • Gwarancja BiznesmaxDokumenty obowiązujące do 19.12.2018

 • Gwarancja BiznesmaxDokumenty obowiązujące do 01.07.2018

Gwarancja de minimis

Dokumenty do pobrania – dla gwarancji udzielonych od 1 lipca 2018 r.

Wzór weksla obowiązuje od 01.07.2018
1 Lipiec 2018 r.
255.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Wzór deklaracji wekslowej obowiązuje od 01.07.2018
1 Lipiec 2018 r.
290.1 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Warunki uzyskania gwarancji de minimis w BGK obowiązuje od 01.01.2017
1 Styczeń 2017 r.
693.3 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Oświadczenie wejścia w prawa zaspokojonego wierzyciela obowiązuje od 01.07.2018
1 Lipiec 2018 r.
266.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

 

Dokumenty do pobrania – dla gwarancji udzielanych do 30 czerwca 2018 r.

Wzór weksla obowiązuje od 05.04.2013
5 Kwiecień 2013 r.
112.0 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Wzór deklaracji wekslowej obowiązuje od 25.05.2018
25 Maj 2018 r.
198.8 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Warunki uzyskania gwarancji de minimis w BGK obowiązuje od 01.01.2017
1 Styczeń 2017 r.
693.3 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

 

Dokumenty obowiązujące do 20.12.2018

Warunki uzyskania gwarancji de minimis w BGK obowiązuje od 01.07.2018
1 Lipiec 2018 r.
396.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

 

Gwarancja Biznesmax Dokumenty obowiązujące od 8.08.2019

Regulaminy

Warunki uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR
8 Sierpień 2019 r.
830.0 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Wnioski

Wniosek o udzielenie przez BGK dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR
8 Sierpień 2019 r.
368.6 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Oświadczenie o wstąpieniu w prawa zaspokojonego wierzyciela
8 Sierpień 2019 r.
267.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Weksel na rzecz BGK
8 Sierpień 2019 r.
254.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Deklaracja wekslowa na rzecz BGK
8 Sierpień 2019 r.
288.8 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Gwarancja Biznesmax Dokumenty obowiązujące do 7.08.2019

Regulaminy

Warunki uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR do 7.08.2019
20 Grudzień 2018 r.
1250.5 kB
DOC
pl_PL
Pobierz

Wnioski

Wniosek o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR – regionalna pomoc inwestycyjna
20 Grudzień 2018 r.
823.0 kB
DOC
pl_PL
Pobierz
Załącznik do wniosku o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR – pomoc de minimis
20 Grudzień 2018 r.
72.5 kB
XLSX
pl_PL
Pobierz
Załącznik do wniosku o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR – pomoc de minimis
20 Grudzień 2018 r.
72.5 kB
XLSX
pl_PL
Pobierz
Plan projektu inwestycyjnego - wzór
20 Grudzień 2018 r.
85.0 kB
DOCX
pl_PL
Pobierz

Dokumenty pomocnicze

Przewodnik po kryteriach uprawniających do otrzymania gwarancji z Funduszu Gwarancyjnego POIR do 7.08.19
20 Grudzień 2018 r.
620.5 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Deklaracja wekslowa do 7.08.19
20 Grudzień 2018 r.
47.0 kB
DOC
pl_PL
Pobierz

 

Gwarancja Biznesmax Dokumenty obowiązujące do 19.12.2018

Regulaminy

Warunki uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR do 19.12.2018
19 Grudzień 2018 r.
1121.0 kB
DOC
pl_PL
Pobierz

Wnioski

Wniosek o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR – regionalna pomoc inwestycyjna do 19.12.2018
19 Grudzień 2018 r.
822.5 kB
DOC
pl_PL
Pobierz
Załącznik do wniosku o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR – regionalna pomoc inwestycyjnado 19.12.2018
19 Grudzień 2018 r.
830.5 kB
DOC
pl_PL
Pobierz
Załącznik do wniosku o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR – pomoc de minimis do 19.12.2018
19 Grudzień 2018 r.
53.0 kB
ZIP
pl_PL
Pobierz
Załącznik do wniosku o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR – pomoc de minimis do 19.12.2018
19 Grudzień 2018 r.
53.0 kB
ZIP
pl_PL
Pobierz
Plan projektu inwestycyjnego - wzór do 19.12.2018
19 Grudzień 2018 r.
87.1 kB
DOCX
pl_PL
Pobierz
Oświadczenie wstąpienia w prawa do 19.12.2018
19 Grudzień 2018 r.
269.1 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Dokumenty pomocnicze

Przewodnik po kryteriach uprawniających do otrzymania gwarancji z Funduszu Gwarancyjnego POIR do 19.12.2018
19 Grudzień 2018 r.
620.5 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Weksel do 19.12.2018
19 Grudzień 2018 r.
27.5 kB
DOC
pl_PL
Pobierz
Deklaracja wekslowa do 19.12.2018
19 Grudzień 2018 r.
47.5 kB
DOC
pl_PL
Pobierz

 

Gwarancja Biznesmax Dokumenty obowiązujące do 01.07.2018

Regulaminy

Warunki uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR do 01.07.2018
1 Lipiec 2018 r.
713.3 kB
PDF
pl_PL
Pobierz

Wnioski

Wniosek o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR – regionalna pomoc inwestycyjna do 01.07.2018
1 Lipiec 2018 r.
821.0 kB
DOC
pl_PL
Pobierz
Załącznik do wniosku o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR – regionalna pomoc inwestycyjna do 01.07.2018
1 Lipiec 2018 r.
76.7 kB
XLSX
pl_PL
Pobierz
Wniosek o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR – pomoc de minimis do 01.07.2018
1 Lipiec 2018 r.
830.5 kB
DOC
pl_PL
Pobierz
Załącznik do wniosku o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR – pomoc de minimis do 01.07.2018
1 Lipiec 2018 r.
71.1 kB
XLSX
pl_PL
Pobierz
Plan projektu inwestycyjnego - wzór do 01.07.2018
1 Lipiec 2018 r.
84.1 kB
DOCX
pl_PL
Pobierz

Dokumenty pomocnicze

Przewodnik po kryteriach uprawniających do otrzymania gwarancji z Funduszu Gwarancyjnego POIR do 01.07.2018
1 Lipiec 2018 r.
620.5 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Weksel do 01.07.2018
1 Lipiec 2018 r.
255.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz
Deklaracja wekslowa do 01.07.2018
1 Lipiec 2018 r.
288.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz