Szukaj na stronie

Finansowanie działalności

Nowoczesna i elastyczna oferta rozwiązań finansowania potrzeb bieżących i inwestycyjnych przedsiębiorstw

Kompleksowa oferta finansowania dla firm

Lokalne i globalne know-how

Korzystamy z wiedzy, którą zdobyliśmy przez lata działalności na polskim rynku
i wspieramy się międzynarodowym doświadczeniem Grupy Santander. Dzięki temu oferujemy innowacyjne rozwiązania, które pomagają naszym klientom stabilnie budować swoją pozycję i przewagę konkurencyjną.

Elastyczna oferta

Nasza oferta bazuje na wieloletniej współpracy z klientami oraz najnowszych rozwiązaniach technologicznych i systemowych. Oferujemy zarówno standardowe produkty, jak i finansowanie łączące wiele funkcjonalności
i produktów w jednej umowie tak, aby najlepiej dostosować warunki transakcji do indywidualnych potrzeb.

Finansowanie unijne i dodatkowe programy

Implementujemy do oferty najkorzystniejsze możliwości, wynikające z krajowych
i unijnych programów nastawionych na wsparcie rozwoju przedsiębiorców jak np. refundację odsetek w ramach gwarancji Biznesmax, czy obniżone oprocentowanie kredytu dzięki wykorzystaniu środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Nasze rozwiązania z zakresu finansowania

Finansowanie bieżące

Kredyty w rachunku bieżącym (overdraft) oraz kredyty obrotowe i rewolwingowe

Zapewniamy krótko i średnioterminowe finansowanie działalności bieżącej w wielu walutach. Pomagamy sfinansować pojedyncze płatności, jak również cykliczne transakcje klienta. Udzielone usługi mogą podlegać automatycznemu odnowieniu na kolejny okres.

Oferujemy funkcjonalności ograniczające ryzyko zmienności stóp procentowych.

Po podpisaniu umowy kredytowej klient ma możliwość składania dyspozycji uruchomienia i zarządzania kredytem bez zbędnych formalności za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Kredyty w rachunku pomocniczym mogą stanowić wsparcie usług typu cash-pooling.

Faktoring

Zapewniamy natychmiastowy dostęp do gotówki za wystawione faktury, bieżącą informację o płatnościach od kontrahentów, wsparcie w monitoringu i zarządzaniu spłatami, a także zabezpieczenie ryzyka niewypłacalności kontrahentów.

Co to oznacza dla klienta? Za faktury wystawione z odroczonym terminem płatności, klient otrzymuje pieniądze od razu. Firma faktoringowa prowadzi stały monitoring spłat, a w przypadku opóźnień lub braku zapłaty od kontrahentów, podejmuje działania, aby odzyskać należność. W ramach oferowanego pakietu usług, firma faktoringowa zarządza i administruje należnościami zdejmując ten ciężar z klienta. Dodatkową opcją może być także zabezpieczenie ryzyka niewypłacalności kontrahentów.

Multilinia

W ramach  linii wieloproduktowych możemy łączyć zarówno produkty finansowania handlu, jak i finansowania działalności bieżącej. Najczęstsze połączenie stanowi kombinacja limitu na gwarancje oraz limitu na akredytywy z kredytem w rachunku bieżącym lub kredytem rewolwingowym, również z elastycznym wykorzystaniem przyznanych limitów.
W ramach jednej umowy możliwe jest korzystanie z wielu produktów, w wielu walutach i dla wielu podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej.

Kredyty udzielane w oparciu o środki pozyskane z linii zagranicznych

Bank podpisał umowy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi — Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), Bank Rozwoju Rady Europy (CEB) - na mocy których może zaoferować Klientom spełniającym określone warunki, atrakcyjne cenowo kredyty na finansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej. 

Finansowanie inwestycyjne

Kredyty inwestycyjne

Zapewniamy finansowanie inwestycji zarówno w PLN, jak i walutach obcych.

Oferowane kredyty inwestycyjne dostosowujemy do specyfiki realizowanych projektów, zarówno w zakresie harmonogramu realizacji inwestycji, okresu amortyzacji, jak i celu finansowania.

Nasi klienci wykorzystują możliwość połączenia kredytu inwestycyjnego z leasingiem aktywów oraz finansowaniem ze wsparciem agencji eksportowych, co pozwala budować kompleksowe rozwiązania finansowania dużych projektów.

Kredyty udzielane w oparciu o środki pozyskane z linii zagranicznych

 • Bank podpisał umowy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi jak Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), Bank Rozwoju Rady Europy (CEB), na mocy których może zaoferować Klientom spełniającym określone warunki atrakcyjne cenowo kredyty na finansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej. 

Leasing

Zapewniamy finansowanie wformie leasingu aktywów przez Santander Leasing SA. Udzielamy leasingu finansowego i operacyjnego, a także pożyczek leasingowych. Naszym klientom umożliwiamy także skorzystanie z leasingu zwrotnego.

Okres leasingu, walutę, kwotę i aktywa będące jego przedmiotem ustalamy indywidualnie, dzięki czemu możemy je dostosować do specyficznych potrzeb naszych klientów.

Project Finance

Oferujemy specjalistyczne rozwiązania w zakresie finansowania projektów inwestycyjnych bez regresu do inwestora. Naszymi klientami są w szczególności duże przedsiębiorstwa, fundusze infrastrukturalne oraz jednostki sektora publicznego realizujące projekty inwestycyjne.

W ramach struktury Project Finance finansujemy w szczególności projekty w sektorze energetycznym, infrastruktury, przemysłu i TMT.

Grupa Santander należy do wiodących organizatorów i doradców w zakresie projektów Project Finance na świecie, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom najbardziej aktualne i zaawansowanie rozwiązania w tym obszarze.

Kredyty syndykowane

Jesteśmy jednym z wiodących organizatorów i uczestników kredytów syndykowanych. Strukturyzujemy i uczestniczymy w największych finansowaniach syndykowanych na rynku polskim, a naszymi klientami są największe polskie przedsiębiorstwa i grupy kapitałowe.

Nasze rozwiązania obejmują również underwriting, w ramach którego Santander Bank Polska gwarantuje objęcie całości lub istotnej części finansowania, które następnie we własnym zakresie dystrybuuje innym instytucjom finansującym na rynku wtórnym. Pozwala to naszym klientom na znaczne ograniczenie liczby instytucji uczestniczących w pierwotnym procesie pozyskania finansowania.

W ramach pełnego pakietu rozwiązań dla finansowań syndykowanych oferujemy również kompleksową obsługę agencyjną oraz koordynację finansowania i hedgingu.

Finansowanie akwizycyjne

Santander Bank Polska jest aktywnym uczestnikiem polskiego rynku fuzji i przejęć. Finansujemy szeroki zakres projektów akwizycyjnych. Nasze rozwiązania obejmują w szczególności:

 • finansowanie akwizycji w formie wykupów lewarowanych (LBO - leveraged buy-out),
 • finansowanie akwizycji spółek giełdowych (zarówno pakiety większościowe, jak i mniejszościowe),
 • finansowanie akwizycji na rynkach międzynarodowych.

Nasze rozwiązania obejmują zarówno finansowanie w strukturze korporacyjnej (z regresem do sponsora transakcji), jak i transakcje bez regresu, w których akwizycji dokonuje spółka celowa.

Nasze rozwiązania są zawsze dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta i uwzględniają specyfikę transakcji.

Gwarancje BGK i Polfund

Kredyty zabezpieczone gwarancjami BGK w formie gwarancji de minimis

Prowizja za gwarancję BGK wynosi 0,5% kwoty gwarancji za roczny okres gwarancji. Ze względu na negatywne skutki gospodarcze spowodowane konfliktem zbrojnym w Ukrainie, BGK nie pobiera prowizji za gwarancje udzielone do 31.12.2023.

Gwarancja de minimis stosowana jest na zabezpieczenie spłaty kredytu finansującego bieżącą, obrotową
i inwestycyjną działalność gospodarczą udzielonego mikro-, małemu albo średniemu przedsiębiorcy (MŚP), który spełnia definicję określoną w rozporządzeniu Komisji Europejskiej i posiada zdolność kredytową.

Korzyści:

 • dodatkowe i atrakcyjne zabezpieczenie kredytu obrotowego, w tym kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu inwestycyjnego,
 • dostęp do finansowania dla przedsiębiorców nieposiadających wystarczającego majątku na zabezpieczenie kredytu,
 • niski koszt zabezpieczenia,
 • minimum formalności — wszystko procesowane jest jednocześnie z formalnościami związanymi
  z udzieleniem kredytu,
 • ograniczenie wymogów dokumentowych związanych z uzyskaniem gwarancji,
 • brak konieczności obciążenia majątkowego własnego majątku – przedsiębiorca posiada elastyczność
  w zakresie dysponowania własnym majątkiem, nie jest zobowiązany go zastawiać na rzecz banku udzielającego kredytu obrotowego lub kredytu inwestycyjnego.

Więcej informacji www.deminimis.gov.pl Uruchomi się w nowym oknie


Kredyty z poręczeniem POLFUND

Na podstawie podpisanej przez bank umowy z POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. Bank, oferuje poręczenia klientom banku, którzy ubiegają się o kredyt lub gwarancję w Banku i nie posiadają wystarczającego zabezpieczenia. Istotą poręczenia jest przyjęcie przez POLFUND części ryzyka ponoszonego przez Bank.

Więcej informacji na https://polfund.pl/ Uruchomi się w nowym oknie

Kredyt z refundacją odsetek w ramach programu BGK gwarancji Biznesmax

Bezpłatna forma zabezpieczenia spłaty kredytu, udzielana ze środków Funduszu Gwarancyjnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Realizowana w oparciu o umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Gwarancja przeznaczona jest na zabezpieczenie kredytów finansujących rozwój działalności gospodarczej firm innowacyjnych, w tym na wdrażanie wyników prac badawczo–rozwojowych przedsiębiorstw
z sektora MŚP, wg definicji Komisji Europejskiej zakwalifikowanych w Banku do segmentu korporacyjnego.

Do 31.12.2023 r. zostały przedłużone poniższe zmiany mające na celu  ograniczenia negatywnych skutków pandemii COVID-19 (pomocy de minimis):

 1. Możliwość objęcia gwarancją Biznesmax w formie pomocy de minimis kredytu obrotowego na bieżącą działalność firmy (kredyty obrotowe odnawialne i kredyty w rachunku bieżącym) – potrzeby płynnościowe.
 2. Do gwarancji udzielanej w formie pomocy de minimis rezygnacja z „Planu Projektu Inwestycyjnego” i konieczności rozpisywania kosztów kwalifikowanych na rzecz „Informacji  dotyczącej spełnienia kryteriów do objęcia gwarancją Biznesmax w ramach pomocy de minimis”
 3. Dodanie kryterium umożliwiającego firmom efektywnym ekologicznie, skorzystanie z gwarancji obejmującej odnawialny kredyt obrotowy (na potrzeby płynnościowe).
 4. Od 01.01.2022 r. obowiązuje stawka roczna dla wyliczenia dopłaty do oprocentowania w wysokości 8% za pierwszy rok spłaty i 4% za drugi i trzeci rok spłaty kredytu. Dopłaty dotyczą również kredytów obrotowych.

Więcej informacji www.bgk.pl Uruchomi się w nowym oknie
 

Kredyty zabezpieczone gwarancjami udzielanymi przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Gwarancji Kryzysowych, w związku z potrzebą ograniczenia negatywnych skutków gospodarczych będących następstwem konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy

Gwarancje udzielane przez BGK z Funduszu Gwarancji Kryzysowych w ramach portfelowej linii gwarancyjnej PLG FGK, stanowiące zabezpieczenie spłaty kredytów udzielanych w złotych lub w walucie obcej średnim i dużym przedsiębiorcom, z przeznaczeniem na bieżące finansowanie działalności gospodarczej lub finansowanie wydatków inwestycyjnych, przyczyniające się do zapewnienia płynności finansowej tego rodzaju kredytobiorców.

Gwarancje stanowią pomoc publiczną udzielaną na podstawie Komunikatu Komisji Europejskiej „Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy”.

Gwarancjami mogą być objęte kredyty udzielane do 31 grudnia 2023 r.

Gwarancjami nie mogą być objęte kredyty udzielone kredytobiorcy, który jest objęty sankcjami przyjętymi przez Unię Europejską (określonymi w Komunikacie Unii Europejskiej), w tym który między innymi jest:

 • osobą, podmiotem lub organem wyraźnie wymienionym w aktach prawnych nakładających te sankcje,
 • przedsiębiorcą będącym własnością osób, podmiotów lub organów, w które wymierzone są sankcje przyjęte przez Unię Europejską, lub kontrolowanym przez takie osoby, podmioty lub organy,
 • przedsiębiorcą prowadzącym działalność w sektorach przemysłu, w które wymierzone są sankcje przyjęte przez Unię Europejską, o ile przeznaczenie środków z kredytu utrudniłoby osiągnięcie celów odpowiednich sankcji.

Podstawowe korzyści z gwarancji:

 • zwiększenie możliwości uzyskania bieżącego finansowania działalności gospodarczej lub finansowania wydatków inwestycyjnych - zapewnienie płynności finansowej kredytobiorcy,
 • lepsze warunki kredytowania,
 • zabezpieczenie do 80% kwoty kredytu - kwota gwarancji do 200 mln zł,
 • kwota kredytu objętego gwarancją - do 250 mln zł (lub równowartość tej kwoty w walucie obcej),
 • znaczny okres obowiązywania zabezpieczenia: do 39 miesięcy – dla kredytu obrotowego; do 72 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego.

Więcej informacji www.bgk.pl Uruchomi się w nowym oknie

 

Finansowanie przy wsparciu środków unijnych

Kredyt ekologiczny

Kredyt ekologiczny, udzielany przez Santander Bank Polska na podstawie zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowy, ma za zadanie wspierać polskich przedsiębiorców w transformacji energetycznej, której celem jest obniżenie konsumpcji energii poprzez modernizację posiadanej infrastruktury. 
Przedsiębiorca realizujący inwestycję spełniającą kryteria programu, ma prawo ubiegać się w BGK o dotację w formie premii ekologicznej, która to premia przeznaczana jest wyłącznie na spłatę kapitału kredytu ekologicznego. 
Do ubiegania się o premię ekologiczną w BGK, wymagany jest audyt efektywności energetycznej, wskazujący, na zmniejszenie w wyniku realizacji projektu, zużycia energii pierwotnej o min. 30% w zakresie objętym projektem.

Kredyt ekologiczny może być udzielony firmom:
 

 •  MŚP według Rozporządzenia KE 651/2014
 • „małym spółkom o średniej kapitalizacji” tzw. small mid-cap oznaczające podmioty zatrudniające nie więcej niż 499 pracowników, niebędące MŚP; w rozumieniu art. 2 pkt 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r. 
 • „spółkom o średniej kapitalizacji” tzw. mid-cap oznaczające podmioty zatrudniające nie więcej niż 3 000 pracowników, niebędące MŚP ani małymi spółkami o średniej kapitalizacji; w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 z dnia 25 czerwca 2015 r. 

posiadającym zdolność kredytową, potwierdzoną wystawioną przez Bank promesą kredytu ekologicznego.

Dofinansowanie w postaci premii ekologicznej udzielane jest w oparciu o pomoc:

 1.  regionalną pomoc inwestycyjną (art. 14 rozporządzenia 651; § 17 rozporządzenia pomocowego); 
 2. pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP (art. 18 rozporządzenia 651; § 20 rozporządzenia pomocowego); 
 3. pomoc inwestycyjną na środki wspierające efektywność energetyczną (art. 38 rozporządzenia 651; § 23 rozporządzenia pomocowego); 
 4. pomoc inwestycyjną na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych (art. 41 rozporządzenia 651; § 24 rozporządzenia pomocowego); 
 5. pomoc inwestycyjną na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy (art. 46 rozporządzenia 651; § 25 rozporządzenia pomocowego).

I uzależnione jest od rodzaju inwestycji, wielkości firmy i miejscu realizacji inwestycji i może wynieść maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Kredyt udzielany jest w PLN.

Harmonogram naboru wniosków dla Działania 3.01 Kredyt ekologiczny, Priorytet 3. Zazielenienie przedsiębiorstw, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki:

 • 13 czerwca 2023 r. - rozpoczęcie składania wniosków w BGK
 • 17 sierpnia 2023 r. (godz. 16.00) - zakończenie składania wniosków w BGK

Szczegółowe informacje i dokumentację konkursową znajdziesz na stronie BGK
Udzielenie kredytu oraz warunki kredytowania uzależniamy od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego.

Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny udzielany jest na realizację inwestycji technologicznej, a przedsiębiorca uprawniony jest do uzyskania z Banku Gospodarstwa Krajowego dotacji w formie premii technologicznej przeznaczonej na częściową spłatę kapitału kredytu.

Celem inwestycji technologicznej jest:

 • zakup i wdrożenie nowej technologii albo wdrożenie własnej nowej technologii oraz 
 • uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług oraz zapewnieniu warunków dla prowadzenia produkcji tych produktów, procesów lub usług.

Przez nową technologię należy rozumieć:

 • prawa własności przemysłowej,
 • wyniki prac rozwojowych,
 • wyniki badań aplikacyjnych,
 • nieopatentowaną wiedzę techniczną,

która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług.

Kredyt technologiczny może być udzielany firmom zaklasyfikowanym do kategorii MSP według Rozporządzenia KE 651/2014 oraz posiadającym zdolność kredytową.

Dofinansowanie w postaci premii technologicznej może wynieść maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Maksymalna kwota dofinansowania ustalana jest zgodnie z limitami wynikającymi z mapy pomocy regionalnej na lata 2022–2027.

Kredyt udzielany jest w PLN.

Harmonogram naboru wniosków dla Działania 2.32 Kredyt technologiczny (CP1), Priorytet 2. Środowisko sprzyjające innowacjom, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki:

 • 23 marca 2023 r. - rozpoczęcie składania wniosków w BGK
 • 31 maja 2023 r. (godz. 16.00) - zakończenie składania wniosków w BGK

Szczegółowe informacje i dokumentację konkursową znajdziesz na stronie BGK Uruchomi się w nowym oknie

Kredyty na finansowanie przedsięwzięć unijnych

Wszystkim firmom, jednostkom samorządowym i podmiotom ubiegającym się bądź korzystającym z dotacji unijnych oferujemy indywidualnie dopasowaną pomoc w finansowaniu inwestycji, zarówno w części podlegającej refundacji ze środków unijnych, jak i w nie objętej dofinansowaniem.

Finansowaniu podlegają koszty kwalifikowane oraz pozostałe koszty inwestycyjne ponoszone przez klienta w związku z realizowanym przedsięwzięciem.

Wszelkie informacje o Kredytach z dotacjami unijnymi są dostępne w Centrach Klienta Biznesowego i Centrach Klienta Korporacyjnego. Udzielenie kredytu oraz warunki kredytowania uzależniamy od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego.

Dokumenty

Gwarancja de minimis

Dokumenty do pobrania - dla gwarancji udzielanych od 1 lipca 2023 r.

Dokumenty do pobrania - dla gwarancji udzielanych od 1 stycznia 2023 r.

Dokumenty do pobrania - dla gwarancji udzielanych od 1 lipca 2022 r.

Dokumenty do pobrania - dla gwarancji udzielanych od 1 stycznia 2022 r.

Dokumenty do pobrania - dla gwarancji udzielanych od 1 lipca 2021 r.

 

Dokumenty do pobrania - dla gwarancji udzielanych od 1 stycznia 2021 r.

 

Dokumenty do pobrania - dla gwarancji udzielanych od 10 sierpnia 2020 r.

 

Dokumenty do pobrania – dla gwarancji udzielonych od 19 grudnia 2019 r.

 

Dokumenty do pobrania – dla gwarancji udzielanych od 1 lipca 2018 r. do 18 grudnia 2019 r.

 

Dokumenty do pobrania – dla gwarancji udzielanych do 30 czerwca 2018 r.

 

Dokumenty obowiązujące do 20.12.2018

 

Gwarancja Biznesmax

Dokumenty do pobrania - dla gwarancji udzielonych od 01.01.2023


Wniosek o gwarancję Biznesmax pomoc de minimis
21 Grudzień 2022 r.
675.2 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie

Wniosek o gwarancję Biznesmax pomoc RPI
21 Grudzień 2022 r.
672.1 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie

Informacja dotycząca spełnienia kryteriów do objęcia gwarancja Biznesmax w ramach pomocy de minimis
1 Styczeń 2021 r.
860.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie

Plan projektu - pomoc regionalna
1 Styczeń 2021 r.
942.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie

Weksel na rzecz BGK
8 Sierpień 2019 r.
254.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie

Deklaracja wekslowa na rzecz BGK
28 Czerwiec 2021 r.
712.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie

Dokumenty do pobrania - dla gwarancji udzielonych od 01.07.2022


Wzór - wniosek de minimis
28 Czerwiec 2021 r.
843.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie

Informacja dotycząca spełnienia kryteriów do objęcia gwarancja Biznesmax w ramach pomocy de minimis
1 Styczeń 2021 r.
860.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie

Plan projektu - pomoc regionalna
1 Styczeń 2021 r.
942.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie

Wzór - wniosek w ramach pomocy regionalnej
28 Czerwiec 2021 r.
833.8 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie

Weksel na rzecz BGK
8 Sierpień 2019 r.
254.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie

Deklaracja wekslowa na rzecz BGK
28 Czerwiec 2021 r.
712.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie

Dokumenty do pobrania - dla gwarancji udzielanych od 01.01.2022
 


Wzór - wniosek de minimis
28 Czerwiec 2021 r.
843.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie

Informacja dotycząca spełnienia kryteriów do objęcia gwarancja Biznesmax w ramach pomocy de minimis
1 Styczeń 2021 r.
860.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie

Plan projektu - pomoc regionalna
1 Styczeń 2021 r.
942.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie

Wzór - wniosek w ramach pomocy regionalnej
28 Czerwiec 2021 r.
833.8 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie

Weksel na rzecz BGK
8 Sierpień 2019 r.
254.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie

Deklaracja wekslowa na rzecz BGK
28 Czerwiec 2021 r.
712.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie

Dokumenty do pobrania - dla gwarancji udzielanych od 01.07.2021
 


Wzór - wniosek de minimis
28 Czerwiec 2021 r.
843.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie

Informacja dotycząca spełnienia kryteriów do objęcia gwarancja Biznesmax w ramach pomocy de minimis
1 Styczeń 2021 r.
860.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie

Plan projektu - pomoc regionalna
1 Styczeń 2021 r.
942.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie

Wzór - wniosek w ramach pomocy regionalnej
28 Czerwiec 2021 r.
833.8 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie

Weksel na rzecz BGK
8 Sierpień 2019 r.
254.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie

Deklaracja wekslowa na rzecz BGK
28 Czerwiec 2021 r.
712.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie

Dokumenty do pobrania - dla gwarancji udzielanych od 01.01.2021
 


Wzór - wniosek de minimis
1 Styczeń 2021 r.
836.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie

Informacja dotycząca spełnienia kryteriów do objęcia gwarancja Biznesmax w ramach pomocy de minimis
1 Styczeń 2021 r.
860.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie

Plan projektu - pomoc regionalna
1 Styczeń 2021 r.
942.4 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie

Wzór - wniosek w ramach pomocy regionalnej
1 Styczeń 2021 r.
827.1 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie

Weksel na rzecz BGK
8 Sierpień 2019 r.
254.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie

Deklaracja wekslowa na rzecz BGK
1 Styczeń 2021 r.
500.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie

Dokumenty do pobrania - dla gwarancji udzielanych od 07.09.2020
 


Wzór - wniosek de minimis
1 Wrzesień 2020 r.
587.5 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie

Informacje dotyczące spełnienia kryteriów do objęcia gwarancją Biznesmax w ramach pomocy de minimis
1 Wrzesień 2020 r.
707.8 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie

Plan projektu - pomoc regionalna
25 Maj 2020 r.
952.0 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie

Wzór - wniosek w ramach pomocy regionalnej
1 Wrzesień 2020 r.
584.3 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie

Weksel na rzecz BGK
8 Sierpień 2019 r.
254.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie

Deklaracja wekslowa na rzecz BGK
8 Sierpień 2019 r.
288.8 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie

Dokumenty do pobrania - dla gwarancji udzielanych od 25.05.2020
 


Wzór wniosku o udzielenie przez BGK dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR
25 Maj 2020 r.
854.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie

Plan projektu - pomoc de minimis
25 Maj 2020 r.
915.5 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie

Wzór - wniosek de minimis
25 Maj 2020 r.
591.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie

Plan projektu - pomoc regionalna
25 Maj 2020 r.
952.0 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie

Oświadczenie o wstąpieniu w prawa zaspokojonego wierzyciela
8 Sierpień 2019 r.
267.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie

Weksel na rzecz BGK
8 Sierpień 2019 r.
254.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie

Deklaracja wekslowa na rzecz BGK
8 Sierpień 2019 r.
288.8 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie

Dokumenty do pobrania - dla gwarancji udzielanych od 8.08.2019
 


Wniosek o udzielenie przez BGK dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR
8 Sierpień 2019 r.
368.6 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie

Oświadczenie o wstąpieniu w prawa zaspokojonego wierzyciela
8 Sierpień 2019 r.
267.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie

Weksel na rzecz BGK
8 Sierpień 2019 r.
254.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie

Deklaracja wekslowa na rzecz BGK
8 Sierpień 2019 r.
288.8 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie

Dokumenty do pobrania - dla gwarancji udzielanych od 7.08.2019
 


Wniosek o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR – regionalna pomoc inwestycyjna
20 Grudzień 2018 r.
823.0 kB
DOC
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie

Załącznik do wniosku o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR – pomoc de minimis
20 Grudzień 2018 r.
72.5 kB
XLSX
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie

Załącznik do wniosku o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR – pomoc de minimis
20 Grudzień 2018 r.
72.5 kB
XLSX
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie

Plan projektu inwestycyjnego - wzór
20 Grudzień 2018 r.
85.0 kB
DOCX
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie

Przewodnik po kryteriach uprawniających do otrzymania gwarancji z Funduszu Gwarancyjnego POIR do 7.08.19
20 Grudzień 2018 r.
620.5 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie

Deklaracja wekslowa do 7.08.19
20 Grudzień 2018 r.
47.0 kB
DOC
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie


Dokumenty do pobrania - dla gwarancji udzielanych od 19.12.2018
 


Wniosek o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR – regionalna pomoc inwestycyjna do 19.12.2018
19 Grudzień 2018 r.
822.5 kB
DOC
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie

Załącznik do wniosku o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR – regionalna pomoc inwestycyjnado 19.12.2018
19 Grudzień 2018 r.
830.5 kB
DOC
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie

Załącznik do wniosku o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR – pomoc de minimis do 19.12.2018
19 Grudzień 2018 r.
53.0 kB
ZIP
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie

Załącznik do wniosku o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR – pomoc de minimis do 19.12.2018
19 Grudzień 2018 r.
53.0 kB
ZIP
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie

Plan projektu inwestycyjnego - wzór do 19.12.2018
19 Grudzień 2018 r.
87.1 kB
DOCX
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie

Oświadczenie wstąpienia w prawa do 19.12.2018
19 Grudzień 2018 r.
269.1 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie

Przewodnik po kryteriach uprawniających do otrzymania gwarancji z Funduszu Gwarancyjnego POIR do 19.12.2018
19 Grudzień 2018 r.
620.5 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie

Weksel do 19.12.2018
19 Grudzień 2018 r.
27.5 kB
DOC
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie

Deklaracja wekslowa do 19.12.2018
19 Grudzień 2018 r.
47.5 kB
DOC
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie


Dokumenty do pobrania - dla gwarancji udzielanych od 01.07.2018
 


Wniosek o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR – regionalna pomoc inwestycyjna do 01.07.2018
1 Lipiec 2018 r.
821.0 kB
DOC
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie

Załącznik do wniosku o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR – regionalna pomoc inwestycyjna do 01.07.2018
1 Lipiec 2018 r.
76.7 kB
XLSX
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie

Wniosek o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR – pomoc de minimis do 01.07.2018
1 Lipiec 2018 r.
830.5 kB
DOC
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie

Załącznik do wniosku o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR – pomoc de minimis do 01.07.2018
1 Lipiec 2018 r.
71.1 kB
XLSX
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie

Plan projektu inwestycyjnego - wzór do 01.07.2018
1 Lipiec 2018 r.
84.1 kB
DOCX
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie

Przewodnik po kryteriach uprawniających do otrzymania gwarancji z Funduszu Gwarancyjnego POIR do 01.07.2018
1 Lipiec 2018 r.
620.5 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie

Weksel do 01.07.2018
1 Lipiec 2018 r.
255.9 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie

Deklaracja wekslowa do 01.07.2018
1 Lipiec 2018 r.
288.7 kB
PDF
pl_PL
Pobierz Uruchomi się w nowym oknie