Szukaj na stronie

Kompleksowa oferta dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

W Santander Bank Polska wiemy, jak wielkie znaczenie dla klientów z sektora publicznego ma wysoka jakość obsługi bankowej. Wspieramy samorządy oraz spółki komunalne w codziennej działalności oraz pomagamy im w rozwoju, oferując rozwiązania dostosowane do ich potrzeb.

Dedykowani specjaliści

Każde województwo, powiat, gmina czy miasto, z którymi współpracujemy, korzysta ze wsparcia zespołu ekspertów specjalizujących się w sprawach sektora publicznego.

Wsparcie we współpracy z biznesem

Nie boimy się wyzwań i aktywnie angażujemy się w projekty z udziałem partnera prywatnego. Wykraczamy poza oferowanie standardowych produktów bankowych. Dążymy do zrozumienia potrzeb biznesowych
w celu harmonijnego rozwoju lokalnej społeczności. 

 

Porozmawiajmy
o współpracy

Mariusz Chojnacki 

+48 22 586 82 03

mariusz.chojnacki@santander.pl

Rozwiązania dla sektora publicznego

Znamy specyfikę sektora publicznego, dzięki czemu dostarczamy rozwiązania przygotowane specjalnie do jego potrzeb.

Obsługa bankowa

Zapewniamy kompleksową obsługę bankową, uwzględniającą zarządzanie bieżącą płynnością, realizację wpłat i wypłat z prowadzonych rachunków
oraz rozwiązania dedykowane sektorowi publicznemu m.in. samoobsługowe opłatomaty.

Nasi klienci mogą korzystać z szerokiej oferty rachunków bieżących - także walutowych, rachunków powierniczych oraz dedykowanych do obsługi wynagrodzeń. Dodatkowo realizowane płatności i rozliczenia uwzględniają wszystkie rodzaje płatności dostępne na polskim rynku.

Zarządzanie płynnością oraz dostęp do wszystkich rozwiązań możliwy jest z poziomu bankowości elektronicznej. Udostępniamy dedykowane moduły do lokowania nadwyżek lub zarządzania kartami debetowymi i kredytowymi.

 

Finansowanie proste

Santander Bank Polska zapewnia klientom zindywidualizowane pakiety produktów kredytowych wysokiej jakości — zarówno w perspektywie krótko-,
jak i długoterminowej.
Finansowanie deficytu umożliwia poprawę płynności i zapewnienia obsługi bieżących zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego.

Finansowanie deficytu przejściowego

Kredyt w rachunku bieżącym lub kredyt obrotowy z przeznaczeniem na finansowanie deficytu przejściowego, dedykowany jest podmiotom potrzebującym krótkookresowego dostępu do dodatkowych środków w ramach przyznanego limitu kredytowego. Pełna obsługa kredytu w zakresie uruchomienia, obsługi
oraz spłat możliwa jest także w formie elektronicznej.

Finansowanie deficytu długoterminowego

Oferujemy finansowanie celowe planowanego deficytu budżetowego jednostek samorządu terytorialnego w perspektywie długookresowej. Nasi klienci mogą przeznaczyć pozyskane środki na cele inwestycyjne, refinansowanie obecnego zadłużenia, a także finansowanie bieżącej działalności.

 

Finansowanie specjalistyczne

Santander Bank Polska jako jeden z liderów finansowania specjalistycznego na polskim rynku doradza, projektuje strukturę oraz aranżuje lokalne transakcje, dostarczając wszystkie produkty oferowane przez Grupę Santander. Nasze doświadczenie i znajomość specyfiki jednostek samorządu terytorialnego gwarantuje możliwość realizacji nawet najbardziej skomplikowanych transakcji.

Obligacje komunalne

Pozwalają emitentowi na pozyskanie zewnętrznego finansowania w ramach rynku kapitałowego poprzez emisję papierów wartościowych. Pozyskane środki mogą być przeznaczone zarówno na realizację zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych, jak i finansowanie bieżącej działalności jednostek samorządu terytorialnego. Emitent obligacji może dowolnie definiować m.in. strukturę emisji, okres wykupu i karencji oraz możliwość rolowania zadłużenia.

Obligacje przychodowe

Szczególny rodzaj obligacji dedykowany jednostkom samorządu terytorialnego pozwalający przyznać obligatariuszowi specjalne prawo do zaspokojenia swoich roszczeń z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami emitenta. Instrument ten przeznaczony jest w szczególności do finansowania nowych inwestycji gwarantujących spłatę zaciągniętego zobowiązania z uzyskanych przychodów.

Dyskonto wierzytelności

W szerokiej ofercie finansowania proponujemy także dyskonto wierzytelności pieniężnych wynikających z realizacji umów zawartych przez naszych klientów. Alternatywna forma finansowania umożliwia wykupienie należności z tytułu dostarczonych towarów, usług lub zrealizowanych inwestycji przy jednoczesnym rozterminowaniu płatności dla dłużnika.

Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Santander Bank Polska, przystępując do projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, wspiera zarówno zainteresowanych inwestorów prywatnych, jak i jednostki samorządu terytorialnego. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu możemy zaproponować szeroki wachlarz instrumentów finansowych pozwalających na zaspokojenie potrzeb wszystkich stron projektu przy zachowaniu unikatowości realizowanej inwestycji.

Współfinansowanie z EBI

Umowa z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym to odpowiedź na potrzeby klientów, którzy chcą pozyskać tańsze finansowanie. Od października 2018 roku obejmuje ona również jednostki sektora publicznego (samorządy i spółki komunalne) oraz ich partnerów biznesowych.

W ramach linii finansowania z EBI wspieramy projekty ekologiczne (w tym transport publiczny, zagospodarowanie odpadów, energetykę cieplną czy też wodociągi i oczyszczanie ścieków), a także finansujemy szkolnictwo wyższe oraz projekty w ramach budżetów partycypacyjnych.

Współfinansowanie z EBI jest gwarancją niższej ceny przy niezmiennie sprawnym i szybkim procesie kredytowym.