Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Co to jest opłata za zarządzanie?

Opłata za zarządzanie subfunduszem stanowi wynagrodzenie Towarzystwa i może być różna w zależności od subfunduszu oraz kategorii jednostek uczestnictwa.

Publikowane wyceny jednostek uczestnictwa uwzględniają opłatę za zarządzanie i nie należy jej dodatkowo doliczać.

Maksymalne stawki opłaty za zarządzanie są wskazane w statutach oraz prospektach informacyjnych funduszy w Rozdziale 3 „Dane o Funduszu”, w Podrozdziałach danych subfunduszy (pkt. 4.5).

UWAGA: Opłaty za zarządzanie nie należy mylić z opłatą za wynik inwestycyjny – są to różne opłaty. Szerzej na temat opłaty za wyniki inwestycyjne w kolejnym pytaniu.

Więcej informacji na temat opłaty za zarządzanie znajduje się tutaj.

Dane finansowe Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w funduszach znajdują się w prospektach informacyjnych oraz tabeli opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI i u dystrybutorów funduszy. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.