4 stycznia 2021 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny (z wcześniejszej: Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych) i jego politykę inwestycyjną.

Stopa zwrotuWartość jednostki
Nazwa subfunduszuWartość j.u. 18.09.2020Wartość j.u. 20.09.2021Zmiana
Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny
Wartość j.u. 18.09.2020
919,19 PLN
Wartość j.u. 20.09.2021
1 111,82 PLN
Zmiana
20,96%
919,19 PLN1 111,82 PLN20,96%
20.09.2021
Wartość bieżąca20.09.20211 111,82PLN
Wartość poprzednia 17.09.20211 122,50 PLN
1M-0,39%
3M+2,32%
6M+7,81%
12M+20,96%
36M+9,53%
60M+11,52%
YTD+15,51%

Poziomy zysku i ryzyka

Potencjalny zysk
1234567
Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują wysokich zysków i planują inwestowanie długoterminowe (minimum 5-letnie).
Poziom ryzyka
1234567
Ryzyko bardzo wysokie - związane przede wszystkim z wahaniami cen akcji globalnych spółek wyselekcjonowanych przy zastosowaniu podejścia ESG tzn. odpowiedzialnego inwestowania. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz, w skróconej formie, w KIID.

4 stycznia 2021 r. zmieniliśmy nazwę subfunduszu Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny (z wcześniejszej: Santander Prestiż Europejskich Spółek Dywidendowych) i jego politykę inwestycyjną. Dlatego wyniki subfunduszu przed tą datą zostały osiągnięte w warunkach, które nie mają już zastosowania.

Podstawowe informacje o subfunduszu

Początek działalności19.02.2016
Benchmarknie dotyczy
Sugerowany czas inwestycjimin. 5 lat
Kategoria subfunduszuAkcyjny
Firma zarządzającaSantander TFI S.A.
Minimalna pierwsza wpłata1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata100,00 PLN

Skrót polityki inwestycyjnej

  • subfundusz inwestuje do 100% wartości aktywów subfunduszu w tytuły uczestnictwa subfunduszu Santander GO Global Equity ESG wydzielonego w ramach Santander SICAV otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale z siedzibą w Luksemburgu, który inwestuje globalnie w akcje stosując podejście ESG tzn. odpowiedzialnego inwestowania,

  • intencją zarządzającego jest utrzymanie stałego, wysokiego zaangażowania w tytuły uczestnictwa ww. subfunduszu w przedziale od 80% do 100% aktywów,

  • subfundusz, co do zasady, zabezpiecza ekspozycję walutową.

Zarządzający subfunduszem

Jacek Grel, CFA

Jacek Grel, CFA

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego, specjalność: zarządzanie i organizacja przedsiębiorstw. Doradca inwestycyjny, uzyskał dyplom z makroekonomii w ramach Central European University oraz prestiżowy certyfikat CFA (Chartered Financial Analyst).

Informacje o procesie inwestycyjnym

Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład, którego wchodzą wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się w portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. Zarządzający subfunduszami podejmują decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.

Alokacja aktywów

91%Tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych
8%środki pieniężne i depozyty
1%Obligacje skarbowe

Alokacja geograficzna

92%Zasięg globalny (fundusze inwestycyjne)
8%Polska
20.09.2021
Wartość bieżąca20.09.20211 111,82PLN
Wartość poprzednia 17.09.20211 122,50 PLN
1M-0,39%
3M+2,32%
6M+7,81%
12M+20,96%
36M+9,53%
60M+11,52%
YTD+15,51%

Poziomy zysku i ryzyka

Potencjalny zysk
1234567
Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują wysokich zysków i planują inwestowanie długoterminowe (minimum 5-letnie).
Poziom ryzyka
1234567
Ryzyko bardzo wysokie - związane przede wszystkim z wahaniami cen akcji globalnych spółek wyselekcjonowanych przy zastosowaniu podejścia ESG tzn. odpowiedzialnego inwestowania. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz, w skróconej formie, w KIID.

Prezentowane dane dotyczą wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu oraz zmian wartości jednostek uczestnictwa w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusz.

Dane finansowe subfunduszu, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym, kluczowych informacjach dla inwestorów oraz tabeli opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI/dokumenty i u dystrybutorów funduszu Santander Prestiż SFIO. Streszczenie praw inwestorów znajduje się w prospekcie informacyjnym (Rozdział III, pkt 4).

Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Wartość aktywów netto subfunduszu Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.

Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.