Stopa zwrotuWartość jednostki
Nazwa subfunduszuWartość j.u. 29.07.2020Wartość j.u. 29.07.2021Zmiana
Santander Obligacji Europejskich
Wartość j.u. 29.07.2020
83,91 PLN
Wartość j.u. 29.07.2021
86,42 PLN
Zmiana
2,99%
83,91 PLN86,42 PLN2,99%
29.07.2021
Wartość bieżąca29.07.202186,42PLN
Wartość poprzednia 28.07.202186,40 PLN
1M+0,59%
3M+0,68%
6M+0,33%
12M+2,99%
36M+7,90%
60M+6,17%
120M+32,14%
YTD+0,35%

Poziomy zysku i ryzyka

Potencjalny zysk
1234567
Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują wzrostu wartości swoich inwestycji w średnim okresie (minimum 3-letnim), dzięki inwestycjom na europejskim rynku obligacji państwowych i obligacji przedsiębiorstw.
Poziom ryzyka
1234567
Ryzyko średnie – związane głównie z ryzykiem kredytowym, ryzykiem płynności oraz z wahaniami rynkowych stóp procentowych. W okresach kryzysów wywołanych różnymi czynnikami ryzyko płynności i ryzyko kredytowe istotnie rosną i mogą się przyczynić do znaczących strat dla Inwestora. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz, w skróconej formie, w KIID.

Podstawowe informacje o subfunduszu

Początek działalności18.08.2003
BenchmarkICE BofA 1-10 Year Euro Broad Market Index (EMU5) zabezpieczony do złotego
Sugerowany czas inwestycjimin. 3 lata
Kategoria subfunduszuDłużny
Firma zarządzającaSantander TFI S.A.
Minimalna pierwsza wpłata1 000,00 PLN
Minimalna kolejna wpłata100,00 PLN

Skrót polityki inwestycyjnej

  • subfundusz dłużny uniwersalny lokujący nie mniej niż 75% aktywów w denominowane w euro dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, których emitentem są państwa oraz w obligacje korporacyjne, przy jednoczesnym zabezpieczeniu ryzyka walutowego względem waluty polskiej,

  • aktywa subfunduszu lokowane są w dłużne papiery wartościowe, głównie o średnim i długim terminie do wykupu,

  • wskaźnik duration powinien zawierać się miedzy 2 a 8,

  • max. 10% wartości aktywów może być lokowane w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa nieposiadające w dniu zawarcia transakcji nabycia ratingu inwestycyjnego,

  • intencją zarządzającego jest aby udział obligacji emitowanych przez przedsiębiorstwa nie przekroczył 75% wartość aktywów,

  • subfundusz jest aktywnie zarządzany: skład portfela, budowany w oparciu o kryteria doboru lokat, oraz wyniki inwestycyjne mogą istotnie różnić się od składu i stóp zwrotu jego benchmarku. Subfundusz może nabywać instrumenty finansowe niewchodzące w skład benchmarku.

Zarządzający subfunduszem

Michał Hołda

Michał Hołda

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek: finanse i bankowość. Posiadacz licencji doradcy inwestycyjnego.

Informacje o procesie inwestycyjnym

Proces inwestycyjny w Santander TFI opiera się zarówno na kompetencjach Komitetu Inwestycyjnego jak i zarządzających poszczególnymi subfunduszami. Komitet Inwestycyjny, w skład, którego wchodzą wszyscy zarządzający, akceptuje instrumenty finansowe, które mogą znajdować się w portfelach subfunduszy oraz podejmuje decyzje kierunkowe dotyczące zarządzanych portfeli. Zarządzający subfunduszami podejmują decyzje inwestycyjne dotyczące docelowych udziałów poszczególnych instrumentów finansowych w portfelu.

Alokacja aktywów

53%Obligacje skarbowe
31%Obligacje korporacyjne
11%środki pieniężne i depozyty
5%Listy zastawne

Alokacja geograficzna

48%Polska
17%Pozostałe
16%Niemcy
8%Węgry
7%Rumunia
4%Holandia
29.07.2021
Wartość bieżąca29.07.202186,42PLN
Wartość poprzednia 28.07.202186,40 PLN
1M+0,59%
3M+0,68%
6M+0,33%
12M+2,99%
36M+7,90%
60M+6,17%
120M+32,14%
YTD+0,35%

Poziomy zysku i ryzyka

Potencjalny zysk
1234567
Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy oczekują wzrostu wartości swoich inwestycji w średnim okresie (minimum 3-letnim), dzięki inwestycjom na europejskim rynku obligacji państwowych i obligacji przedsiębiorstw.
Poziom ryzyka
1234567
Ryzyko średnie – związane głównie z ryzykiem kredytowym, ryzykiem płynności oraz z wahaniami rynkowych stóp procentowych. W okresach kryzysów wywołanych różnymi czynnikami ryzyko płynności i ryzyko kredytowe istotnie rosną i mogą się przyczynić do znaczących strat dla Inwestora. Pełen opis ryzyk subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz, w skróconej formie, w KIID.

Prezentowane dane dotyczą wartości jednostek uczestnictwa subfunduszu oraz zmian wartości jednostek uczestnictwa w podanych okresach, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania Uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek przez subfundusz.

Dane finansowe subfunduszu, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszu znajdują się w prospekcie informacyjnym oraz tabeli opłat dostępnych w języku polskim na Santander.pl/TFI i u dystrybutorów funduszu Santander FIO.

Subfundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP.

Powyższy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny.