Zmiany produktowe w funduszach Santander FIO i Santander Prestiż SFIO

9 czerwca 2020

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, iż od 9 czerwca 2020 roku w funduszach Santander FIO i Santander Prestiż SFIO wprowadzone zostały następujące istotne zmiany:

1. Likwidacja „łamania dnia”

Rezygnujemy z rozgraniczenia na zlecenia złożone przed godziną 9:00 i po godzinie 9:00.

Wszystkie zlecenia nabycia i odkupienia – bez względu na godzinę złożenia w danym dniu (D) – będą rozliczane według wyceny D+1 a wszystkie zlecenia zamiany – bez względu na godzinę złożenia w dniu D – będą rozliczane według wyceny D+3.

2. Likwidacja różnych zaokrągleń na jednostkach uczestnictwa funduszy

Do tej pory na jednostkach uczestnictwa posiadanych przez Uczestników w funduszu Santander FIO występowało zaokrąglenie do trzeciego miejsca po przecinku, a w funduszu Santander Prestiż SFIO do szóstego miejsca po przecinku.

Obecnie następuje ujednolicenie sposobu przeliczania, przechowywania, raportowania i przydzielania jednostek uczestnictwa w obu funduszach – przyjęte zostaje zaokrąglenie liczby jednostek uczestnictwa do szóstego miejsca po przecinku.

3. Zmiana momentu otwarcia subrejestru

Subrejestr otwierany będzie w wyniku samego złożenia zlecenia – nie będzie, jak do tej pory, dodatkowego warunku, jakim jest konieczność opłacenia zlecenia. Subrejestr zakładany będzie w procesie rejestracji poprawnie złożonego zlecenia otwierającego nowy rejestr (zlecenie pierwszego nabycia lub zlecenie zamiany na nowy subrejestr docelowy).

4. Zmiana terminu opłacania zleceń w Santander Bank Polska S.A.

Do tej pory termin na opłacenie zlecenia nabycia wynosił 7 dni w rozumieniu dni, w których odbywa się wycena – obecnie przyjęta zostaje zasada liczenia terminów w dniach kalendarzowych. Obecnie termin na opłacenie zlecenia wynosić będzie 7 dni kalendarzowych.

5. Zmiana terminu rozliczania zleceń

Rozliczanie zleceń będzie następowało zgodnie z datą wpływu do agenta transferowego (obecnie obowiązuje data przyjęcia zlecenia przez dystrybutora). W przypadku zleceń składanych przy użyciu kanałów zdalnych data złożenia zlecenia jest równa dacie dostarczenia zlecenia do agenta transferowego.

6. Zmiana obsługi osób częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolnionych

Osoby bez pełnej zdolności do czynności prawnych nie będą mogły samodzielnie składać zleceń.
Obsługa takich Uczestników będzie odbywać się tylko i wyłącznie poprzez przedstawicieli ustawowych lub pełnomocników.

7. Zmiana kolejności realizacji zleceń po śmierci Uczestnika

Kolejność realizacji zleceń przed zmianą
(do dnia 8 czerwca 2020 roku)
Kolejność realizacji zleceń po zmianie
(od dnia 9 czerwca 2020 roku)
 1. zwrot kosztów pogrzebu
 2. zapis na wypadek śmierci
 3. małżeńska wspólność majątkowa
 4. spadkobranie
 1. małżeńska wspólność majątkowa
 2. zwrot kosztów pogrzebu
 3. zapis na wypadek śmierci
 4. spadkobranie


8. Zmiana numeracji subrejestrów

Zasady nadawania numeracji dla subrejestrów dla Santander FIO oraz Santander Prestiż SFIO będą takie same. Numery będą prezentowane w następującym formacie (łącznie z myślnikami):

UUUUUUUU-FF-NNNY

gdzie:

UUUUUUUU 8-cyfr jako identyfikator uczestnictwa
FF 2 cyfry jako kod subfunduszu
NNN numer subfunduszu
Y oznaczenie kategorii jednostek uczestnictwa dla subrejestrów przypisanych do konkretnej kategorii jednostek uczestnictwa


9. Zmiana Regulaminu świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i internetu dla osób prawnych oraz zakresu świadczonych przez Towarzystwo usług zdalnych

Zmiany dotyczą w szczególności:

 • wyłączenia usługi składania zleceń przez telefon,
 • zasad obsługi pełnomocników do składania zleceń przez internet,
 • zmiany sposobu pierwszego logowania do usługi,
 • możliwości zablokowania dostępu do usługi dla pełnomocnika przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
 • możliwości wymagania dodatkowej autoryzacji dyspozycji kodem otrzymanym w wiadomości sms albo hasłem,
 • rezygnacja z ograniczeń w zakresie składania zleceń przez Internet w Santander Prestiż SFIO tzn. bez dodatkowej zgody Towarzystwa na składanie zleceń dotyczących tego funduszu.

10. Zmiana wybranych miejsc i formy składania reklamacji