Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Zmiana Regulaminu zarządzania Pracowniczym Planem Kapitałowym Santander PPK SFIO

21 lutego 2022

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, działając w imieniu Santander PPK SFIO, informuje o planowanej zmianie Regulaminu zarządzania Pracowniczym Planem Kapitałowym Santander PPK SFIO (dalej: „Regulamin”).

Zmiany w Regulaminie obejmują:

 1. usunięcie definicji „Placówki” (§ 2 ust. 1 dotychczasowy pkt 12),
 2. dodanie definicji „Umowy o wypłatę na pokrycie Wkładu Własnego” (§ 2 ust. 1 nowy pkt 30),
 3. dodanie zobowiązania Pracodawcy do niezwłocznego przekazywania Funduszowi zleceń lub dyspozycji Uczestnika, przyjmowanych na podstawie par. 27 ust. 1 pkt 3) Regulaminu - nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania Pracodawcy zlecenia lub dyspozycji przez Uczestnika (§ 5 ust. 3 nowy pkt 9),
 4. dodanie zapisu dotyczącego odpowiedzialności Pracodawcy wobec Uczestników i Funduszu: „Pracodawca ponosi wobec Uczestników lub Funduszu odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania swoich obowiązków określonych w Ustawie o PPK, Umowie o zarządzanie PPK, Umowie o prowadzenie PPK oraz niniejszym Regulaminie. Towarzystwo lub Fundusz nie ponoszą odpowiedzialności za szkody lub utracone korzyści wynikające z działania lub zaniechania Pracodawcy.” (§ 5 nowy ust. 4),
 5. zastosowanie zdefiniowanego sformułowania „Umowa o wypłatę na pokrycie Wkładu Własnego” w zapisach, które odnoszą się do tej umowy (§ 14 ust. 1, 4 i 5),
 6. usunięcie postępowania upadłościowego Funduszu wskazanego wcześniej jako jednego z przypadków, w którym przedmiotem Wypłaty Transferowej/Zwrotu może nie być całość środków (§ 16 ust. 7 oraz § 21 ust. 2),
 7. dodanie zastrzeżenia, że Rejestr nie jest zamykany, a Umowa o Prowadzenie PPK nie wygasa w trakcie obowiązywania Umowy o wypłatę na pokrycie Wkładu Własnego zawartej przez Uczestnika z Funduszem (§ 18 ust. 4),
 8. zmiana zapisów dotyczących sposobu składania zleceń i dyspozycji - wskazanie adresu biura Towarzystwa, usunięcie zapisu zapowiadającego możliwość składania zleceń w Placówkach oraz dodanie zastrzeżenia, że za pośrednictwem Pracodawcy nie może być złożony Wniosek o zawarcie Umowy o wypłatę na pokrycie Wkładu Własnego (§ 27 ust. 1 pkt 2 i 3),
 9. wskazanie momentu złożenia zlecenia za pośrednictwem Pracodawcy poprzez dodanie zapisu, że „zlecenia lub dyspozycje uważa się za złożone z chwilą otrzymania ich przez Agenta Transferowego od Pracodawcy, a w przypadku gdy do zleceń i dyspozycji konieczne jest dołączenie dodatkowych dokumentów, momentem otrzymania przez Agenta Transferowego jest chwila otrzymania ostatniego z dokumentów” (§ 27 ust. 4),
 10. wskazanie postępowania w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy danymi osobowymi lub kontaktowymi Uczestnika PPK posiadanymi przez Fundusz w ramach zawartej Umowy o prowadzenie PPK, a danymi wskazanymi przez Uczestnika PPK w zleceniu lub dyspozycji – w takim przypadku „Fundusz dokona aktualizacji (zmiany) danych w ramach Umowy o prowadzenie PPK zawartej z Funduszem zgodnie z danymi wskazanymi w tym zleceniu lub dyspozycji. W przypadku wskazania przez Uczestnika PPK w ramach Umowy o wypłatę na pokrycie Wkładu Własnego adresu e-mail do korespondencji z Funduszem oznacza to, że wszelka korespondencja dotycząca uczestnictwa w Funduszu będzie realizowana na adres e-mail wskazany w ramach tej umowy.” (§ 27 ust. 5).
 11. doprecyzowanie zapisu dotyczącego sposobu informowania Pracodawcy o zmianach Regulaminu powodujących zmianę zakresu jego uprawnień lub obowiązków poprzez zastąpienie sformułowania „jednocześnie ogłaszając o zmianach na stronie internetowej” na „oraz ogłaszając o zmianach na stronie internetowej” (§ 36 ust. 2),
 12. dodanie możliwości przekazywania Pracodawcy przez Fundusz zawiadomień, informacji i oświadczeń w związku z zawarciem i wykonaniem Umowy o Zarządzanie PPK również za pośrednictwem Serwisu (§ 40).

Zmiany wchodzą w życie w dniu 15 marca 2022 roku.

Poniżej Regulaminy: