Zmiana statutu i prospektu informacyjnego funduszu Santander Prestiż SFIO

10 grudnia 2020

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, iż z dniem 10 grudnia 2020 roku zmianie ulegają następujące dokumenty funduszu Santander Prestiż SFIO:

I. statut zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

ogłoszenie o zmianie statutu

II. prospekt informacyjny funduszu zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

ogłoszenie o zmianie prospektu informacyjnego

Zaktualizowany zgodnie z ww. ogłoszeniami prospekt informacyjny wraz z załączonym do niego statutem funduszu znajduje się pod poniższym linkiem:

prospekt informacyjny Santander Prestiż SFIO

Aktualizacja jest związana z upływem okresu przejściowego, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1516, dalej: „Ustawa”), który umożliwiał traktowanie Zjednoczonego Królestwa jako państwo członkowskie Unii Europejskiej. Wprowadzone zmiany mają służyć umożliwieniu kontynuowania inwestowania przez Fundusz w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na London Stock Exchange w Londynie lub zawierania przez Fundusz umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na wyżej wymienionym rynku.

Postanowienia Statutu wskazujące możliwość dokonywania przez Fundusz lokat w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na London Stock Exchange w Londynie lub zawierania przez Fundusz umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na wyżej wymienionym rynku jako rynku zorganizowanym w państwie OECD innym niż Rzeczpospolita Polska lub państwo członkowskie, będą obowiązywały od dnia następującego po dniu, w którym upłynie okres przejściowy, o którym mowa w art. 1 Ustawy.