Zmiana statutu i prospektu informacyjnego funduszu Santander FIO

24 listopada 2021

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, iż 24 listopada 2021 roku zmianie ulegają następujące dokumenty funduszu Santander FIO:

I. statut funduszu zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

II. prospekt informacyjny funduszu zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Zaktualizowany zgodnie z ww. ogłoszeniami prospekt informacyjny wraz z załączonym do niego statutem funduszu znajduje się poniżej:

Aktualizacja wynika z wdrożenia możliwości składania dyspozycji na wypadek śmierci oraz dyspozycji dotyczących IKE (w tym zawierania umów o prowadzenie IKE) w sposób zdalny.