Zmiana Statutu funduszu Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

10 kwietnia 2017

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, o kapitale zakładowym w wysokości 13.500.000,00 zł, w całości opłaconym informuje, iż z dniem 10 kwietnia 2017 roku zmianie ulega Statut funduszu Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej: „Fundusz”), zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Ogłoszenie o zmianie Statutu Funduszu

Statut Funduszu w zaktualizowanym, zgodnie z treścią ogłoszenia, brzmieniu znajduje się poniżej:

Statut Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Aktualizacja Statutu jest związana ze zmianą siedziby BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.