Zmiana Statutu funduszu Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

2 grudnia 2016

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, o kapitale zakładowym w wysokości 13.500.000,00 zł, w całości opłaconym informuje, iż z dniem 2 grudnia 2016 roku zmianie ulega Statut funduszu Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej: „Fundusz”), zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Ogłoszenie o zmianie Statutu Funduszu

Statut Funduszu w zaktualizowanym, zgodnie z treścią ogłoszenia, brzmieniu znajduje się poniżej:

Statut Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Aktualizacja Statutu jest związana z dostosowaniem działalności Towarzystwa do ustawy z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 615).