Zmiana Statutu Funduszu Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ

1 kwietnia 2016

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (dalej: „Towarzystwo”) z siedzibą w Poznaniu, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, o kapitale zakładowym w wysokości 13.500.000,00 zł, w całości opłaconym informuje, iż z dniem 1 kwietnia 2016 roku zmianie ulega Statut funduszu inwestycyjnego Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ (dalej: „Fundusz”), zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Ogłoszenie o zmianie Statutu

Zmiana obejmuje uchylenie zapisów dotyczących podmiotu zarządzającego portfelem inwestycyjnym Funduszu. Po połączeniu Towarzystwa z BZ WBK Asset Management S.A. portfelem inwestycyjnym Funduszu zarządza samo Towarzystwo. Szczegóły dotyczące połączenia Towarzystwa z BZ WBK Asset Management S.A. znajdują się w poniższym ogłoszeniu:

Ogłoszenie o połączeniu spółek