Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Zmiana prospektu informacyjnego oraz statutu funduszu Santander PPK SFIO

21 czerwca 2021

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, że z dniem 21 czerwca 2021 roku zmianie ulegają następujące dokumenty funduszu Santander PPK SFIO zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

I. statut funduszu zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

II. prospekt informacyjny funduszu zgodnie z poniższym ogłoszeniem:

Zaktualizowany zgodnie z ww. ogłoszeniami prospekt informacyjny wraz z załączonym do niego statutem funduszu znajduje się poniżej:

Aktualizacja prospektu informacyjnego jest związana z doprecyzowaniem zapisów dotyczących wynagrodzenia za zarządzanie oraz wynagrodzenia za osiągnięty wynik (celem dostosowania do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu ustalania stopy referencyjnej i szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za osiągnięty wynik, pobieranego przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne lub zakłady ubezpieczeń, umieszczone w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1198)).