Zmiana prospektu informacyjnego i statutu funduszu Santander Prestiż SFIO oraz Kluczowych informacji dla Inwestorów wybranych subfunduszy

9 października 2019

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, iż z dniem 9 października 2019 roku zmianie ulegają następujące dokumenty funduszu Santander Prestiż SFIO:

I. statut funduszu
W dniu 9 października 2019 roku wchodzą w życie zmiany statutu funduszu, o których mowa w ogłoszeniu z dnia 8 lipca 2019 roku.

II. prospekt informacyjny funduszu

ogłoszenie o zmianie prospektu informacyjnego

Zaktualizowany zgodnie z ww. ogłoszeniami prospekt informacyjny wraz z załączonym do niego statutem funduszu znajduje się poniżej:

prospekt informacyjny Santander Prestiż SFIO

Aktualizacja prospektu informacyjnego obejmuje ustalanie limitów inwestycyjnych w odniesieniu do „Wartości Aktywów Netto Subfunduszu” zamiast „Aktywów” w subfunduszach:

  • Santander Strategia Konserwatywna,
  • Santander Strategia Stabilna,
  • Santander Strategia Dynamiczna,
  • Santander Strategia Akcyjna.

III. Kluczowe informacje dla Inwestorów
Ze względu na aktualizację statutu i prospektu informacyjnego zaktualizowane zostają również Kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące poniższych subfunduszy.

Aktualne dokumenty zamieszczono poniżej:

Zaktualizowany zgodnie z ww. ogłoszeniami prospekt informacyjny wraz z załączonym do niego statutem funduszu znajduje się poniżej:

Kluczowe informacje dla Inwestorów subfunduszu Santander Strategia Konserwatywna
Kluczowe informacje dla Inwestorów subfunduszu Santander Strategia Stabilna
Kluczowe informacje dla Inwestorów subfunduszu Santander Strategia Dynamiczna
Kluczowe informacje dla Inwestorów subfunduszu Santander Strategia Akcyjna