Zmiana Kluczowych informacji dla Inwestorów dotyczących subfunduszy funduszu Santander PPK SFIO

8 lutego 2021

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, iż z dniem 8 lutego 2021 roku aktualizacji podlegają Kluczowe informacje dla Inwestorów dla subfunduszy wydzielonych i utworzonych w ramach funduszu inwestycyjnego Santander PPK SFIO.

Aktualizacja Kluczowych informacji dla Inwestorów dla subfunduszy Santander PPK 2025 – Santander PPK 2060 jest związana w szczególności z coroczną aktualizacją:

  • poziomu opłat bieżących, na podstawie kosztów poniesionych przez subfundusze w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2020 roku,
  • stóp zwrotu subfunduszy.

Aktualizacja Kluczowych informacji dla Inwestorów dla subfunduszu Santander PPK 2065 obejmuje wyłącznie zmiany porządkowe.

Aktualna treść Kluczowych informacji dla Inwestorów poszczególnych subfunduszy dostępna jest poniżej: