Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Zmiana Kluczowych informacji dla Inwestorów dla subfunduszu Santander PPK 2025

8 lipca 2022

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna informuje, iż z dniem 8 lipca 2022 roku aktualizacji podlegają Kluczowe informacje dla Inwestorów dla subfunduszu Santander PPK 2025, wydzielonego w ramach funduszu Santander PPK SFIO.

Aktualizacja Kluczowych informacji dla Inwestorów jest związana ze zmianą wskaźnika zysku do ryzyka (z 3 na 4). Aktualny dokument zamieszczono poniżej:

Wskaźnik zysku do ryzyka jest syntetyczną wielkością, odzwierciedlającą poziom ryzyka związany z inwestycją w Subfundusz. Im wyższa wartość wskaźnika, tym wyższy poziom ryzyka związany z inwestycją. Najniższa kategoria na poziomie 1 nie oznacza inwestycji wolnej od ryzyka.