Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Ogłoszenie o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w ramach funduszu Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty z dnia 23 sierpnia 2021 roku

23 sierpnia 2021

Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu (Towarzystwo), wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000001132, działając jako organ Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej: Fundusz), informuje o zamiarze połączenia subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu, tj.:

  • subfunduszu Santander Akcji Polskich (Subfundusz przejmujący);
  • subfunduszu Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy (Subfundusz przejmowany).

Połączenie subfunduszy dokonywane jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 605, t.j.) oraz zgody Komisji Nadzoru Finansowego, udzielonej decyzją z dnia 30 lipca 2021 roku o sygn. DFF.4022.1.172.2020.JG.

Połączenie subfunduszy następuje poprzez przeniesienie majątku Subfunduszu przejmowanego do Subfunduszu przejmującego oraz przydzielenie Uczestnikom Subfunduszu przejmowanego jednostek uczestnictwa Subfunduszu przejmującego w zamian za jednostki uczestnictwa Subfunduszu przejmowanego. Wraz z dokonaniem połączenia subfunduszy Towarzystwo dokona zmiany statutu Funduszu w zakresie wykreślenia postanowień dotyczących Subfunduszu przejmowanego.

Od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia poprzedzającego połączenie subfunduszy Towarzystwo nie będzie pobierało opłat za odkupienie lub zamianę jednostek uczestnictwa Subfunduszu przejmowanego i Subfunduszu przejmującego.

Ostatnim dniem, w którym Subfundusz przejmowany będzie przyjmować wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa oraz zlecenia nabycia, odkupienia i zamiany będzie 14 października 2021 roku. Z dniem 15 października 2021 roku Subfundusz przejmowany zaprzestaje przyjmowania ww. wpłat i zleceń. Zlecenia złożone lub opłacone po dniu 14 października 2021 roku nie będą podlegać realizacji. Wpłaty na nabycie jednostek uczestnictwa muszą wpłynąć na rachunek nabyć Subfunduszu najpóźniej 14 października 2021.

Ostatnim dniem, w którym realizowane będą zlecenia nabycia, odkupienia lub zamiany jednostek uczestnictwa Subfunduszu przejmowanego będzie 21 października 2021 roku. Po upływie tego dnia Subfundusz przejmowany nie będzie zbywał i odkupywał jednostek uczestnictwa.

Prosimy o zwrócenie uwagi na powyższe daty przy składaniu zleceń dotyczących Subfunduszu przejmowanego.

W dniu 22 października 2021 roku Towarzystwo przydzieli Uczestnikom Subfunduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa Subfunduszu przejmującego w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa Subfunduszu przejmowanego posiadanych przez tego Uczestnika i Wartości Aktywów Netto Subfunduszu przejmowanego przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu 21 października 2021 roku przez Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przejmującego przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu 21 października 2021 roku.

Przydział nastąpi poprzez wpisanie do rejestru Uczestników Subfunduszu przejmującego Uczestnika Subfunduszu przejmowanego oraz liczby przydzielonych mu jednostek uczestnictwa w tym subfunduszu. Wpis ten wywołuje skutek prawny z dniem przydziału. Z tym dniem także Subfundusz przejmujący wstąpi w prawa i obowiązki Subfunduszu przejmowanego.

Przydział jednostek uczestnictwa Subfunduszu przejmującego w ramach procesu łączenia subfunduszy zostanie dokonany bez pobierania jakichkolwiek opłat.

Niezwłocznie po dokonaniu przydziału jednostek uczestnictwa Towarzystwo przekaże dotychczasowym Uczestnikom Subfunduszu przejmowanego potwierdzenia dotyczące numeru subrejestru oraz liczby i wartości przydzielonych jednostek uczestnictwa w Subfunduszu przejmującym.

Po dokonaniu połączenia subfunduszy zamknięciu ulegną rachunki bankowe Subfunduszu przejmowanego przeznaczone do dokonywania wpłat bezpośrednich na nabycie jednostek uczestnictwa. Od momentu połączenia do dokonywania wpłat na nabycie jednostek uczestnictwa służyć będą wyłącznie rachunki bankowe Subfunduszu przejmującego wskazane Uczestnikowi przez Towarzystwo w potwierdzeniu, o którym mowa powyżej.

Statutu Funduszu zawierający postanowienia dotyczące Subfunduszu przejmowanego i Subfunduszu przejmującego znajduje się poniżej: