Informacje zawarte na stronie mogą zawierać treści reklamowe, które nie stanowią umowy ani nie są dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa, a także nie zawierają informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zapoznaj się z prospektem informacyjnym funduszu zawierającym między innymi pełną listę ryzyk.

Komentarz specjalny – koronawirus - Santander Dłużny Krótkoterminowy i Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy

16 marca 2020

Panika na rynkach aktywów bezpiecznych.

Charakter wydarzeń na rynkach w ostatnich dniach nosi znamiona paniki. A panika ma to do siebie, że nie oszczędza absolutnie nikogo – i aktywa postrzegane jako bardzo bezpieczne nie są tu wyjątkiem. Mowa tu przede wszystkim o obligacjach skarbowych oraz bazujących na nich funduszach dłużnych o krótkim horyzoncie inwestycyjnym.

Wielu inwestorów utożsamia obligacje przede wszystkim z wypłacanymi odsetkami, pomijając często aspekt ceny tychże papierów. Tymczasem ich wycena jest dyktowana prawem popytu i podaży jak wielu innych instrumentów. Jeżeli większość uczestników rynku pragnie dany instrument sprzedać, to jego cena jest spychana w dół, niezależnie np. od kondycji emitenta. Dotyczy to również obligacji rządowych, co do których trudno stawiać tezę – nawet w „świecie koronawirusa” – że polski rząd miałby problem z regulowaniem swoich długów.

Obligacje o zmiennym oprocentowaniu - Santander Dłużny Krótkoterminowy i Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy

Warto w tym miejscu przyjrzeć się szczególnie obligacjom o zmiennym oprocentowaniu (popularnym WZtkom, od ich kodu rynkowego), które stanowią podstawę portfeli funduszy z oferty Santander TFI – Santander Dłużny Krótkoterminowy i Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy. Obligacje o zmiennym oprocentowaniu są często wręcz synonimem bezpieczeństwa, z racji swojej bardzo ograniczonej wrażliwości na zmiany stóp procentowych. Ich oprocentowanie dostosowuje się do stawek na rynku bankowym. Dlatego też są często wykorzystywane jako trzon produktów o niskim profilu ryzyka lub jako poduszka płynnościowa w innych. Tymczasem w marcu również i je dotknęła znacząca przecena. Te o krótszym terminie zapadalności (np. w 2022 r.) straciły na wartości niecałe pół procent, ale już te z terminem dłuższym (np. 2028 r.) są blisko o 1% słabsze. Dla tego rodzaju obligacji jest to ruch cenowy widywany bardzo rzadko – w przypadkach, gdy jakaś grupa inwestorów wyprzedaje je bez względu na cenę, jak np. w 2008 r. lub na przełomie 2016 i 2017 roku, kiedy to duzi zagraniczni inwestorzy wyprzedawali obligacje polskie niezależnie od ceny.

Taka sytuacja miała niebagatelny wpływ na grupę funduszy dłużnych skarbowych. Znajdują się w niej głównie produkty dedykowane oszczędzaniu na krótki termin, a fundamentem ich portfeli są przede wszystkim wspomniane już obligacje WZ. Przykładowo, w Santander Dłużny Krótkoterminowy i Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy odpowiadają one za blisko 60% aktywów. Od początku tego roku przeciętny wynik grupy to -0,2%. Z uwagi na relatywnie wyższą ekspozycję na rynek skarbowy, a mniejszą w porównaniu do rywali na segment przedsiębiorstw, fundusze spod egidy Santander – czyli Santander Dłużny Krótkoterminowy i Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy osiągnęły wynik słabszy, ok. -0,4%.

Co dalej z Santander Dłużny Krótkoterminowy i Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy?

Warto pamiętać, że takie sytuacje mają tymczasowy charakter. Jeżeli tylko polski rząd nie będzie miał problemów płynnościowych, co nawet w obecnych realiach jest scenariuszem surrealistycznym, wraz z biegiem czasu obligacje będą odzyskiwały swoją wartość, by ostatecznie zostać wykupione po cenie nominalnej.

Ich ceny mogą również ulec odbiciu, jeżeli rząd zdecyduje się wdrożyć pakiety pomocowe dla banków – to one są głównym inwestorem w tym segmencie rynku obligacji. Jeżeli zaproponowane rozwiązania w ich ocenie okażą się wystarczające, to uzupełnią one swoje portfele obligacji – a wtedy ostatnia przecena może stać się przyczynkiem do mocnego odbicia wcześniej przecenionych papierów.
A beneficjentami będą wtedy właśnie klienci funduszy dłużnych o krótkoterminowym charakterze, takich jak Santander Dłużny Krótkoterminowy i Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy.


Materiał jest prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy funduszy Santander cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Dane finansowe subfunduszy, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszach znajdują się w prospektach informacyjnych oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na stronie SantanderTFI.pl i u dystrybutorów funduszy.

Niniejszy dokument nie może być kopiowany, cytowany lub rozpowszechniany w jakikolwiek sposób bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Santander TFI S.A. Informacje zawarte w dokumencie są dobierane zgodnie z najlepszą wiedzą jego autorów i pochodzą ze źródeł uznawanych za wiarygodne, jakkolwiek autorzy nie gwarantują ich dokładności i kompletności. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych wskutek interpretacji powyższego dokumentu.