Komentarz specjalny - koronawirus

25 czerwca 2020

W ostatnim czasie waha się bilans zachorowań, a wraz z nim sytuacja rynkowa.

Pozytywnie na rynek wpływają zapewnienia polityków, że kolejnego zamknięcia gospodarek nie będzie, ale liczba zachorowań w różnych krajach świata (w tym USA) niepokojąco wzrasta.

Wtorek był dniem wstępnych odczytów indeksów PMI za czerwiec. Dane z Francji i Niemiec wypadły znacznie powyżej oczekiwań, co dało pozytywny sygnał rynkom. Już środa jednak – przynosząc kolejne informacje dotyczące rozwoju sytuacji w zakresie koronawirusa – ochłodziła te nastroje.

Bez wątpliwości rynki wypatrują pozytywnych sygnałów w walce z pandemią, jednocześnie w chwilach ich braku – opierając optymizm na deklaracjach dalszego otwierania gospodarek.


Materiał jest prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy funduszy Santander cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Dane finansowe subfunduszy, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszach znajdują się w prospektach informacyjnych oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na stronie SantanderTFI.pl i u dystrybutorów funduszy.

Niniejszy dokument nie może być kopiowany, cytowany lub rozpowszechniany w jakikolwiek sposób bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Santander TFI S.A. Informacje zawarte w dokumencie są dobierane zgodnie z najlepszą wiedzą jego autorów i pochodzą ze źródeł uznawanych za wiarygodne, jakkolwiek autorzy nie gwarantują ich dokładności i kompletności. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych wskutek interpretacji powyższego dokumentu.