Komentarz specjalny - koronawirus

21 maja 2020

W ciągu ostatnich dwóch dni na rynkach panują mieszane nastroje – jest nieco mniej optymistycznie niż w pierwszej części tygodnia.

Pierwszym pretekstem do spadków okazał się być raport, który ostudził optymizm inwestorów związany z wynalezieniem przez firmę Moderna szczepionki na Covid-19. Wydaje się, że jest za wcześnie, by wiążąco określić czy szczepionka rzeczywiście pozwala na skuteczną walkę z koronawirusem. Nie oznacza to jednak, że jest ona bezwartościowa, tym bardziej, że wkrótce rozpocznie się druga faza badań na ludziach, dlatego już po kilku godzinach na rynki powrócił ostrożny optymizm.

Na rzecz optymizmu przemawia znoszenie kolejnych obostrzeń. Inwestorzy niewątpliwie oczekują otwarcia gospodarek i to już w najbliższym czasie. Dowodem są notowania ropy. Poprzedni tydzień na rynku ropy naftowej zakończył się na plusie, a i ten nie wygląda gorzej.

Pozytywnymi impulsami mogą być w tej sytuacji kolejne rządowe pakiety wsparcia dla gospodarek. Pojawiły się takie domniemania – choćby w Japonii i USA. Także gubernator Banku Anglii, przemawiając przed brytyjskimi prawodawcami powiedział, że możliwość ujemnych stóp procentowych jest aktywnie analizowana.

Niestety informacje docierające ze świata nie są jedynie optymistyczne – WHO poinformowała, że liczba nowych przypadków koronawirusa osiągnęła rekordowy dzienny poziom w tym tygodniu. Nie jest wykluczone, że przyczyną wzrostu jest złagodzenie ograniczeń. Jednocześnie w krajach europejskich sytuacja wydaje się stabilna, a liczna zakażeń rośnie dynamicznie w krajach o słabszej ochronie zdrowia jak Rosja czy Brazylia. Także w notatkach z kwietniowego posiedzenie Fed znalazła się informacja, że Rezerwa Federalna (oprócz pełnej gotowości do działania) rozważa też sytuację nawrotu epidemii w 2021 roku.

Mniejszy apetyt na ryzyko to także wynik pogorszenia się relacji pomiędzy USA, a Chinami, a w szczególności doniesienia dotyczące zaostrzenia nadzoru nad chińskimi spółkami notowanymi w USA, które uchwalił Senat.

Tymczasem dziś w Warszawie giełda oscyluje w okolicy zera. Pojawiły się ważne dane dla naszego rynku. Z jednej strony inwestorzy dowiedzieli się, że produkcja przemysłowa spadła w Polsce w kwietniu aż o 25%, z drugiej – mają świadomość , że jest to efekt zamrożenia gospodarki i najpewniej taki odczyt w maju się już nie powtórzy. Wydaje się, że scenariusz ten był już częściowo w cenach, choć analitycy spodziewali się spadku o 10%.

Także w Europie poznaliśmy dane z indeksów PMI. PMI przemysłowy nadal jest poniżej 40 pkt, PMI dla usług nadal poniżej 30 pkt. Nie mniej – dane są lepsze od oczekiwań. Także dane z rynku pracy w USA nie zaskoczyły inwestorów - wnioski o zasiłek dla bezrobotnych sięgnęły 2438 tys. (analitycy spodziewali się 2400 tys.). PMI w USA był natomiast nieco wyższy od oczekiwań.

Wydaje się, że inwestorzy i rynki są obecnie mocno wrażliwe na każdą dobrą i złą wiadomość. Brak zdecydowanego przełomu nie pozwala na przewagę optymizmu na rynkach, z drugiej strony – brak złych wiadomości o pandemii były także bardzo dobrą wiadomością.


Materiał jest prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy funduszy Santander cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Dane finansowe subfunduszy, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszach znajdują się w prospektach informacyjnych oraz tabelach opłat dostępnych w języku polskim na stronie SantanderTFI.pl i u dystrybutorów funduszy.

Niniejszy dokument nie może być kopiowany, cytowany lub rozpowszechniany w jakikolwiek sposób bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Santander TFI S.A. Informacje zawarte w dokumencie są dobierane zgodnie z najlepszą wiedzą jego autorów i pochodzą ze źródeł uznawanych za wiarygodne, jakkolwiek autorzy nie gwarantują ich dokładności i kompletności. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych wskutek interpretacji powyższego dokumentu.