Komentarz do wyników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Santander TFI

6 listopada 2020

SUBFUNDUSZE DŁUŻNE

Wśród subfunduszy dłużnych w październiku błyszczały te inwestujące w obligacje skarbowe. Zarówno Santander Obligacji Skarbowych, jak i Santander Prestiż Obligacji Skarbowych zyskały ok. 0,9%. Wzrost awersji do ryzyka wspierał wyceny obligacji skarbowych i tym samym wyniki subfunduszy.

Na rynkach obligacji korporacyjnych w październiku nie było widać dużej awersji do ryzyka, stąd stosunkowo stabilne wyniki subfunduszy inwestujących na tych rynkach. Zarówno Santander Obligacji Korporacyjnych, jak i Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych osiągnęły stopę zwrotu ok. 0,2% na plusie. Od końca I kwartału 2020 r. ww. subfundusze zyskały już ponad 7%, niemalże w całości niwelując straty spowodowane marcową przeceną.

SUBFUNDUSZE AKCYJNE

Chociaż październik nie był łaskawy dla posiadaczy jednostek subfunduszy akcyjnych, jednak warto zwrócić uwagę na wynik subfunduszu Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących, który zyskał 1,5%. Jest to subfundusz inwestujący na rynkach rozwijających się, w tym m.in. w Azji, które to rynki radziły sobie ostatnio lepiej od rynków dojrzałych.
Stopa zwrotu Santander Prestiż Technologii i Innowacji wyniosła w październiku -4,4%, ale od początku roku fundusz zyskał aż 26,7%. Subfundusz Santander Akcji Spółek Wzrostowych stracił 2,5%, a od początku roku zyskał 9,4%. W tych dwóch subfunduszach akcyjnych ciągle widzimy duży potencjał. Znajdują się w nich spółki, które powinny skorzystać na postępujących procesach cyfryzacji, dla których pandemia jest tylko dodatkowym katalizatorem.
Na drugim biegunie znalazły się subfundusze akcji polskich, choć tutaj udało się częściowo ochronić uczestników przed spadkami i osiągnąć lepszy wynik niż lokalne indeksy giełdowe. Santander Akcji Polskich stracił 6,9%, podczas gdy indeks WIG spadł w tym samym czasie o 10,8%, a WIG20 aż o 11,5%.

SUBFUNDUSZE MIESZANE

Wyniki subfunduszy mieszanych były oczywiście pochodną sytuacji na rynkach obligacji i akcji. Te subfundusze, w których udział części dłużnej jest relatywnie większy poradziły sobie lepiej. Np. Santander Stabilnego Wzrostu zanotował spadek „tylko” o 1,9%.
Zdecydowanie na plus wyróżniały się subfundusze Platinum. Przykładowo Santander Platinum Dynamiczny zyskał nawet +0,5%, pomimo sporego zaangażowaniu w akcje (ok. 60%). Pomogła tutaj m.in. ekspozycja na USD, który w październiku mocno zyskał w stosunku do PLN (ok. 2,5%).

FUNDUSZE PPK

Wśród subfunduszy PPK dominowały spadki, lepiej poradziły sobie oczywiście te z najwcześniejszą zdefiniowaną datą z racji mniejszego udziału akcji.

SUBFUNDUSZE ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU

Subfundusz Santander Prestiż Alfa dzięki swojej strategii (market neutral – zabezpieczanie portfela akcji kontraktami terminowymi na indeks giełdowy) daje możliwość selekcji najbardziej obiecujących spółek, jednocześnie chroniąc portfel przed spadkami całego rynku. Strategia ta sprawdziła się w październiku, kiedy to subfundusz zyskał aż 2,9%. Na przestrzeni 10 miesięcy tego roku udało się wypracować jak dotąd wynik na poziomie 6,5%.


Materiał jest prezentowany w celach informacyjnych i nie powinien być wyłączną podstawą podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Prezentowane wyniki (stopy zwrotu) subfunduszy funduszy Santander dotyczą zmian wartości aktywów netto odpowiednich subfunduszy przypadających na jednostkę uczestnictwa w odpowiednim okresie, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek - zgodnie z tabelą opłat dostępną w języku polskim na stronie SantanderTFI.pl.

Wartość aktywów netto niektórych subfunduszy funduszy Santander cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre subfundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Uczestnik powinien wziąć pod uwagę opłaty związane z subfunduszem oraz uwzględnić ewentualne opodatkowanie zysku. Uczestnik musi liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków.

Dane finansowe subfunduszy, opis czynników ryzyka oraz informacje na temat opłat związanych z uczestnictwem w subfunduszach znajdują się w prospektach informacyjnych oraz tabelach opłat dostępnych na SantanderTFI.pl i u dystrybutorów funduszy Santander.

Niniejszy dokument nie może być kopiowany, cytowany lub rozpowszechniany w jakikolwiek sposób bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Santander TFI S.A. Informacje zawarte w dokumencie są dobierane zgodnie z najlepszą wiedzą jego autorów i pochodzą ze źródeł uznawanych za wiarygodne, jakkolwiek autorzy nie gwarantują ich dokładności i kompletności. Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji inwestycyjnych podjętych wskutek interpretacji powyższego dokumentu.

Prezentowane wyniki (stopy zwrotu) funduszy Santander dotyczą zmian wartości aktywów netto odpowiednich subfunduszy przypadających na jednostkę uczestnictwa w odpowiednim okresie, są danymi historycznymi i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają ewentualnego opodatkowania uczestników oraz ponoszonych przez nich opłat z tytułu zbycia i odkupienia jednostek – zgodnie z tabelą opłat dostępną w języku polskim na stronie SantanderTFI.pl.