Lokaty strukturyzowane

Inwestowanie w krótkiej i długiej perspektywie

Inwestycje strukturyzowane w ramach Private Banking

Dzięki specjalnej konstrukcji produktów strukturyzowanych mają Państwo możliwość osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu z inwestycji na rynkach kapitałowych przy znacznym ograniczeniu ryzyka związanego z tego typu działaniem.

 • Zalety rozwiązania

  • Szansa na osiągnięcie dodatniej stopy zwrotu z inwestycji przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa.
  • Zróżnicowane strategie inwestycyjne oparte na różnych aktywach bazowych, m.in. papiery wartościowe, indeksy, surowce, waluty.
  • W zależności od wyboru instrumentu bazowego inwestycje te będą się różnić poziomem ryzyka (od bardzo niskiego po wysokie), poziomem gwarancji oraz długością inwestycji (od 3 miesięcy do kilku lat).
 • Indywidualne podejście

  • Wszystkie produkty strukturyzowane mogą być skonstruowane na indywidualne zamówienie, a oferta skierowana jest do inwestorów dysponujących aktywami o wartości minimum 1 mln złotych (zależnie jednak od obranej strategii, kwota ta może ulec zmianie).
  • Wszelkie parametry produktów strukturyzowanych (m.in. okres depozytowy i aktywa bazowe) ustalane są w ścisłej współpracy z Państwem.

Dokumenty

 

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta Santander Bank Polska S.A. w związku ze świadczeniem usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa w funduszach zagranicznych

Umowa o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa w funduszach zagranicznych

Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń związanych z jednostkami uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i tytułami uczestnictwa w funduszach zagranicznych przez Santander Bank Polska S.A.

Informacja na temat Santander Bank Polska S.A. w związku z Umową o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa w funduszach zagranicznych

Zapraszamy do rozmowy na temat oferty Santander Private Banking

Naszą ofertę kierujemy do klientów, którzy zgromadzą w naszym banku aktywa min. 1 mln złotych (lub równowartość tej kwoty w walucie wymienialnej)

 

Prosimy o wybór formy kontaktu

Pracujemy w dni robocze od 9:00 do 17:00

 • Wypełnij formularz kontaktowy

  Oddzwonimy

   

 • Zostań naszym
  klientem

  Zadzwoń

   

  22 782 91 22

Przed rozpoczęciem inwestycji w Lokatę strukturyzowaną Klient powinien zapoznać się z regulaminem określającym szczegółowe warunki prowadzenia lokaty, w którym zawarte są informacje nt. dostępnych terminów inwestycji, możliwego do uzyskania oprocentowania, wysokości ewentualnych kosztów, strategii inwestycyjnej i okresu subskrypcji, który dostępny jest w oddziałach Banku.  Produkt oferowany jest w formie depozytu strukturyzowanego (rachunku bankowego) i jest objęty ustawowym systemem gwarantowania depozytów na zasadach określonych w Ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

W celu zapewnienia na dzień zakończenia okresu umownego zwrotu kapitału w wysokości 100% sumy środków ulokowanych na rachunku depozytu strukturyzowanego oraz odpowiedniej stopy zwrotu z inwestycji, do 100% środków wpłaconych na rachunek depozytu strukturyzowanego zostanie ulokowane przez Santander Bank Polska S.A. na rynku międzybankowym oraz przeznaczone na transakcje z wykorzystaniem instrumentu pochodnego (opcji).

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi porady inwestycyjnej ani rekomendacji dotyczącej zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Santander Bank Polska S.A. informuje, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem. Klient powinien liczyć się z ryzykiem utraty kapitału w przypadku wycofania środków przed terminem zapadalności lokaty. Wówczas zostanie pobrana opłata, której wysokość wskazana została w regulaminie określającym szczegółowe warunki prowadzenia lokaty. Opłata ta odpowiada poniesionym przez Bank kosztom refinansowania Lokaty. Dodatkowo Klient powinien uwzględnić różne czynniki, np.: zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe, mogące wpłynąć na wysokość stopy zwrotu z inwestycji.

Stan na 01.06.2019r.