Certyfikaty i obligacje strukturyzowane

Oferty produktów w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego

Wybór właściwego produktu, dopasowanego do indywidualnych celów inwestycyjnych, doświadczenia inwestora oraz oczekiwań rynkowych jest kwestią fundamentalną.

 • Usługa doradztwa inwestycyjnego

  Santander Bank Polska oferuje obligacje i certyfikaty strukturyzowane klientom segmentu Private Banking w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego świadczonej przez Santander Biuro Maklerskie. Papiery wartościowe emitowane są przez współpracujące z Santander Bank Polska zagraniczne banki inwestycyjne o wysokiej wiarygodności kredytowej. Inwestycje denominowane są w PLN, EUR i USD.

 • Czynnik sukcesu

  Kluczowym czynnikiem sukcesu inwestycyjnego jest wybór odpowiednich instrumentów finansowych. Wybór ten jest warunkowany możliwościami na rynkach kapitałowych oraz poziomem akceptowanego ryzyka.
  W zależności od indywidualnych preferencji, klienci Private Banking mogą wybrać spośród różnych typów dostępnych produktów strukturyzowanych.

 • Strategia inwestycyjna

  Konstrukcja produktów strukturyzowanych opiera się częściowo na inwestycji w opcje. Dzięki temu włączenie rozwiązań strukturyzowanych do portfela umożliwia osiąganie zysków zarówno w sytuacji wzrostów, stagnacji, jak i umiarkowanych spadków na rynkach kapitałowych, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka. Pozwalają one na dywersyfikację portfela, jak również są alternatywą dla bezpośredniej inwestycji w różnorodne aktywa, takie jak akcje, indeksy giełdowe, stopy procentowe czy surowce.

 • Obligacje z Ochroną Kapitału

  Obligacje te mogą być powiązane z szeroką gamą instrumentów bazowych, takich jak np. indeksy, akcje, koszyki akcji lub indeksów. Niezależnie od instrumentu, z którym obligacja jest powiązana, emitent zapewnia zwrot kapitału w dniu zapadalności.

  Obligacje z Ochroną Kapitału występują zwykle w postaci produktów ze stałym okresem zapadalności, który w przypadku produktów dostępnych w Santander Bank Polska wynosi od 3 do 5 lat.

 • Obligacje z Opcją Przedterminowego Wykupu

  Ten rodzaj produktu jest przeznaczony dla inwestorów, którzy akceptują średnie lub wysokie ryzyko inwestycyjne oraz posiadają zaawansowaną wiedzę lub doświadczenie inwestycyjne.

  Obligacje dają szansę na uzyskanie atrakcyjnej stopy zwrotu w okresie umiarkowanych wzrostów, stagnacji lub nawet umiarkowanych spadków na rynkach kapitałowych. Nie posiadają gwarancji zwrotu zainwestowanego kapitału, ale wbudowana bariera (zwykle na poziomie 50%–60% poziomu początkowego) pozwala chronić inwestycję przed spadkami instrumentu bazowego do wysokości bariery.

Zapraszamy do rozmowy na temat oferty Santander Private Banking

Naszą ofertę kierujemy do klientów, którzy zgromadzą w naszym banku aktywa min. 1 mln złotych (lub równowartość tej kwoty w walucie wymienialnej)

 

Prosimy o wybór formy kontaktu

Pracujemy w dni robocze od 9:00 do 17:00

 • Wypełnij formularz kontaktowy

  Oddzwonimy

   

 • Zostań naszym
  klientem

  Zadzwoń

   

  22 782 91 22

Certyfikaty i obligacje strukturyzowane

Produkty dostępne są w ramach ofert publicznych.

Ważne Informacje

Wszelkie informacje zawarte powyżej mają wyłącznie charakter edukacyjny i marketingowy i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej ani rekomendacji dotyczącej instrumentu finansowego. Informacje te nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie zawierają propozycji nabycia jakiegokolwiek instrumentu finansowego, zaproszenia do składania ofert czy rekomendacji do zawarcia transakcji. informacje zawarte na niniejszej stronie nie obejmują opisu wszystkich warunków instrumentu finansowego, w tym pełnej listy ryzyk związanych z nabyciem instrumentu finansowego i nie mogą stanowić wyłącznej podstawy decyzji inwestycyjnej. Celem  niniejszego opracowania nie jest jakakolwiek zmiana, wyłączenie, zastąpienie lub uzupełnienie warunków instrumentu finansowego, określonych przez emitenta w dokumentacji prawnej właściwej dla instrumentu finansowego.

Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego. Inwestorzy powinni wziąć również pod uwagę ryzyko zdolności emitenta do wykonywania jego zobowiązań finansowych. W przypadku utraty zdolności do wykonywania swoich zobowiązań finansowych przez emitenta, Inwestorzy mogą ponieść stratę części lub całości kapitału niezależnie od wyników notowań instrumentów bazowych oraz bez względu na oferowaną przez emitenta ochronę kapitału. Szczegółowy opis czynników ryzyka dotyczących inwestycji w określone instrumenty finansowe znajduje się w Programie i Warunkach Emisji. Instrumenty finansowe nie są depozytem bankowym. Wartość zakupionych instrumentów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto potencjalne korzyści płynące z inwestowania w instrumenty finansowe mogą zostać pomniejszone o wysokość pobieranych podatków oraz opłat wynikających z przepisów prawa, Taryfy opłat i prowizji Santander Biuro Maklerskie oraz Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Santander Biuro Maklerskie.

Produkty strukturyzowane oferowane są przez Santander Biuro Maklerskie (SBM) w ramach sprzedaży krzyżowej, co oznacza, że do ich nabycia niezbędne jest zawarcie umowy maklerskiej oraz posiadanie rachunku inwestycyjnego w SBM oraz rozszerzenie umowy maklerskiej o świadczenie usług w zakresie zagranicznych instrumentów finansowych. Ponadto, z uwagi na fakt, że oferowanie produktów strukturyzowanych odbywa się w ramach doradztwa inwestycyjnego świadczonego przez SBM, usługą dodatkową w sprzedaży krzyżowej jest również usługa doradztwa inwestycyjnego, w związku z czym niezbędne jest zawarcie umowy o świadczenie doradztwa inwestycyjnego w związku z oferowaniem produktów strukturyzowanych w ofercie niepublicznej.

W związku z korzystaniem z usług dodatkowych klient nie jest obciążany innymi kosztami niż te określone w Formularzu Informacyjnym MIFID dla poszczególnego produktu struk, Taryfie opłat i prowizji SBM lub w dyspozycjach rozszerzających dla danej usługi. Koszty usług wynikające ze sprzedaży krzyżowej,, w porównaniu do kosztów poszczególnych usług gdyby te świadczone były przez SBM na podstawie odrębnych umów, ustalone byłyby na tym samym poziomie lub wyższym. Ryzyko wynikające ze sprzedaży krzyżowej w porównaniu do ryzyka opisanego dla poszczególnych usług, gdyby te świadczone były przez SBM na podstawie odrębnych umów nie zmienia się, z zastrzeżeniem, iż w przypadku sprzedaży krzyżowej stanowi ono sumę ryzyk poszczególnych usług.

Szczegółowe informacje o kosztach, opłatach i ryzykach wynikające z zawarcia umowy sprzedaży krzyżowej znajdują się na stronie internetowej www.bm.santander.pl w zakładce przydatne informacje „Taryfa opłat i prowizji” oraz w Informacjach wstępnych.

Produkty będące przedmiotem niniejszego opracowania kwalifikowane są jako PRIIPS (detaliczne produkty zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowe produkty inwestycyjne). Przed zawarciem transakcji SBM przekazuje Klientowi dokument KID (Key Information Document) zawierający kluczowe informacje w odniesieniu do produktu będącego przedmiotem danej transakcji. SBM nie odpowiada za szkody wynikające z niezapoznania się z treścią KID oraz innymi dokumentami wymaganymi do podjęcia konkretnej decyzji inwestycyjnej.

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej klient powinien, nie opierając się wyłącznie na informacjach zawartych w niniejszym opracowaniu, rozważyć ryzyko transakcji, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, charakterystykę rynku, konsekwencje prawne oraz w sposób niezależny ocenić, czy akceptuje warunki instrumentu finansowego, w tym ryzyko związane z jego nabyciem. Uprawnienia z tytułu posiadania instrumentów finansowych wymienionych w niniejszym opracowaniu nie są zobowiązaniem SBM i nie są gwarantowane przez SBM.

SBM otrzymuje świadczenia w związku z oferowaniem instrumentów finansowych. Szczegółowe informacje o otrzymywanych świadczeniach znajdują się w dokumencie Formularz Informacyjny MIFID.

Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00–854 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723, NIP: 896–000– 56–73, wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł, wysokość kapitału wpłaconego 1 020 883 050 zł. Właściwym organem odpowiedzialnym za nadzór nad Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, 00–549 Warszawa.