Usługi maklerskie

Szeroka oferta usług maklerskich świadczona przez Santander Biuro Maklerskie 

Dostęp do polskich i zagranicznych rynków kapitałowych

Rachunek maklerski to podstawowy produkt dla każdego aktywnego inwestora giełdowego. Znajdują się na nim zarówno Państwa instrumenty finansowe, papiery wartościowe i gotówka. Klienci Private Banking mogą otworzyć rachunek maklerski na indywidualnych warunkach.

 

Rachunek w Santander Biuro Maklerskie

Podstawowe informacje o rachunku maklerskim:

 • Kompleksowość

  • Inwestycje w różnorodne instrumenty finansowe na giełdzie warszawskiej i największych giełdach zagranicznychoraz możliwość dostępu do instrumentów pochodnych,a także zapisów na akcje w ramach ofert publicznych.
  • Wsparcie  inwestorów, którzy są zainteresowani inwestycjami sektorowymi czy inwestycjami opartymi o strategie realizowane przez ekspertów.
 • Wygoda

  • Komfortowe inwestycje przez Internet, z wykorzystaniem nowoczesnego serwisu transakcyjnego.
  • Mobilny dostęp do giełdy przez serwis Inwestor mobile.
  • Profesjonalne wsparcie i dostęp do bieżących analiz ekonomicznych, wiadomości rynkowych oraz rekomendacji giełdowych.
 • Dostęp do nowoczesnych narzędzi, ułatwiających samodzielne inwestycje giełdowe

  • Program do notowań online NOL3 z wykresami i wskaźnikami analizy technicznej.
  • Profesjonalny program do samodzielnej analizy technicznej AmiBroker zintegrowany z notowaniami.
  • Możliwość skorzystania ze zleceń zaawansowanych.
 • Możliwość skorzystania z dodatkowych usług

  • Szybka wypłata: możliwość wypłaty gotówki natychmiast po sprzedaży instrumentów finansowych.
  • Limit należności: możliwość kupna instrumentów finansowych bez posiadania pełnego pokrycia w gotówce.
  • IKE: finansowe zabezpieczenie przyszłości.

Jak rozpocząć współpracę?

 

Santander Biuro Maklerskie

Londyn, Frankfurt, Paryż, Madryt, a może Nowy Jork? Santander Biuro Maklerskie oferuje narzędzia umożliwiające dostęp do polskich i zagranicznych rynków kapitałowych.

Aktywne Doradztwo Giełdowe

Podstawą podejmowania skutecznych decyzji inwestycyjnych jest zdobywanie aktualnych i wiarygodnych informacji oraz korzystanie z godnych zaufania porad.

 • Specjaliści Santander Biuro Maklerskie będą Państwa wspierać:

  • w poszukiwaniu ciekawych pomysłów inwestycyjnych oraz okazji rynkowych;
  • w gromadzeniu oraz interpretacji kompleksowych i aktualnych informacji o rynku kapitałowym oraz papierach wartościowych,
  • w wyborze odpowiedniego momentu oraz parametrów realizowanych transakcji,
  • w realizacji zleceń giełdowych,
  • w budowie portfela inwestycyjnego zgodnego z Państwa preferencjami i indywidualnymi potrzebami,
  • w analizowaniu Państwa pomysłów inwestycyjnych,
  • w monitorowaniu portfela papierów wartościowych.
 • Indywidualne podejście

  W ramach Aktywnego Doradztwa Giełdowego to nie makler, a klient podejmuje decyzje inwestycyjne. Dzięki temu zachowują Państwo swobodę dysponowania własnym kapitałem oraz stałą kontrolę nad inwestycjami.

  Specjalista usług maklerskich nigdy nie pracuje sam. Do grona profesjonalistów dbających o Państwa kapitał należą utytułowani analitycy fundamentalni, menedżerowie ds. portfeli inwestycyjnych oraz doświadczeni analitycy techniczni.

Zapraszamy do rozmowy na temat oferty Santander Private Banking

Naszą ofertę kierujemy do klientów, którzy zgromadzą w naszym banku aktywa min. 1 mln złotych (lub równowartość tej kwoty w walucie wymienialnej)

 

Prosimy o wybór formy kontaktu

Pracujemy w dni robocze od 9:00 do 17:00

 • Wypełnij formularz kontaktowy

  Oddzwonimy

   

 • Zostań naszym
  klientem

  Zadzwoń

   

  22 782 91 22

Santander Biuro Maklerskie

Santander Biuro Maklerskie jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Santander Bank Polska S.A. prowadzącą działalność maklerską.

Inwestowanie w instrumenty finansowe i korzystanie z usług maklerskich wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków, a nawet koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Poziom ryzyka jest zróżnicowany i zależy od rodzaju instrumentu finansowego, który jest przedmiotem usługi maklerskiej lub inwestycji. Na cenę instrumentów finansowych ma wpływ wiele czynników, które są lub mogą być niezależne od emitentów i wyników ich działalności. Można do nich zaliczyć m.in. zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe. Inwestycja w zagraniczne instrumenty finansowe związana jest nie tylko z ryzykiem inwestycyjnym, ale również z ryzykiem walutowym, tj. ryzykiem negatywnego wpływu zmiany ceny jednej waluty wobec innych walut na wycenę transakcji oraz na sytuację finansową inwestora.

Usługa doradztwa inwestycyjnego – Aktywne Doradztwo Giełdowe świadczona jest przez Santander Biuro Maklerskie. W celu skorzystania z usługi doradztwa inwestycyjnego niezbędne jest posiadanie rachunku inwestycyjnego w Santander Biuro Maklerskie oraz odpowiedni i aktualny wynik ankiety odpowiedniości usługi doradztwa inwestycyjnego.

Warunkiem skorzystania z usługi jest posiadanie przez klienta aktywów własnych objętych tą usługą o wartości minimum 300 000 zł. Szczegółowe warunki świadczenia usługi określa Zarządzenie w sprawie określenia zasad świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego Aktywne Doradztwo Giełdowe w Santander Biuro Maklerskie.

Podejmując decyzję inwestycyjną, korzystający z usługi doradztwa inwestycyjnego klient powinien mieć na uwadze ryzyko związane z tą usługą. Klient powinien mieć także na uwadze
to, iż przedmiotem rekomendacji inwestycyjnej są wyłącznie instrumenty finansowe będące w ofercie Santander Biuro Maklerskie lub instrumenty finansowe, w których obrocie Santander Biuro Maklerskie pośredniczy.

Do głównych ryzyk związanych z korzystaniem z usługi doradztwa inwestycyjnego zalicza się:

1. ryzyko nieodpowiednich rekomendacji – rekomendacje inwestycyjne przygotowywane są na podstawie informacji przekazanych przez klienta Santander Biuro Maklerskie poprzez wypełnienie odpowiedniej ankiety służącej do przeprowadzenia oceny odpowiedniości, której celem jest dostosowanie świadczonych usług do indywidualnej sytuacji klienta i tym samym działanie w najlepiej pojętym interesie klienta; istnieje ryzyko, iż przekazywane klientowi rekomendacje inwestycyjne nie będą uwzględniały jego indywidualnej sytuacji; ryzyko takie powstaje w szczególności w przypadku wystąpienia istotnej zmiany w zakresie dotyczącym wiedzy, doświadczenia inwestycyjnego, sytuacji finansowej lub celów inwestycyjnych klienta oraz niepoinformowania o niej Santander Biuro Maklerskie;

2. ryzyko niewłaściwie oszacowanej wartości lub ryzyko nietrafionej oceny kierunku zmian ceny rekomendowanego instrumentu finansowego (w tym założonego okresu inwestycyjnego,
w którym zmiana ceny powinna się dokonać) – niewłaściwie oszacowana wartość, nietrafiona ocena dot. kierunku zmian cen lub przyjęcie niewłaściwego horyzontu czasowego inwestycji
i związane z tym zalecone zachowanie inwestycyjne mogą powodować, iż wyniki inwestycji będą gorsze od oczekiwanych; w szczególności istnieje możliwość poniesienia straty pierwotnie zainwestowanego kapitału;

3. ryzyko dezaktualizacji rekomendacji - istnieje ryzyko związane z ograniczoną w czasie aktualnością rekomendacji inwestycyjnej przekazanej klientowi.

Ryzyko wynikające z korzystania z usługi prowadzenia rachunku inwestycyjnego to ryzyko przechowywania instrumentów finansowych lub środków pieniężnych w jednej instytucji. Santander Biuro Maklerskie jest uczestnikiem Systemu Rekompensat prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., który gwarantuje ochronę aktywów zapisanych na rachunkach lub przechowywanych w depozycie prowadzonym przez Santander Biuro Maklerskie i wypłatę środków do wysokości określonej w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. Szczegóły w tym zakresie znajdują się w dokumencie „Informacje wstępne”.

Więcej informacji o ryzyku związanym z inwestowaniem w instrumenty finansowe znajduje się w dokumencie „Informacje wstępne”.

Informacje dotyczące sprzedaży krzyżowej w Santander Biuro Maklerskie

Ryzyko wynikające ze sprzedaży krzyżowej usługi doradztwa inwestycyjnego i usługi prowadzenia rachunku inwestycyjnego w porównaniu do ryzyka właściwego dla poszczególnych usług, gdyby te świadczone były przez Santander Biuro Maklerskie na podstawie odrębnych umów nie zmienia się, z zastrzeżeniem, iż w przypadku sprzedaży krzyżowej stanowi ono sumę ryzyk poszczególnych usług.

Koszty usług wynikające ze sprzedaży krzyżowej w porównaniu do kosztów poszczególnych usług, gdyby te świadczone były przez Santander Biuro Maklerskie na podstawie odrębnych umów, ustalone byłyby na tym samym poziomie lub wyższym (w przypadku usługi świadczonej bez posiadania rachunku inwestycyjnego w Santander Biuro Maklerskie).

Świadczenie przez Santander Biuro Maklerskie usług w zakresie: zagranicznych instrumentów finansowych, derywatów, IKE, krótkiej sprzedaży, limitu należności, szybkiej wypłaty, Aktywnego Doradztwa Giełdowego oraz przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych odbywa się w ramach sprzedaży krzyżowej w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. poz. 1112).

Oznacza to, że bez zawarcia umowy o świadczenie usług maklerskich oraz otwarcia  rachunku inwestycyjnego nie jest możliwe skorzystanie z pozostałych usług świadczonych na podstawie tzw. dyspozycji rozszerzających umowę maklerską, o których mowa wyżej.

Rachunek można otworzyć u pracownika Bankowości Prywatnej, lista biur dostępna jest tutaj . Otworzyć rachunek bądź rozszerzyć już posiadaną umowę maklerską można także telefonicznie, kontaktując się z pracownikami zespołu transakcji maklerskich pod numerem telefonu +48 61 856 46 87 (opłata zgodna z taryfą danego operatora).

Koszty związane z korzystaniem z usługi określa Taryfa opłat i prowizji Santander Biuro Maklerskie.