Szukaj na stronie

Informacja dotycząca wstępnego zabezpieczenia pozycji własnych przez Santander Bank Polska s.a.

 

Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie przez Santander Bank Polska S.A. („Bank”) wybranych zagadnień dotyczących technik zabezpieczania przez Bank pozycji własnych oraz możliwych obszarów wpływu stosowania tych technik na relację pomiędzy Bankiem a jego klientami ( „Klienci”) w zakresie wykonywania zleceń lub zawierania z Klientami transakcji („Transakcje”).

 

Bank, jako potencjalna strona Transakcji lub transakcji zabezpieczającej pozycję własną (zawieraną na własne potrzeby gospodarcze lub na potrzeby zarządzania ryzykiem rynkowym oraz ryzykiem płynności), może, w oparciu o przekazane przez Klienta informacje, w tym w szczególności skierowane do Banku zapytania o kwotowania lub żądania zawarcia Transakcji, wykorzystywać te informacje w celu poprawy lub pozyskania wewnętrznej lub zewnętrznej płynności, przewidując częściowe lub całkowite zawarcie Transakcji („Pre-Hedging”). Stosowany przez Bank Pre-Hedging może dotyczyć transakcji na tych samych aktywach bazowych lub aktywach podobnych do tych, które zostały wskazane przez Klienta, w celu ograniczenia ryzyka związanego z przewidywanym zawarciem Transakcji. Stosowanie Pre-Hedgingu może mieć miejsce przed, w trakcie lub po otrzymaniu przez Bank informacji wskazującej na zainteresowanie Klienta zawarciem Transakcji lub też złożeniem zapytania o kwotowanie lub żądaniem zawarcia Transakcji.

 

Pre-Hedging jest jednym z wielu narzędzi stosowanych przez Bank do zarządzania ryzykiem, mającym na celu ułatwienie zawarcia Transakcji (np. poza rynkiem zorganizowanym – na rynku OTC, na którym nie występuje gwarancja ciągłości cen lub płynności po określonej cenie), poprzez ułatwienie efektywnego funkcjonowania rynku, a także transferu ryzyka rynkowego w odpowiednim czasie do odbiorców płynności, w tym do Klientów. Celem Pre-Hedgingu jest poprawa płynności Transakcji lub wykonania przewidywanego przez Bank zlecenia w sposób spójny, uporządkowany, z uwzględnieniem ryzyk, na które Bank jest narażony jako potencjalna strona Transakcji. Stosowanie przez Bank Pre-Hedgingu nie stanowi gwarancji lub zapewnienia zawarcia Transakcji lub wykonania zlecenia po określonej cenie, która w danym momencie może być uważana za korzystną dla odbiorców płynności, w tym dla Klienta. Więcej informacji na temat podejmowanych przez Bank działań w najlepiej pojętym interesie Klienta, w celu uzyskania możliwie najlepszych dla niego wyników, uwzględniających warunki rynkowe, aktualną wycenę instrumentu, przy zachowaniu prawa Banku do wynagrodzenia z tytułu prowadzonej działalności i podejmowanego ryzyka, znajdują się w „Polityce wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie klienta”.

 

Pre-Hedging może mieć pośredni lub bezpośredni wpływ na rynek lub na warunki Transakcji, w tym także na cenę referencyjną aktywa bazowego dla Transakcji. Stosowanie przez Bank Pre-Hedgingu może być wykonane po cenie innej niż cena Transakcji, przy czym może to wpływać na cenę lub czas zawarcia Transakcji, a także na płynność rynku. Nie można wykluczyć, że w niektórych sytuacjach, takie działanie może działać na niekorzyść Klienta.

 

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, Bank, zawierając transakcje zabezpieczające pozycję własną, w określonych przypadkach może osiągać dodatkowe korzyści ekonomiczne, które przypadną mu w całości (np. obniżenie kosztów transakcyjnych, poprawa warunków transakcji, prawo do otrzymania dodatkowych płatności lub wynagrodzenia). Wykorzystywanie przez Bank Pre-Hedgingu może ponadto w określonych sytuacjach wywołać konflikt interesów. Bank posiada wdrożone polityki i procedury, na podstawie których, w zakresie wymaganym przepisami prawa, identyfikuje i zarządza konfliktami interesów, aby nie dopuścić do naruszenia interesów którejkolwiek ze stron. Więcej informacji na temat zarządzania konfliktem interesów można znaleźć w dokumencie „Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów w Santander Bank Polska S.A”.

 

Bank jako potencjalna strona Transakcji, stosując Pre-Hedging, zobowiązany jest do działania w sposób uczciwy, spójny i z poszanowaniem zasad rynkowych, przepisów prawa, wytycznych organów nadzoru lub innych uprawnionych do tego podmiotów oraz w sposób wspierający funkcjonowanie rynku. Bank stosuje Pre-Hedging wyłącznie w celu zarządzania ryzykiem oraz nigdy w celu manipulowania rynkiem, pogorszenia sytuacji Klienta lub w celu wpłynięcia na cenę referencyjną aktywa bazowego, cenę Transakcji lub w sposób nadmiernie wpływający na rynek. Bank, oceniając zasadność stosowania Pre-Hedgingu, bierze pod uwagę pozycję własną, charakter oraz rodzaj przewidywanej Transakcji, a także panujące warunki rynkowe takie jak płynności lub głębokość rynku.

 

Treści zawarte w niniejszej informacji: (i) mają charakter wyłącznie informacyjny; (ii) powinny być rozpatrywane i interpretowane w kontekście całej relacji pomiędzy Bankiem a Klientem, w szczególności łącznie z treścią umów lub regulaminów dotyczących zawierania Transakcji; (iii) prezentowane są z zastrzeżeniem innych, szczegółowych ustaleń pomiędzy Bankiem a Klientem czy też informacji przekazywanych przez Bank, które w danych okolicznościach są lub mogą okazać się bardziej precyzyjne, konkretne, odpowiednie lub właściwe; (iv) zostały przygotowane przez Bank przy dołożeniu należytej staranności, aby nie były one błędne, nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd; (v) nie stanowią i nie mogą być rozumiane jako oferta lub zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego; (vi) nie mają na celu bycia sprzecznym z jakimkolwiek prawem, orzeczeniem, wytycznymi organów nadzoru lub stanowisk innych uprawnionych do tego podmiotów.

 

W przypadku chęci uzyskania dalszych informacji na temat Pre-Hedgingu i zasad stosowanych w tym zakresie przez Bank, prosimy o kontakt z Państwa opiekunem bankowym.