Dobre praktyki

Spółek Notowanych na GPW

Informacja o stosowaniu Dobrych Praktyk 2021 

Santander Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że Walne Zgromadzenie, Zarząd i Rada Nadzorcza Banku podjęły stosowne uchwały w sprawie przyjęcia treści "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021" wydanych przez Giełdę Papierów Wartościowych Uchwałą Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Treść Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 dostępna jest pod linkiem: Dobre praktyki 2021 Uruchomi się w nowym oknie

 

 

Kalendarium

 
Ostatnie wydarzenie
16.02.2024 Skonsolidowany raport roczny za 2023 r.
Raport roczny jednostkowy za 2023 r.

 

Następne wydarzenie

31.01.2024 Niezaudytowane dane finansowe za rok 2023 (4Q 2023)

Akcjonariusze

 • 67,41%

  Banco Santander S.A.

 • 5,01%

  Nationale-Nederlanden OFE

 • 27,58%

  Pozostali akcjonariusze

Raport ESG

Raporty ESG Santander Bank Polska kompleksowo prezentują wpływ naszej organizacji na kwestie środowiskowe, społeczne i zarządcze. Wpisują się one w wymogi Komisji Europejskiej dotyczące ujawniania informacji niefinansowych związanych z oddziaływaniem na klimat, zasady UNEP FI – Principles for Responsible Banking i wybrane Cele Zrównoważonego Rozwoju zidentyfikowane jako strategiczne dla banku. Raporty uwzględniają też wskaźniki zdefiniowane przez „Wytyczne do raportowania ESG – Przewodnik dla spółek notowanych na GPW”, jak również prezentują własne, wewnętrzne wskaźniki efektywności. W ostatnich edycjach Raportu ESG wykorzystano najnowszą wersję międzynarodowego standardu Global Reporting Initiative (GRI). 

Raport ESG Uruchomi się w nowym oknie

 

Polityka różnorodności

Santander Bank Polska promuje środowisko pracy, w którym różnorodność jest szanowana, ceniona i wykorzystywana jako atut. Zróżnicowany zespół pracowników stanowi o naszej przewadze konkurencyjnej, pozwala nam realizować nasze cele biznesowe i strategiczne oraz pozyskiwać i zatrzymywać talenty.

Chcemy budować inkluzywne i różnorodne środowisko pracy. Dążymy do zachowania równowagi płci na stanowiskach kierowniczych i w zarządzie oraz do wyrównywania różnic płacowych między mężczyznami i kobietami. Nasze działania skupiają się także na wspieraniu i promowaniu zatrudniania osób z niepełnosprawnością.

Ogólne zasady w zakresie Różnorodności i Integracji w Grupie Banku regulują poszczególne polityki, które:

 • wskazują konkretne cele stosowanej polityki różnorodności oraz sposoby ich realizacji;
 • odnoszą się również bezpośrednio do kadry zarządzającej Banku, tj. Zarządu, Rady Nadzorczej oraz kluczowych menedżerów;
 • uwzględniają wszystkie istniejące źródła różnorodności, zarówno te widoczne (płeć, rasa, wiek, niepełnosprawność, itp.), jak i niewidoczne (doświadczenie zawodowe i życiowe, wykształcenie, religia, wartości i przekonania, niepełnosprawność niewidoczna, orientacja seksualna, osobowość, itp.).

Powyższe ogólne zasady oparte są na przekonaniu Grupy Banku, że zarządzanie zgodnie z ideą Różnorodności i Integracji stanowi fundament transformacji kulturowej, strategicznej wizji i misji oraz wartości Grupy Banku. Są one również uwzględnione w strategii Odpowiedzialnej Bankowości.

Płeć Kobiety Mężczyzni
Rada Nadzorcza 4 6
Zarząd 2 9
Kluczowi menedżerowie 
(kluczowa kadra kierownicza)
27 41
Wyższa kadra kierownicza 26 34

 

Wiek 30-40 lat 41-50 lat 51-60 lat powyżej 60 lat
Rada Nadzorcza - - 6 4
Zarząd 1 5 5 -
Kluczowi menedżerowie 
(kluczowa kadra kierownicza)
8 39 20 1
Wyższa kadra kierownicza 7 38 14 1

 

Staż w Santander Bank Polska S.A. do 5 lat 6-10 lat 11-15 lat 16-20 lat 21-25 lat 26-30 lat powyżej 30 lat
Rada Nadzorcza 4 4 2 - 1 - -
Zarząd 5 4 1 1 - - -
Kluczowi menedżerowie 
(kluczowa kadra kierownicza)
7 5 15 13 8 15 5
Wyższa kadra kierownicza 8 11 4 13 10 9 5


Powyższe dane sporządzono według stanu na dzień 31.12.2023 r. a w odniesieniu do Zarządu Banku na dzień 1.01.2024 r. (w związku z rezygnacją Maríi Eleny Lanciego Pérez z pełnienia funkcji Członkini Zarządu oraz powołaniem na jej miejsce Wojciecha Skalskiego w tej dacie). Staż w organach Banku liczony jest od daty pierwszego powołania do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej lub Zarządzie.

 

Informacja o udziale kobiet w kadrze zarządzającej Santander Bank Polska S.A.

Santander Bank Polska S.A. przykłada starań, aby w kadrze zarządzającej zapewniony był zrównoważony udział kobiet i mężczyzn.
Na dzień 1 stycznia 2024 r. w Radzie Nadzorczej zasiadały cztery kobiety, natomiast w Zarządzie dwie.

Pozostałe informacje