ilustracja - biurowce po prawej z drzewami a na środku logo santandera w białym odcieniu

Informacja o stosowaniu Dobrych Praktyk 2021 

Santander Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że Walne Zgromadzenie, Zarząd i Rada Nadzorcza Banku podjęły stosowne uchwały w sprawie przyjęcia treści "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021" wydanych przez Giełdę Papierów Wartościowych Uchwałą Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Treść Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 dostępna jest pod linkiem: Dobre praktyki 2021

Raport ze stosowania DPSN 2021
29 Lipiec 2021 r.
79.8 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz

 

Zasady Ładu Korporacyjnego

Aktualna ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego(PDF)

Ład korporacyjny 2021 r.(PDF)

Ład korporacyjny 2020 r.(PDF)

Ład korporacyjny 2019 r.(PDF)

Ład korporacyjny 2018 r.(PDF)

Ład korporacyjny 2017 r.(PDF)

Ład korporacyjny 2016 r.(PDF)

Ład korporacyjny 2015 r.(PDF)

Ład korporacyjny 2014 r.(PDF)

Ład korporacyjny 2013 r.(PDF)

Ład korporacyjny 2012 r.(PDF)

Ład korporacyjny 2011 r.(PDF)

Ład korporacyjny 2010 r.(PDF)

Ład korporacyjny 2009 r.(PDF)

Ład korporacyjny 2008 r.(PDF)

Ład korporacyjny 2007 r.(PDF)

Uchwała 9/2013 (PDF)

Załącznik do uchwały 9/2013 (PDF)

Uchwała 142/2011 (PDF)

Załącznik do uchwały 142/2011 (PDF)

Uchwała 64/2010 (PDF)

Załącznik do uchwały 64/2010 (PDF)

Uchwała 87/2007 (PDF)

Załącznik do uchwały 87/2007 (PDF)

Przyjęcie Zasad ładu korporacyjnego przez Walne Zgromadzenie

Santander Bank Polska (dawniej: Bank Zachodni WBK S.A.) informuje, że w dniu 23 kwietnia 2015 r. Walne Zgromadzenie przyjęło „Zasady ładu korporacyjnego dla podmiotów nadzorowanych”, wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., w brzmieniu przyjętym do stosowania przez Zarząd i Radę Nadzorczą Santander Bank Polska.

Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Informacja o stosowaniu „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r.

Santander Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku podjęły stosowne uchwały w sprawie pełnego stosowania z dniem 1 stycznia 2015 r. „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. („Zasady”). Przyjmując Zasady, Bank miał na względzie wyrażony przez Komisję Nadzoru Finansowego cel Zasad, tj. zapewnienie wspólnych standardów ładu korporacyjnego wszystkich podmiotów nadzorowanych, a także nienaruszanie przez Zasady praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz zasadę proporcjonalności, wynikającą ze specyfiki działania Banku. Ponadto, Bank informuje, że w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Zgromadzenia Banku umieszczony zostanie punkt dotyczący przyjęcia Zasad.

Tekst Zasad znajduje się na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/regulacje_i_praktyka/zasady_ladu_korporacyjnego

Komitety Rady Nadzorczej

 • Komitet Audytu i Zapewnienia Zgodności

  David Hexter – Przewodniczący

  Dominika Bettman

  Danuta Dąbrowska

  Jerzy Surma

  Marynika Woroszylska-Sapieha

 • Komitet ds. Ryzyka

  Jerzy Surma – Przewodniczący

  Dominika Bettman

  David Hexter

  John Power

 • Komitet Nominacji

  Marynika Woroszylska-Sapieha – Przewodnicząca

  José Luís de Mora

  Danuta Dąbrowska

  David Hexter

  Jerzy Surma

 • Komitet Wynagrodzeń

  Danuta Dąbrowska – Przewodnicząca

  José Luís de Mora

  Marynika Woroszylska-Sapieha

  Dominika Bettman

Zmiany w kapitale zakładowym i wszelkie operacje na akcjach

Kapitał zakładowy Santander Bank Polska wynosi 1 021 893 140 zł i jest podzielony na 102 189 314 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10 zł każda.

Poszczególne serie akcji:

 • 5.120.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 • 724.073 akcje zwykłe na okaziciela serii B,
 • 22.155.927 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 • 1.470.589 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
 • 980.393 akcje zwykłe na okaziciela serii E,
 • 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F,
 • 40.009.302 akcje zwykłe na okaziciela serii G (emisja akcji w związku z połączeniem Banku Zachodniego S.A. z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym S.A. – 13 czerwca 2001 r.; emisja z wyłączeniem prawa poboru)
 • 115.729 akcji zwykłych na okaziciela serii H (emisja akcji w związku z Programem Motywacyjnym w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego – 10 lipca 2009 r.; emisja z wyłączeniem prawa poboru)
 • 1.561.618 akcji zwykłych aa okaziciela serii I (emisja akcji objętych przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju - 9 sierpnia 2012 r.; emisja z wyłączeniem prawa poboru)
 • 18.907.458 akcji zwykłych na okaziciela serii J (akcje wyemitowane w związku z połączeniem z Kredyt Bank S.A. – 4 stycznia 2013 r.; emisja z wyłączeniem prawa poboru)
 • 305.543 akcje zwykłe na okaziciela serii K (akcje wyemitowane w związku z realizacją Programu Motywacyjnego IV – 11 lipca 2014 r.; emisja z wyłączeniem prawa poboru)
 • 5.383.902 akcje zwykłe na okaziciela serii L (akcje wyemitowane w związku z transakcją nabycia akcji Santander Consumer Bank S.A. – 18 lipca 2014 r.; emisja z wyłączeniem prawa poboru)
 • 98.947 akcji zwykłych na okaziciela serii M (akcje wyemitowane w związku z realizacją Programu Motywacyjnego V – 3 sierpnia 2017 r.; emisja z wyłączeniem prawa poboru)
 • 2.754.824 akcje zwykłe na okaziciela serii N (akcje wyemitowane w związku z przejęciem wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. – 9 listopada 2018 r.; emisja z wyłączeniem prawa poboru)
 • 101 009 akcji zwykłych na okaziciela serii O (akcje wyemitowane w związku z realizacją Programu Motywacyjnego VI – 25 września 2020 r.; emisja z wyłączeniem prawa poboru)

Dodatkowe informacje dotyczące emisji akcji są zamieszczone na stronie Akcje 

Programy motywacyjne

Aktualnie w Santander Bank Polska nie funkcjonuje żaden program motywacyjny.
Informacje na temat programów są zamieszczone na stronach poświęconych Walnym Zgromadzeniom w zakładkach:

 1. W 2020 r. zakończył się Program Motywacyjny VI wprowadzony na podstawie Uchwały nr 44 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 maja 2017 r. 
 2. W 2017 r. zakończył się Program Motywacyjny V wprowadzony na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia  30 czerwca 2014 r. 

Polityka dywidendowa

Polityka dywidendowa Santander Bank Polska S.A. określa cele i reguluje kluczowe aspekty związane z wypłatą dywidendy.

Ogólnym założeniem polityki dywidendowej Banku jest stabilne realizowanie wypłat dywidend w długim horyzoncie czasowym, przy uwzględnieniu bieżących i przyszłych potrzeb kapitałowych Banku  i Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A.

W standardowej sytuacji Bank wypłaca dywidendę w formie gotówki. Dopuszczalne jest działanie polegające na wypłacie dywidendy w papierach wartościowych (zgodnie z § 50 ust. 3 Statutu Banku).

Polityka dywidendowa Banku zakłada wypłaty dywidendy z zysku netto wypracowanego w danym roku obrotowym. Zysk netto Banku będący podstawą wypłaty dywidendy podlega badaniu i ocenie przez niezależnego audytora uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. Bank może również dokonać wypłaty dywidendy z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych. W takim przypadku kieruje się również wytycznymi ustawy Prawo bankowe art. 129 ust. 3 zgodnie z którym przeznaczenie do podziału między akcjonariuszy kwoty przekraczającej zysk netto za ostatni rok obrotowy pomniejszony o niepokryte straty, akcje własne oraz kwoty, które nie mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy, wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

Celem polityki dywidendowej jest optymalne kształtowanie struktury kapitałowej Banku i Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. z uwzględnieniem zwrotu z kapitału i jego kosztu, potrzeb kapitałowych związanych z rozwojem, przy jednoczesnej konieczności zapewnienia odpowiedniego poziomu współczynników adekwatności kapitałowej (uwzględniających wymóg bufora połączonego). Ze względów strategicznych Bank utrzymuje wyższy poziom funduszy własnych niż wynikający z przyjętych minimalnych limitów kapitałowych. Na regulacyjne poziomy minimalne zostały nałożone dodatkowe bufory, w wysokości stosownie do akceptowalnego poziomu ryzyka oraz zapewniające utrzymanie wskaźników kapitałowych na poziomie umożliwiającym realizację celów dywidendowych.

Wypłatę dywidendy rekomenduje Zarząd Banku, w formie Uchawły, mając na uwadze zachowanie zasady ostrożnego zarządzania, z uwzględnieniem oceny  nadwyżki kapitału powyżej akceptowalnych wskaźników kapitałowych, także w warunkach skrajnych, oraz koniecznej stopy reinwestowania zysku w celu realizacji planów strategicznych oraz utrzymania odpowiedniego poziomu zwrotu z aktywów i kapitałów

Bank realizuje politykę w zakresie wypłaty dywidendy, uwzględniając założenia polityki dywidendowej określane przez organy nadzoru oraz indywidualne rekomendacje i wytyczne skierowane do Banku przez Komisję Nadzoru Finansowego w zakresie możliwości wypłaty dywidendy z zysku wypracowanego w danym roku obrotowym oraz z zysków wypracowanych w latach poprzednich.

Pytania zadawane przez inwestorów wraz z udzielonymi odpowiedziami

Odpowiedzi Banku na pytania zadane przez akcjonariusza w dniu 22 czerwca 2020 r. Raport bieżący nr 17/2020

Pytania zadane przez akcjonariusza podczas obrad Zwyczajnego WZA w dniu 22.06.2020 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami
22 Czerwiec 2020 r.
171.1 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz

 

Wskaźnik równości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn

Zapewnienie równych szans i wspieranie równości płci na wszystkich poziomach jest strategicznym priorytetem w Santander Bank Polska. Zagwarantowanie pełnej równości wynagrodzeń mężczyzn i kobiet jest jednym z kluczowych zobowiązań strategicznych.

W całej Grupie Santander, zgodnie z pojawiającymi się standardami, pomiar równości wynagrodzeń koncentruje się wokół dwóch koncepcji:

 • Gender Pay Gap (GPG)

  Wskaźnik ten mierzy różnicę w wynagrodzeniach niezależnie od charakteru pracy, w organizacji, firmie (ujęcie pionowe). ma charakter strukturalny zarówno w wymiarze gospodarczym jak i społecznym i jest przez dziesięciolecia ukształtowany w ekonomii i gospodarce. Poziom tego wskaźnika jest pochodną, między innymi struktury organizacyjnej Banku, będącego bankiem sieciowym, obsługującym naszych klientów na terenie całego  kraju. Zdecydowana większość pracowników to kobiety podczas, gdy na innych stanowiskach choćby związanych z technologiami informatycznymi większość pracowników to mężczyźni. Te przykłady pokazują z czego wynikają różnice pomiędzy średnimi wynagrodzeniami mężczyzn i kobiet w oderwaniu od rodzaju wykonywanej pracy.

 • Equal Pay Gap (EPG)

  Wskaźnik ten porównuje wynagrodzenia kobiet i mężczyzn, którzy pracują na tym samym stanowisku, na tym samym poziomie, w tej samej roli. Ma to na celu ujęcie „równej płacy za równą pracę” (ujęcie poziome). Ma zarówno charakter operacyjny w zakresie bieżącego monitorowania jego poziomu i podejmowanych działań  jak i strategiczny w perspektywie krótkoterminowej i długoterminowej. Wskaźnik ten jest kluczowy w kontekście zapewnienia równego traktowania kobiet i mężczyzn odnośnie ich wynagrodzeń na tych samych stanowiskach pracy.

  Według stanu na 31 grudnia 2020 r. ten wskaźnik wyniósł 2,56%, co oznacza, że przeciętnie na tych samych stanowiskach w Banku kobiety zarabiały mniej niż mężczyźni o 2,56%.

Zmiana GPG wskaźnika będzie miała charakter ewolucyjny i będzie wynikała zarówno ze zmian organizacyjnych Banku jak również podejmowanych działań wspierających różnorodność i równe traktowanie, z których najważniejsze dotyczą:

 • Zwiększenia udziału kobiet w grupie wyższej kadry zarządzającej
 • Oferowania kobietom dedykowanych programów rozwojowych
 • Zachowanie równowagi w kontekście płci w procesach rekrutacyjnych i rozwojowych
 • Uwzględnianie odpowiedniej reprezentacji kobiet w planach sukcesji
 • Edukację pracowników w kontekście równego traktowania i inkluzywności

Naszą ambicją dla wskaźnika EPG jest  zniwelowanie różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wykonujących pracę na tych samych stanowiskach. W tym celu:

 • mamy określone roczne cele na zmniejszenie  EPG w Banku,
 • uwzględniliśmy informację dotyczącą wskaźnika EPG  w comiesięcznych  HR Dashboardach przekazywanych menedżerom wraz z wykazem stanowisk  na których występują różnice w wynagrodzeniach kobiet i  mężczyzn oraz informacją o poziomie EPG per stanowisko w danej strukturze (o ile takie równice występują).

Konkretne decyzje kadrowe podejmowane są z uwzględnieniem wpływu tych decyzji na EPG, w szczególności proces przeglądu wynagrodzeń i podwyżek wynagrodzeń umożliwia  zniwelowanie różnic w wynagrodzeniach.

W oparciu o standardy korporacyjne Bank mierzy i kontroluje zarówno GPG jak i EPG.

Grupy pracowników

GPG - bez uwzględnienia specyfiki stanowisk

EPG - na tych samych stanowiskach

Wyższa kadra zarządzająca* 24,8%

Według stanu na 31.12.2020, na tych samych stanowiskach pracy
kobiety zarabiały o 2,56% mniej niż mężczyźni

Pozostali menedżerowie

18,8%
Pozostali pracownicy 33,4%


*bez Zarządu Banku dla którego Bank publikuje dedykowany raport o wynagrodzeniach.

Pozostałe ogłoszenia wymagane przez prawo

Informacja dotycząca zasad zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

W Banku obowiązuje Polityka powoływania audytora przyjęta uchwałą Rady Nadzorczej. Polityka odwołuje się do obowiązujących przepisów prawa oraz określa kryteria stosowane w procesie decyzyjnym.

 

Struktura Grupy Kapitałowej

Pełna struktura Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska
4 Marzec 2021 r.
276.6 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz

Kalendarium

 
Ostatnie wydarzenie
22.03.2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie

 

Następne wydarzenie

28.04.2021

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 r.

Akcjonariusze

 • ikona wykresu (podział)
  67,41%

  Banco Santander S.A.

 • ikona wykresu (podział)
  5,01%

  Nationale-Nederlanden OFE

 • ikona wykresu (podział)
  27,58%

  Pozostali akcjonariusze

Raport CSR/ESG

Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2020 Santander Bank Polska to ósmy raport, który kompleksowo prezentuje wpływ naszej organizacji na kwestie społeczne, ekonomiczne i środowiskowe. Dotyczy on okresu od 01.01.2020 do 31.12.2020 r., chyba, że w treści raportu zaznaczono inaczej. Raporty publikujemy w cyklu rocznym.  

Raport

Raport został opracowany zgodnie z międzynarodowym standardem Global Reporting Initiative (GRI), na poziomie podstawowym (Core).

Polityka różnorodności

Santander Bank Polska promuje środowisko pracy, w którym różnorodność jest szanowana, ceniona i wykorzystywana jako atut. Zróżnicowany zespół pracowników stanowi o naszej przewadze konkurencyjnej, pozwala nam realizować nasze cele biznesowe i strategiczne oraz pozyskiwać i zatrzymywać talenty.

Chcemy budować inkluzywne i różnorodne środowisko pracy. Dążymy do zachowania równowagi płci na stanowiskach kierowniczych i w zarządzie oraz do wyrównywania różnic płacowych między mężczyznami i kobietami. Nasze działania skupiają się także na wspieraniu i promowaniu zatrudniania osób z niepełnosprawnością.

Ogólne zasady w zakresie Różnorodności i Integracji w Grupie Banku regulują poszczególne polityki, które:

 • wskazują konkretne cele stosowanej polityki różnorodności oraz sposoby ich realizacji;
 • odnoszą się również bezpośrednio do kadry zarządzającej Banku, tj. Zarządu, Rady Nadzorczej oraz kluczowych menedżerów;
 • uwzględniają wszystkie istniejące źródła różnorodności, zarówno te widoczne (płeć, rasa, wiek, niepełnosprawność, itp.), jak i niewidoczne (doświadczenie zawodowe i życiowe, wykształcenie, religia, wartości i przekonania, niepełnosprawność niewidoczna, orientacja seksualna, osobowość, itp.).

Powyższe ogólne zasady oparte są na przekonaniu Grupy Banku, że zarządzanie zgodnie z ideą Różnorodności i Integracji stanowi fundament transformacji kulturowej, strategicznej wizji i misji oraz wartości Grupy Banku. Są one również uwzględnione w strategii Odpowiedzialnej Bankowości.

Płeć Kobiety Mężczyzni
Rada Nadzorcza 4 6
Zarząd 1 8
Kluczowi menedżerowie 25 82
Wyższa kadra kierownicza 34 34

 

Wiek 30-40 lat 41-50 lat 51-60 lat powyżej 60 lat
Rada Nadzorcza - 2 5 3
Zarząd - 4 5 -
Kluczowi menedżerowie 29 56 21 1
Wyższa kadra kierownicza 12 39 15 2

 

Staż do 5 lat 6-10 lat 11-15 lat 16-20 lat 21-25 lat powyżej 25 lat
Rada Nadzorcza 3 6 - - 1 -
Zarząd 3 2 2 1 - -
Kluczowi menedżerowie 22 16 28 18 9 1
Wyższa kadra kierownicza 19 5 3 15 12 -


Powyższe dane sporządzono według stanu na dzień 31.12.2020 r.

 

Informacja o udziale kobiet w kadrze zarządzającej Santander Bank Polska S.A.

Santander Bank Polska S.A. przykłada starań, aby w kadrze zarządzającej zapewniony był zrównoważony udział kobiet i mężczyzn. Na dzień 1 lutego 2021 r. w Radzie Nadzorczej zasiadały cztery kobiety, natomiast w Zarządzie jedna.

Polityka różnorodności w składzie Zarządu
11 Lipiec 2018 r.
335.9 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz
Polityka oceny odpowiedniości Członków Rady Nadzorczej (regulująca m. in. kwestie różnorodności)
23 Luty 2021 r.
1338.6 kB
PDF
pl_PLen_US
Pobierz