WZ 2015

Zapis archiwalny z internetowej transmisji z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się 23 kwietnia 2015 r. w godzinach 9:30 - 11:30

Webcast

WZA 23.04.2015 Załącznik
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. w dniu 23 kwietnia 2015 r., wraz z wynikami głosowań nad tymi uchwałami PDF
 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PDF
 1. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji
PDF
 1. Projekty Uchwał
PDF

Załącznik do uchwały objętej punktem 13 porządku obrad:

 

Zasady ładu korporacyjnego dla podmiotów nadzorowanych

PDF
 1. Uzasadnienie Uchwał
PDF
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 5 porządku obrad:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2014 roku

PDF

Sprawozdanie Finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. za 2014 rok

PDF

Opinia i raport niezależnego Biegłego Rewidenta

PDF
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 6 porządku obrad:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w 2014 roku

PDF

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za 2014 rok

PDF

Opinia i raport niezależnego Biegłego Rewidenta

PDF
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 14 porządku obrad:

Śródroczne sprawozdanie finansowe Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.sporządzonego za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 października 2014 r.

PDF
 1. Wzór formularza pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
PDF
 1. Instrukcja używania systemu zdalnego głosowania
PPS

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał i wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika uwzględniają zmianę porządku obrad oraz projekt uchwały w sprawie „Polityki wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A.” przekazane raportem bieżącym nr 8/2015 z dnia 31 marca 2015 r. (link) oraz projekt uchwały w sprawie podziału zysku, przekazany raportem bieżącym nr 10/2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r.

Informujemy, że papierowa wersja dokumentacji dla akcjonariuszy nie będzie zapewniona

NWZ|WZ 2014

Poniżej znajdują się informacje dotyczące:

 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 30 września 2014 r.
 2. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 r.
 3. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 16 kwietnia 2014 r.

30 września 2014

Zapis archiwalny z internetowej transmisji

Webcast

30 czerwca 2014

Zapis archiwalny z internetowej transmisji

Webcast

16 kwietnia 2014

Zapis archiwalny z internetowej transmisji

Webcast

NWZA 30.09.2014 Załącznik
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. w dniu 30 września 2014 r., wraz z wynikami głosowań nad tymi uchwałami PDF
 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A.
PDF
 1. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji
PDF
 1. Projekty Uchwał
PDF
 1. Załącznik nr 1 do Uchwały NWZ w sprawie podziału Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. (Plan Podziału)
PDF
 1. Załącznik nr 2 do Uchwały NWZ w sprawie podziału Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. (Projekt aktu założycielskiego spółki Giełdokracja sp. z o.o.)
PDF
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 5:
PDF
 1. podział Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. – Sprawozdanie Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A.

PDF

 1. podział Domu Maklerskiego BZ WBK – Sprawozdanie Zarządu Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.
PDF
 1. podział Domu Maklerskiego BZ WBK – Sprawozdanie Zarządu Giełdokracji
PDF
 1. opinia biegłego z badania Planu Podziału
PDF
 1. informacja dotycząca uchwały objętej pkt 5 porządku obrad
PDF
 1. Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (zawierający projekty uchwał)
PDF
 1. Instrukcja używania systemu zdalnego głosowania
PPS
NWZA 30.06.2014 Załącznik
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r., wraz z wynikami głosowań nad tymi uchwałami PDF
 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A.
PDF
 1. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji
PDF
 1.  Projekty uchwał
PDF
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 5 i 6 porządku obrad:
 
 1. informacja dotycząca uchwał objętych pkt 5 i 6 porządku obrad
PDF
 1. sprawozdanie Zarządu dotyczące wkładów niepieniężnych wnoszonych na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego
PDF
 1. opinia biegłego rewidenta dotycząca wyceny wkładów niepieniężnych wnoszonych na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego
PDF
 1. Wzór formularza pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
PDF
 1. Instrukcja używania systemu zdalnego głosowania
PPS

Projekty uchwał oraz wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika uwzględniają projekty uchwał w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Banku oraz w sprawie powołania przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku przekazane raportem bieżącym nr 10/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r.

WZA 16.04.2014 Załącznik
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Santander Bank Polska S.A. w dniu 16 kwietnia 2014 r., wraz z wynikami głosowań nad tymi uchwałami PDF
 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PDF
 1. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji
PDF
 1. Projekty Uchwał
PDF
4. Uzasadnienie Uchwał PDF
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 5 porządku obrad:
 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2013 roku

PDF

Sprawozdanie Finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. za 2013 rok

PDF

Opinia i raport niezależnego Biegłego Rewidenta

PDF
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 6 porządku obrad:
 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w 2013 roku

PDF

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za 2013 rok

PDF

Opinia i raport niezależnego Biegłego Rewidenta

PDF
 1. Wzór formularza pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
PDF
 1. Instrukcja używania systemu zdalnego głosowania
PPS

NWZ|WZ 2013

Poniżej znajdują się informacje dotyczące:

 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 17 kwietnia 2013 r.
 2. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 13 lutego 2013 r.

17 kwietnia 2013

Zapis archiwalny z internetowej transmisji

Webcast

13 lutego 2013

Zapis archiwalny z internetowej transmisji

Webcast

WZA 17.04.2013 Załącznik
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. w dniu 17 kwietnia 2013 r., wraz z wynikami głosowań nad tymi uchwałami PDF
 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A.
PDF
 1. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji
PDF
 1. Projekty Uchwał
PDF
 1. Uzasadnienie Uchwał
PDF
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 5 porządku obrad:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2012 roku

PDF

Sprawozdanie Finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. za 2012 rok

PDF

Opinia i raport niezależnego Biegłego Rewidenta

PDF
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 6 porządku obrad:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w 2012 roku

PDF

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za 2012 rok

PDF

Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta

PDF
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 7 porządku obrad:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Kredyt Banku S.A. w 2012 roku

PDF

Sprawozdanie Finansowe Kredyt Banku S.A. za 2012 rok

PDF

Raport niezależnego Biegłego Rewidenta

PDF

Opinie niezależnego Biegłego Rewidenta

PDF
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 8 porządku obrad:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kredyt Banku S.A. w 2012 roku

PDF

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kredyt Banku S.A. za 2012 rok

PDF

Raport niezależnego biegłego rewidenta

PDF

Opinia niezależnego biegłego rewidenta

PDF
 1. Wzór formularza pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
PDF
 1. Instrukcja używania systemu zdalnego głosowania
PPS

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał i wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika uwzględniają zmianę porządku obrad oraz projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej przekazane raportem bieżącym nr 22/2013 z dnia 27 marca 2013 r., a także projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Banku zgłoszony przez akcjonariusza (opublikowany raportem bieżącym nr 27/2013 z dnia 12 kwietnia 2013 r.).

NWZA 13.02.2013 Załącznik
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. w dniu 13 lutego 2013 r., wraz z wynikami głosowań nad tymi uchwałami PDF
 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A.
PDF
 1. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji
PDF
 1. Projekty Uchwał
PDF
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 5 porządku obrad
PDF
 1. Wzór formularza pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
PDF

NWZ|WZ 2012

Poniżej znajdują się informacje dotyczące:

 1. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2012 r.
 2. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 10 maja 2012 r.

30 lipca 2012

Zapis archiwalny z internetowej transmisji

Webcast

10 maja 2012

Zapis archiwalny z internetowej transmisji

Webcast

NWZA 30.07.2012 Załącznik
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. w dniu 30 lipca 2012 r., wraz z wynikami głosowań nad tymi uchwałami PDF
 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PDF
 1. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji
PDF
 1. Projekt Uchwały w sprawie połączenia Banku Zachodniego WBK S.A. z Kredyt Bankiem S.A., podwyższenia kapitału zakładowego Banku Zachodniego WBK S.A., zmiany statutu Banku Zachodniego WBK S.A.,
  dematerializacji akcji serii J Banku Zachodniego WBK S.A. oraz ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
PDF

Załącznik do Projektu Uchwały NWZ do punktu 6 porządku obrad – Plan Połączenia

PDF
 1. Uzasadnienie Uchwały w sprawie połączenia Banku Zachodniego WBK S.A. z Kredyt Bankiem S.A., podwyższenia kapitału zakładowego Banku Zachodniego WBK S.A., zmiany statutu Banku Zachodniego WBK S.A.,
  dematerializacji akcji serii J Banku Zachodniego WBK S.A. oraz ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
PDF
 1. Wzór formularza pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
PDF
 1. Dokumenty udostępniane zgodnie z art. 505 § 31 w zw. z art. 505 § 1 Kodeksu spółek Handlowych:

Plan połączenia wraz z załącznikami (m.in. załącznikiem dotyczącym ustalenia wartości majątku Kredyt Banku S.A.)

PDF

Opinia biegłego dotycząca badania planu połączenia

PDF

Sprawozdanie Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. uzasadniające połączenie Banku Zachodniego WBK S.A. oraz Kredyt Banku S.A.

PDF

Sprawozdanie finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2009

PDF

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2009 roku

PDF

Opinia i Raport biegłego rewidenta za rok 2009

PDF

Sprawozdanie finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2010

PDF

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2010 roku

PDF

Opinia i Raport biegłego rewidenta za rok 2010

PDF

Sprawozdanie finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2011

PDF

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2011 roku

PDF

Opinia i Raport biegłego rewidenta

PDF

Sprawozdanie Zarządu Kredyt Banku S.A. uzasadniające połączenie Banku Zachodniego WBK S.A. z Kredyt Bankiem

PDF

Opinia biegłego rewidenta, Sprawozdanie Finansowe oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Kredyt Banku S. A za rok 2009

PDF

Opinia biegłego rewidenta, Sprawozdanie Finansowe oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Kredyt Banku S. A za rok 2010

PDF

Opinia biegłego rewidenta, Sprawozdanie Finansowe oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Kredyt Banku S. A za rok 2011

PDF
WZA 10.05.2012 Załącznik
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. w dniu 10 maja 2012 r., wraz z wynikami głosowań nad tymi uchwałami PDF
 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A.
PDF
 1. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji
PDF
 1. Projekty Uchwał
PDF
 1. Uzasadnienie Uchwał
PDF
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 5 porządku obrad:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2011 roku

PDF

Sprawozdanie Finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. za 2011 rok

PDF

Opinia i raport niezależnego Biegłego Rewidenta

PDF
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 6 porządku obrad:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w 2011 roku

PDF

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za 2011 rok

PDF

Opinia i raport niezależnego Biegłego Rewidenta

PDF
 1. Wzór formularza pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
PDF

Projekty uchwał oraz wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika uwzględniają projekt Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. Informacje o projekcie uchwały, o której mowa powyżej została przekazana raportem bieżącym nr 10/2012.

WZ 2011

20 kwietnia 2011

Zapis archiwalny z internetowej transmisji

Webcast

WZA 20.04.2011 Załącznik
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. w dniu 20 kwietnia 2011 r., wraz z wynikami głosowań nad tymi uchwałami PDF
 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PDF
 1. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji
PDF
 1. Projekty Uchwał
PDF
 1. Uzasadnienie Uchwał
PDF
 1. Zmienione Uzasadnienie Uchwał (w związku z informacjami przekazanymi raportem bieżącym nr 8/2011)
PDF
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 5 porządku obrad:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2010 roku

PDF

Sprawozdanie Finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. za 2010 rok

PDF

Opinia i raport niezależnego Biegłego Rewidenta

PDF
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 6 porządku obrad:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w 2010 roku

PDF

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za 2010 rok

PDF

Opinia i raport niezależnego Biegłego Rewidenta

PDF
 1. Wzór formularza pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
PDF

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, projekty uchwał i wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika uwzględniają zmiany projektu Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie zmiany Statutu Banku oraz projektu Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Banku. Informacje o zmianach Projektów uchwał, o których mowa powyżej zostały przekazane raportami bieżącymi nr: 8/2011 oraz 11/2011.

WZ 2010

21 kwietnia 2010

Zapis archiwalny z internetowej transmisji

Webcast

WZA 21.04.2010 Załącznik
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Zachodniego WBK S.A. w dniu 21 kwietnia 2010 r., wraz z wynikami głosowań nad tymi uchwałami PDF
 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PDF
 1. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji
PDF
 1. Projekty Uchwał
PDF
 1. Uzasadnienie Uchwał
PDF
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 5 porządku obrad:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2009 roku

PDF

Sprawozdanie Finansowe Banku Zachodniego WBK S.A. za 2009 rok

PDF

Opinia i raport niezależnego Biegłego Rewidenta

PDF
 1. Dokumentacja dla Walnego Zgromadzenia, do punktu 6 porządku obrad:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w 2009 roku

PDF

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za 2009 rok

PDF

Opinia i raport niezależnego Biegłego Rewidenta

PDF
 1. Wzór formularza pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
PDF
 1. Kandydatury do Rady Nadzorczej zgłoszone przez akcjonariusza
PDF

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, projekty uchwał i wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika uwzględniają zmiany projektu Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie zmiany Statutu Banku oraz projektu Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Banku. Informacje o zmianach Projektów uchwał, o których mowa powyżej zostały przekazane raportami bieżącymi: nr 5/2010 z dnia 30 marca 2010 r. oraz nr 7/2010 z dnia 19 kwietnia 2010 r.

Pozostałe

WZ 2009

21 kwietnia 2009

Zapis archiwalny z internetowej transmisji

Webcast

  Załącznik
Projekty uchwał PDF
Uzasadnienie uchwał PDF
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Link
Podjęte uchwały PDF
Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 21 kwietnia 2009 r. została skreślona z porządku obrad sprawa zmian w składzie Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A., tj. pkt 11 porządku obrad. Odstąpiono od zgłoszenia kandydata do Rady Nadzorczej z uwagi na aktualny brak potrzeby dokonania zmian składu Rady. PDF

WZ 2008

  Załącznik
Projekty uchwał Link
Uzasadnienie uchwał PDF
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Link
Kandydaci do Rady Nadzorczej  
Aleksander Szwarc PDF
Gerry Byrne PDF
Waldemar Frąckowiak PDF
Aleksander Galos PDF
John Power PDF
Jacek Ślotała PDF
Maeliosa OhOgartaigh PDF
James Edward O’Leary PDF

WZ 2007

  Załącznik
Projekty uchwał Link
Podjęte uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy PDF

WZ 2006

  Załącznik
Projekty uchwał Link
Podjęte uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Link

WZ 2005

  Załącznik
Projekty uchwał Link
Podjęte uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Link