Lista raportów

Raport bieżący nr 17 (2020)

6 lipca 2020

Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych

Santander Bank Polska S.A. przekazuje w załączeniu informacje udzielone akcjonariuszowi, w trybie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Dokumenty i pliki do pobrania
Pismo dla Akcjonariusza Uruchomi się w nowym oknie

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.