Planowanie przyszłości finansowej

  

Życiowe sytuacje

Chcesz budować finansowy fundament swojej codzienności? Zobacz, jak zarządzanie budżetem domowym wpływa na oszczędzanie

Masz tyle na głowie, że nie ogarniasz domowych wydatków i dochodów? Proaktywne zarządzanie budżetem domowym ma znaczący wpływ na oszczędzanie. Pozwala zyskać kontrolę nad życiem finansowym i zbudować fundament pod lepszą przyszłość. Podpowiadamy jak się do tego zabrać. 

Nie wiesz jak zacząć oszczędzać? Zobacz jak możesz systematycznie i bezpiecznie odkładać pieniądze

Nasze nawyki często odgrywają znaczącą rolę w zarządzaniu finansami. Niekoniecznie pozytywną. Do najczęstszych wyzwań należą: skłonność do przedkładania natychmiastowych pragnień ponad długoterminowe cele oraz impulsywność w podejmowaniu finansowych decyzji. Poznaj sposoby zbudowania dobrych nawyków oszczędzania. Można je zastosować bez względu na zasobność portfela czy etap życia.

Chcesz zabezpieczyć się na czarną godzinę? Zobacz jak zbudować finansową poduszkę bezpieczeństwa

W szybko zmieniającym się świecie, posiadanie solidnej poduszki finansowej zapewnia poczucie bezpieczeństwa i spokój ducha. Poduszka finansowa często określana jest jako fundusz awaryjny. To suma pieniędzy na pokrycie nieoczekiwanych wydatków lub zakłóceń w dochodach. Jest siatką bezpieczeństwa. Chroni przed trudnościami finansowymi i umożliwia radzenie sobie z nieprzewidzianymi okolicznościami, bez popadania w długi lub stres finansowy.

Czujesz, że to czas, aby pomyśleć o przyszłości? Dowiedz się, jak już dziś możesz zadbać o swoją emeryturę

Emerytura. Rozdział życia pełen możliwości, spełnienia i swobody w realizowaniu nowych pasji. Osiągnięcie stabilnej finansowo emerytury wymaga jednak wcześniejszego zaplanowania. Zaplanowania, jak i ile chcemy odłożyć pieniędzy na ten etap życia. Wymaga to zbudowania solidnych fundamentów finansowych, które wytrzymają próbę czasu. Może to dla Ciebie już ten moment?

Chcesz zapewnić swojemu dziecku jak najlepszy start w dorosłość? Sprawdź od czego zacząć

Jako rodzice chcemy zapewnić naszym dzieciom wszystko co dla nich najlepsze. Edukacja i wsparcie emocjonalne są kluczowe, ale warto pomyśleć także o zbudowaniu im stabilnej finansowo przyszłości. Zapewnienie solidnych fundamentów i przekazanie wiedzy o finansach, daje dzieciom szansę na lepszy rozwój. Gwarantuje lepsze możliwości edukacji i przyszłych przedsięwzięć. Sprawdź, jak już dziś oszczędzać na przyszłość swojego dziecka i budować jego wiedzę finansową.

Masz niewykorzystane zasoby finansowe, które chcesz zainwestować? Dowiedz się więcej o funduszach inwestycyjnych

Jest wiele koncepcji pomnażania pieniędzy poprzez strategiczne inwestowanie, co wydaje się bardzo kuszące. Jest również wiele rozwiązań dostępnych na rynku finansowym, jak na przykład fundusze inwestycyjne lub propozycje oferowane przez biura/domy maklerskie. Należy jednak pamiętać, że taki sposób pomnażania pieniędzy bywa ryzykowny i trzeba się dobrze przygotować, by na tym nie stracić. Dowiedz się więcej:

Wsparcie dla Ciebie

Zobacz poniżej, z jakiego wsparcia możesz skorzystać

Przydatne informacje

Bankowe rozwiązania

Inne organizacje, u których możesz znaleźć informacje

Na stronach rządowych możesz znaleźć dodatkowe informacje, które mogą okazać się przydatne. Pamiętaj, każda sytuacja jest inna i może wymagać od Ciebie dodatkowej analizy lub kontaktu z ekspertem przed podjęciem decyzji.

Powiązane tematy

 • Bezpieczne bankowanie

  Pierwszym krokiem do zapewnienia bezpieczeństwa naszych finansów jest znajomość i stosowanie zasad bezpiecznego bankowania. Bardzo wiele zależy od nas samych. Poniżej znajdziesz przydatne wskazówki.

 • Edukacja finansowa dzieci

  Dzieci szybko dostrzegają rolę pieniędzy w codziennym życiu i chcą z nich korzystać do własnych celów. Posługiwanie się pieniędzmi to umiejętność tak samo ważna jak prawidłowe odżywianie lub dbanie o zdrowie. Poznaj nasze wskazówki, które mogą Cię wesprzeć w edukacji finansowej dziecka.

   

 • Obawy finansowe

  Dbanie o przyszłość finansową jest kluczowe w budowaniu poczucia bezpieczeństwa. Dowiedz się więcej o budowaniu poduszki finansowej, o wpływie zarządzania budżetem domowym na oszczędzanie, czy możliwości zabezpieczenia własnej emerytury.

Szukasz tematu, o którym jeszcze nie napisaliśmy?  

Napisz, jakiej informacji poszukujesz. Rozpoznamy możliwość umieszczenia jej w przyszłości na naszej stronie.
 

Dbaj o bezpieczeństwo i chroń swoje dane. W treści wiadomości nie podawaj takich danych jak: PIN, NIK, PESEL, numery kart. Jeśli chcesz otrzymać informacje, które dotyczą Twoich produktów, skontaktuj się z nami przez Santander internet lub Santander mobile.

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego i wpłaconego 1 021 893 140 zł.

Opłata za połączenie z infolinią banku zgodna z taryfą danego operatora. Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie santander.pl/PADUruchomi się w nowym oknie oraz w placówkach banku.

Santander Bank Polska (dawniej BZ WBK) oferuje m.in.: rachunki płatnicze: konta osobisteUruchomi się w nowym oknie, konta walutowe, konta oszczędnościowe oraz lokaty terminowe, kredyty gotówkoweUruchomi się w nowym okniekredyty hipoteczne, karty debetowe, karty kredytoweUruchomi się w nowym oknie, a także fundusze inwestycyjneUruchomi się w nowym oknie i ubezpieczeniaUruchomi się w nowym oknie. W ofercie dla firm znajdą Państwo m.in.: konta firmoweUruchomi się w nowym oknie, kredyty na bieżącą działalność, kredyty inwestycyjne oraz usługi faktoringu i leasinguUruchomi się w nowym oknie.

Jesteśmy dystrybutorem jednostek uczestnictwa i tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych (zwanych dalej jednostkami uczestnictwa). Listę tych funduszy inwestycyjnych (zwanych dalej fundusze) udostępniamy na stronie santander.pl. Możesz nabywać i zbywać jednostki uczestnictwa wskazanych funduszy po uprzednim zawarciu z nami stosownej umowy (zasady świadczenia usługi określa regulaminUruchomi się w nowym oknie).

Wartość aktywów netto niektórych funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niektóre fundusze mogą inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.

Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Musisz liczyć się z możliwością straty przynajmniej części wpłaconych środków. Wartość jednostek uczestnictwa jest wyrażona w walucie właściwej dla danego funduszu. Dlatego weź pod uwagę, że ewentualne zyski mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu na skutek zmian kursu walutowego. Niektóre fundusze inwestycyjne otwarte mogą prowadzić działalność jako fundusze powiązane.

Dane finansowe dotyczące funduszy, czynniki ryzyka oraz rodzaje i wysokość opłat znajdziesz w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID), prospektach informacyjnych i tabeli opłat, które udostępniamy na santander.pl. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, weź pod uwagę opłaty związane z danym funduszem oraz uwzględnij ewentualne opodatkowanie zysku.

W przypadku składania zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa funduszy, których rejestry są prowadzone w walucie innej niż PLN i wskazania rachunku w PLN jako właściwego dla realizacji zlecenia, przewalutowanie pieniędzy nastąpi na zasadach obowiązujących w naszym banku. W przypadku inwestycji w fundusze zagraniczne musisz obowiązkowo wypełnić podatkowe obowiązki informacyjne i płatnicze dotyczące dochodów lub zysków z inwestycji, mających zastosowanie w kraju zamieszkania.

Nie traktuj tego materiału jako porady inwestycyjnej czy rekomendacji. Jest to materiał informacyjny oraz promocyjny i nie może być wyłączną podstawą podejmowania przez Ciebie decyzji inwestycyjnych.
Fundusze inwestycyjne nie są objęte systemem gwarantowania, o którym mowa w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Otwarcie rachunku maklerskiego w serwisie Santander internet możliwe jest dla klientów Santander Bank Polska, będących Rezydentami Rzeczypospolitej Polskiej.

Istotne informacje i ryzyko

Pamiętaj, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem

Pamiętaj, że inwestowanie w instrumenty finansowe i korzystanie z usług maklerskich wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków, a nawet koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów. Poziom ryzyka jest zróżnicowany i zależy od rodzaju instrumentu finansowego, który jest przedmiotem usługi maklerskiej lub inwestycji. Na cenę instrumentów finansowych ma wpływ wiele czynników, które są lub mogą być niezależne od emitentów i wyników ich działalności. Można do nich zaliczyć m.in. zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe. Inwestycje w zagraniczne instrumenty finansowe obarczone są również ryzykiem walutowym, tj. ryzykiem negatywnego wpływu zmiany ceny jednej waluty wobec innych walut, a tym samym na wycenę transakcji oraz sytuację finansową inwestora. Do głównych ryzyk związanych z korzystaniem z usługi doradztwa inwestycyjnego zalicza się: ryzyko nieodpowiednich rekomendacji, ryzyko niewłaściwie oszacowanej wartości lub ryzyko nietrafionej oceny kierunku zmian ceny rekomendowanego instrumentu finansowego (w tym założonego okresu inwestycyjnego, w którym zmiana ceny powinna się dokonać) oraz ryzyko dezaktualizacji rekomendacji.
Więcej informacji o ryzyku związanym z inwestowaniem w instrumenty finansowe znajduje się w dokumencie „Informacje wstępne”.  

W przypadku chęci korzystania z rachunku IKE niezbędne jest rozszerzenie umowy maklerskiej o dyspozycję rozszerzającą umowę maklerską o świadczenie usług w ramach indywidualnego konta emerytalnego na podstawie której otwierany jest dla klienta rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny.
Celem korzystania z bezpłatnych notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie dla jednej najlepszej oferty w czasie rzeczywistym konieczne jest posiadanie dostępu do serwisu Inwestor online lub Inwestor mobile i zamówienie w nich usługi.
Ryzyko wynikające z korzystania z usługi prowadzenia rachunku inwestycyjnego to ryzyko przechowywania instrumentów finansowych lub środków pieniężnych w jednej instytucji. Santander Biuro Maklerskie jest uczestnikiem Systemu Rekompensat prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., który gwarantuje ochronę aktywów zapisanych na rachunkach lub przechowywanych w depozycie prowadzonym przez Santander Biuro Maklerskie i wypłatę środków na zasadach i do wysokości określonej w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. Szczegóły w tym zakresie oraz więcej informacji dot. sprzedaży krzyżowej/ wiązanej znajduje się w dokumencie "Informacje wstępne".


Stan na dzień: 21.02.2021 r.

Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych

Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych, wynikających z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, dostępny jest na stronie santander.pl/PAD oraz w placówkach banku.

Bank nie ponosi odpowiedzialności za informacje zawarte na stronach zewnętrznych wskazanych w tekście.