Raport bieżący nr 14 (2016)

6 kwietnia 2016

Zmiana zamiaru zmiany Statutu oraz zmiana projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 20 kwietnia 2016 r.

I. W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2016 z dnia 26 lutego 2016 r. Zarząd Banku niniejszym informuje, że odstępuje od zamiaru zmiany Statutu Banku poprzez dodanie punktu 18 w § 7 ust. 2. W związku z tym, Zarząd Banku informuje o zamiarze dodania § 54 Statutu w następującym brzmieniu:

㤠54
Bank wykonuje czynności związane ze składaniem drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego wniosków o ustalenie praw do świadczeń wychowawczych oraz przekazywaniem, na wniosek klienta, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych danych niezbędnych do uwierzytelnienia, pozwalającego na założenie konta w systemie udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.”.

II. W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2016 z dnia 26 stycznia 2016 r. oraz do raportu bieżącego nr 12/2016 z dnia 22 marca 2016 r. Zarząd Banku niniejszym informuje, że zmianie uległ § 2 projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Banku.

Poprzednie brzmienie § 2 wskazanego wyżej projektu uchwały:

㤠2
Zmiana Statutu w zakresie określonym w § 1 wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.”

Proponowane brzmienie § 2:

㤠2
Zmiany Statutu w zakresie określonym w § 1 pkt 7-10 oraz w pkt 12-13 wymagają zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.”

W związku z powyższym, Zarząd Banku przekazuje w załączeniu, do publicznej wiadomości, projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zwołanego na dzień 20 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Banku, tj. projekty uchwał do pkt 11 porządku obrad.

W załączeniu Zarząd Banku przekazuje także wszystkie projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 kwietnia 2016 r., z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszego raportu.

Dokumenty i pliki do pobrania
3. Projekty uchwał PDF 1.03 MB
3.a Projekt uchwały do pkt 11 porządku obrad PDF 173 KB
 
Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia MF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.