Lista raportów

Raport bieżący nr 11 (2017)

12 maja 2017

Kandydaci na członków Rady Nadzorczej oraz projekty uchwał Walnego Zgromadzenia zgłoszone przez akcjonariusza

Bank Zachodni WBK S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 12 maja 2017 r. otrzymał od akcjonariusza – Banco Santander S.A. z siedzibą w Santander (Hiszpania):
- kandydatury na członków Rady Nadzorczej wraz z ich życiorysami oraz
- projekty uchwał do punktów 12, 13 i 14 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 maja 2017 r., tj. projekty uchwał (I) dotyczące powołań do Rady Nadzorczej Banku, (II) w sprawie powołania przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz (III) w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.

Kandydaci na członków Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A.:
- Gerry Byrne,
- José Manuel Campa,
- José García Cantera,
- Danuta Dąbrowska,
- David Hexter,
- Witold Jurcewicz,
- José Luis de Mora
- John Power,
- Jerzy Surma,
- Marynika Woroszylska-Sapieha.

Życiorysy kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz projekty uchwał Bank przekazuje w załącznikach do niniejszego raportu.

Rekomendacja Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Banku w sprawie kandydatów na nową kadencję Rady Nadzorczej Banku będzie dostępna na stronie internetowej Banku pod adresem: www.bzwbk.pl/wza

Dokumenty i pliki do pobrania
Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia zgłoszone przez akcjonariusza PDF 280 KB Uruchomi się w nowym oknie
Życiorysy kandydatów na członków Rady Nadzorczej PDF 280 KB Uruchomi się w nowym oknie

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.