Raport bieżący nr 55 (2014)

31 października 2014

Dokonanie podziału Domu Maklerskiego BZ WBK S.A., w ramach którego Bank Zachodni WBK S.A. jest spółką przejmującą.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 31/2014 z dnia 24 lipca 2014 r., 42/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. oraz 43/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. Zarząd Banku Zachodniego WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000008723 („Bank” lub „Spółka Przejmująca”) zawiadamia o dokonaniu podziału Domu Maklerskiego BZ WBK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, adres: pl. Wolności 15, 60-967 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznania-Nowego Miasta i Wildy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000006408 („DM BZ WBK” lub „Spółka Dzielona”) („Podział”).

Zarząd Banku niniejszym informuje, że w dniu 31 października 2014 r. powziął informację o:

  • wpisaniu w dniu 31 października 2014 r. przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, do Krajowego Rejestru Sądowego spółki Giełdokracja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, adres: pl. Wolności 15, 60-967 Poznań, pod numerem KRS 527152 („Spółka Nowo Zawiązana”), tj. spółki powstałej w wyniku Podziału;
  • wykreśleniu w dniu 31 października 2014 r. przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w wyniku Podziału, Spółki Dzielonej z Krajowego Rejestru Sądowego.

Podział DM BZ WBK został dokonany w trybie art. 529 §1 pkt 3 ksh, tj.:

  • przez przeniesienie na Spółkę Nowo Zawiązaną części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa DM BZ WBK związanej z: (i) prowadzeniem działalności edukacyjnej w zakresie funkcjonowania rynku kapitałowego, (ii) prowadzeniem portali internetowych, w tym portalu www.gieldokracja.pl, (iii) świadczeniem usług reklamowych i (iv) świadczeniem usług w zakresie informacji („Działalność Reklamowa”);
  • przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa DM BZ WBK związanej ze świadczeniem usług maklerskich, a także innych usług świadczonych przed dokonaniem Podziału przez Spółkę Dzieloną a niestanowiących Działalności Reklamowej.

Zgodnie z art. 550 ksh z uwagi na to, że Spółka Przejmująca była jedynym akcjonariuszem Spółki Dzielonej, nie dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w związku z Podziałem.

W wyniku Podziału Spółka Przejmująca objęła wszystkie udziały w Spółce Nowo Zawiązanej, tj. 1.000 (tysiąc) udziałów o wartości nominalnej 100,00 (sto) zł każdy oraz o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 (sto tysięcy) zł.

Podstawa ogłoszenia:
Art. 539 §1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.), w związku z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych i art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 r., poz. 1382 ze zm.).