Lista raportów

Raport bieżący nr 57 (2014)

9 grudnia 2014

Daty przekazania raportów okresowych

Bank Zachodni WBK S.A. podaje do wiadomości następujące daty przekazania w roku 2015 raportów okresowych:

Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2014 r. - 3.02.2015 r.
Raport roczny jednostkowy za 2014 r. – 6.03.2015 r.
Skonsolidowany raport roczny za 2014 r. – 6.03.2015 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 r.- 28.04.2015 r.
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 r. - 30.07.2015 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 r. - 29.10.2015 r.

Ponadto Bank Zachodni WBK S.A. informuje, że w publikowanych skonsolidowanych raportach kwartalnych i skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczał odpowiednio kwartalne informacje finansowe i półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdania finansowe.

Podstawa prawna:
§ 103 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z pózn.zm.)