Lista raportów

Raport bieżący nr 46 (2018)

27 listopada 2018

Planowana emisja bankowych papierów wartościowych Santander Bank Polska S.A.

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") niniejszym informuje, że planuje wyemitowanie, w ramach programu emisji bankowych papierów wartościowych do kwoty 5.000.000.000 PLN lub jej równowartości w walutach (EUR, USD lub CHF), bankowych papierów wartościowych serii I do kwoty 200.000.000,00 PLN, która może zostać podwyższona na podstawie decyzji Banku ("BPW"). Termin zapadalności wyemitowanych bankowych papierów wartościowych będzie wynosił 6 miesięcy od dnia emisji.

Oferta BPW będzie prowadzona wyłącznie na terytorium Polski. BPW mogą zostać wyemitowane w jednej albo kilku seriach. Bank planuje przeprowadzenie emisji BPW w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku. Szczegółowe warunki emisji zostaną ustalone w późniejszym terminie i przekazane odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.