Lista raportów

Raport bieżący nr 45 (2018)

23 listopada 2018

Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii N Santander Bank Polska S.A.

Santander Bank Polska S.A. (dalej: "Bank") informuje, że w dniu 23 listopada 2018 r. otrzymał komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW"), zgodnie z którym, w dniu 27 listopada 2018 r. nastąpi rejestracja 2 754 824 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii N Banku o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda i oznaczonych kodem PLBZ00000044, zgodnie ze stanowiskiem KDPW nr 693/2018 z dnia 20 listopada 2018 r., o której Bank informował w raporcie bieżącym nr 43/2018 z dnia 20 listopada 2018 r.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
§ 17 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).