Lista raportów

Raport bieżący nr 45 (2023)

13 grudnia 2023

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Santander Bank Polska S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia, w tym treść planowanych zmian w Statucie Banku.

Zarząd Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 17 (00-854), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000008723, wpis do KRS z dnia 27 kwietnia 2001 r. (dalej jako "Bank"), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i art. 4022 ustawy - Kodeks spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ("NWZ") na dzień 11 stycznia 2024 r., o godzinie 10:00 w Warszawie w budynku Atrium I przy al. Jana Pawła II 17, sala konferencyjna na parterze.

W załącznikach do niniejszego raportu Bank przekazuje informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu NWZ, treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad NWZ, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości oraz treść planowanych zmian Statutu Banku.

Podstawa prawna:
§19 ust. 1 pkt 1 - 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

14:53, 13 grudnia 2023