Lista raportów

Raport bieżący nr 44 (2023)

13 grudnia 2023

Powołanie Członka Zarządu Santander Bank Polska S.A.

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 13 grudnia 2023 r. Rada Nadzorcza Banku podjęła uchwałę w sprawie powołania Wojciecha Skalskiego na Członka Zarządu Banku. Objęcie funkcji Członka Zarządu przez Wojciecha Skalskiego nastąpi w dniu 1 stycznia 2024 r. Powołanie nastąpiło w związku z rezygnacją Maríi Eleny Lanciego Pérez z funkcji Członka Zarządu Banku zarządzającego Pionem Rachunkowości i Kontroli Finansowej, skuteczną od dnia 1 stycznia 2024 r. (o której Bank informował w raporcie bieżącym nr 36/2023 z dnia 27 października 2023 r.).

Życiorys zawodowy Wojciecha Skalskiego znajduje się w załączonym pliku.

Wojciech Skalski nie prowadzi innej działalności poza Bankiem, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wojciech Skalski spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.

Podstawa prawna:
§ 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

10:11, 13 grudnia 2023