Lista raportów

Raport bieżący nr 44 (2018)

22 listopada 2018

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii N Santander Bank Polska S.A. przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. oraz ustalenie pierwszego dnia notowania tych akcji.

Santander Bank Polska S.A. (dalej: "Bank") informuje o otrzymaniu w dniu 22 listopada 2018 r. uchwały Nr 1181/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") z dnia 22 listopada 2018 r., zgodnie z którą, na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 w zw. z § 3a ust. 1,2 i 3 Regulaminu GPW Zarząd GPW stwierdził dopuszczenie i postanowił wprowadzić z dniem 27 listopada 2018 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 2 754 824 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii N Banku, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 27 listopada 2018 r. rejestracji akcji Banku i oznaczenia ich kodem PLBZ00000044.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
§ 17 ust. 1 pkt 2 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757)