Lista raportów

Raport bieżący nr 43 (2018)

20 listopada 2018

Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) o warunkowej rejestracji akcji Santander Bank Polska S.A.

Santander Bank Polska S.A. (dalej: "Bank") informuje, że w dniu 20 listopada 2018 r. otrzymał Oświadczenie nr 693/2018 Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW"), że KDPW postanowił przyjąć do depozytu papierów wartościowych 2 754 824 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii N Banku o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda i nadać im kod PLBZ00000044, pod warunkiem wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje Banku oznaczone kodem PLBZ00000044.

Rejestracja wskazanych wyżej akcji nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje Spółki oznaczone kodem PLBZ00000044, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku.

Informacja o zarejestrowaniu pod kodem PLBZ00000044 w/w akcji Banku oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem zostanie przekazana w formie raportu bieżącego po otrzymaniu komunikatu KDPW.

Podstawa prawna:
§ 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757)