Lista raportów

Raport bieżący nr 43 (2019)

30 grudnia 2019

Zawiadomienie Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego

Santander Bank Polska S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 30 grudnia 2019 r. otrzymał od Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego ("OFE") zawiadomienie, że w wyniku nabycia akcji Banku przez OFE zwiększył się stan posiadania akcji Banku powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku.

Według informacji zawartych w powyższym zawiadomieniu:

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
Transakcja nabycia akcji z dnia 17 grudnia 2019 r.

2. Liczba akcji posiadanych przez OFE przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Liczba akcji: 5 100 581, co stanowiło 4,996% udziału w kapitale zakładowym Banku
Liczba głosów: 5 100 581, co stanowiło 4,996% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Banku

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
W dniu 17 grudnia 2019 r. na rachunku papierów wartościowych OFE znajdowało się: 5 123 581 akcji Banku, co stanowi 5,019% kapitału zakładowego, uprawniających do 5 123 581 głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku, co stanowi 5,019% ogólnej liczby głosów.

Kopia zawiadomienia w języku polskim stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Dokumenty i pliki do pobrania
Zawiadomienie Uruchomi się w nowym oknie

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 w zw. z art. 69 ust 1 pkt 1 oraz zw. z art. 87 1 pkt 2b ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.