Lista raportów

Raport bieżący nr 42 (2019)

24 grudnia 2019

Pismo Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące indywidualnych założeń polityki dywidendowej na 2020 r. dla Santander Bank Polska S.A.

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") niniejszym informuje, iż w dniu 24 grudnia 2019 r. otrzymał pismo Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF"), w sprawie założeń polityki dywidendowej na 2020 r.

Kryteria do wypłaty dywidendy do 50% i 75% wypracowanego zysku za rok ubiegły są tożsame z opublikowanymi w komunikacie KNF dotyczącym stanowiska organu nadzoru w sprawie założeń polityki dywidendowej banków komercyjnych, banków spółdzielczych i zrzeszających, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji z dnia 3 grudnia 2019 r.

Kryteria do wypłaty dywidendy do 100% wypracowanego zysku za rok ubiegły, dodatkowo uwzględniają wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny.

KNF poinformowała Bank, że w wyniku dokonanych analiz w ramach testów warunków skrajnych, indywidualny narzut (ST) wykorzystywany w polityce dywidendowej banków komercyjnych, mierzący wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny wynosi dla Santander Bank Polska S.A. 1,24 p.p.

Wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny definiowana jest jako różnica pomiędzy łącznym współczynnikiem kapitałowym ("TCR") w scenariuszu referencyjnym i TCR w scenariuszu szokowym (na koniec prognozy – 2021 r.). Do wyznaczania wskaźnika wzięto pod uwagę wyniki testów warunków skrajnych z uwzględnieniem pełnego wdrożenia MSSF9.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.