Lista raportów

Raport bieżący nr 41 (2019)

20 grudnia 2019

Zawiadomienie Nationale-Nederlanden Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A.

Santander Bank Polska S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 20 grudnia 2019 r. otrzymał od Nationale-Nederlanden Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. ("Towarzystwo") zawiadomienie, że w wyniku nabycia akcji Banku przez zarządzane przez Towarzystwo: Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny ("OFE") oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny ("DFE") zwiększyły stan posiadania akcji Banku powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku.

Według informacji zawartych w powyższym zawiadomieniu:
1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: Transakcje nabycia akcji rozliczone w dniu 12 grudnia 2019 r.

2. Liczba akcji posiadanych przez OFE i DFE przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Liczba akcji: 5 104 000, co stanowiło 4,99% udziału w kapitale zakładowym Banku
Liczba głosów: 5 104 000, co stanowiło 4,99% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Banku

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
W dniu 12 grudnia 2019 r. na rachunku papierów wartościowych OFE oraz DFE znajdowało się: 5 108 581 akcji Banku, co stanowi 5,00% kapitału zakładowego, uprawniających do 5 108 581 głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku, co stanowi 5,00% ogólnej liczby głosów.

Kopia zawiadomienia w języku polskim stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2b ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych