Lista raportów

Raport bieżący nr 40 (2019)

18 grudnia 2019

Pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie ustalenia minimalnego wymogu dotyczącego funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL) dla Grupy Santander Bank Polska S.A.

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 18 grudnia 2019 r. otrzymał pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego informujące go o wspólnej decyzji organów ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, tj. Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (Single Resolution Board), Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ("BFG") oraz Banku Anglii (Bank of England) określającej minimalny wymóg dotyczący funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych ("MREL") dla Grupy Banku w wysokości 15,87% sumy zobowiązań ogółem i funduszy własnych ("TLOF"), co odpowiada 22,146% kwoty ekspozycji na ryzyko ("TRE"). Wymóg ten powinien zostać osiągnięty do dnia 1 stycznia 2023 r.

Jednocześnie Bank otrzymał śródokresowe cele MREL, które w relacji do TLOF wynoszą na koniec roku 2019, 2020 oraz 2021, odpowiednio 10,37%, 12,202% oraz 14,035% natomiast w relacji do TRE 14,474%, 17,031%, 19,588%.

MREL został wyznaczony na podstawie danych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. natomiast wartości wymaganych buforów są aktualne na dzień 1 stycznia 2019. Jednocześnie BFG zwrócił uwagę, że zgodnie z art. 3 Sekcji III b wspólnej decyzji, BFG może zakomunikować Bankowi zmiany metodologii obliczenia MREL w związku z oczekiwanym wdrożeniem przepisów BRRD2, CRDV oraz wejściem w życie CRR2 oraz SRMR2.

Podstawa prawna:
art 17 ust. 1 MAR - informacja poufna