Lista raportów

Raport bieżący nr 41 (2018)

9 listopada 2018

Nabycie wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. przez Santander Bank Polska S.A. w wyniku rejestracji podziału Deutsche Bank Polska S.A., wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Santander Bank Polska S.A. oraz zmiany Statutu.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r., Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("SAN PL") informuje, że dzisiaj, tj. w dniu 9 listopada 2018 r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 9 listopada 2018 r. przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu SAN PL polegającej na podwyższeniu kapitału zakładowego SAN PL w związku z podziałem Deutsche Bank Polska S.A. ("DBPL"). Zmiana Statutu SAN PL została przyjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SAN PL w dniu 29 maja 2018 r. ("NWZ") uchwałą nr 3 (sygn. akt. WA.XII.Ns-Rej. KRS 65478/18/281). Tym samym w dniu dzisiejszym nastąpiło nabycie wydzielonej części DBPL przez SAN PL.

Podział DBPL nastąpił w trybie określonym w art. 529 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie na bank przejmujący – SAN PL, części majątku banku dzielonego – DBPL, w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa banku dzielonego w zakresie określonym w uchwałach o podziale oraz planie podziału. Zarejestrowana zmiana Statutu obejmuje podwyższenie kapitału SAN PL. Kapitał zakładowy SAN PL został podniesiony z kwoty 993 334 810 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta trzydzieści cztery tysiące osiemset dziesięć złotych) do kwoty 1 020 883 050 (jeden miliard dwadzieścia milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt) złotych, czyli o kwotę 27 548 240 (dwadzieścia siedem milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście czterdzieści) złotych. Akcje objęte w podwyższonym kapitale zakładowym zostały w całości opłacone.

Dotychczasowe brzmienie § 10 Statutu SAN PL:
"§ 10
Kapitał zakładowy Banku wynosi 993.334.810 (dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta trzydzieści cztery tysiące osiemset dziesięć) złotych i podzielony jest na 99.333.481 (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt jeden) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) zł każda, w tym:

1) 5.120.000 (pięć milionów sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
2) 724.073 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii B,
3) 22.155.927 (dwadzieścia dwa miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
4) 1.470.589 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
5) 980.393 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii E,
6) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
7) 40.009.302 (czterdzieści milionów dziewięć tysięcy trzysta dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii G,
8) 115.729 (sto piętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
9) 1.561.618 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I,
10) 18.907.458 (osiemnaście milionów dziewięćset siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii J,
11) 305.543 (trzysta pięć tysięcy pięćset czterdzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii K,
12) 5.383.902 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii L,
13) 98.947 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii M."
Nowe brzmienie § 10 Statutu SAN PL:
"§ 10
Kapitał zakładowy Banku wynosi 1.020.883.050 (jeden miliard dwadzieścia milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt) złotych i podzielony jest na 102.088.305 (sto dwa miliony osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięć) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) zł każda, w tym:
1) 5.120.000 (pięć milionów sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
2) 724.073 (siedemset dwadzieścia cztery tysiące siedemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii B,
3) 22.155.927 (dwadzieścia dwa miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
4) 1.470.589 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
5) 980.393 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii E,
6) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
7) 40.009.302 (czterdzieści milionów dziewięć tysięcy trzysta dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii G,
8) 115.729 (sto piętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
9) 1.561.618 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii I,
10) 18.907.458 (osiemnaście milionów dziewięćset siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii J,
11) 305.543 (trzysta pięć tysięcy pięćset czterdzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii K,
12) 5.383.902 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii L,
13) 98.947 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii M,
14) 2.754.824 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii N."

Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji to 102 088 305 (słownie: sto dwa miliony osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięć). Wartość nominalna wszystkich wyemitowanych akcji to 1 020 883 050 (słownie: jeden miliard dwadzieścia milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt) złotych.

Tekst jednolity Statutu przyjęty przez NWZ uchwałą nr 4 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Banku znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Dokumenty i pliki do pobrania
Statut Santander Bank Polska S.A. Uruchomi się w nowym oknie
 
Podstawa prawna:
§5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.