Lista raportów

Raport bieżący nr 40 (2018)

6 listopada 2018

Daty przekazywania raportów okresowych

Santander Bank Polska S.A. ("Bank") podaje do wiadomości następujące daty przekazania w roku 2019 raportów okresowych:

Raport roczny jednostkowy za 2018 r. – 22.02.2019 r.
Skonsolidowany raport roczny za 2018 r. – 22.02.2019 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r.- 30.04.2019 r.
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 r. - 24.07.2019 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r. - 30.10.2019 r.

Dodatkowo Bank informuje, że wybrane niezaudytowane dane finansowe za 2018 rok zostaną przekazane w dniu 30.01.2019 r. w formie raportu bieżącego.

Ponadto Bank informuje, że w publikowanych skonsolidowanych raportach kwartalnych i skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczał odpowiednio jednostkowe kwartalne informacje finansowe i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.

Podstawa prawna:
§ 80 ust. 1 oraz § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20)